Vyhlásené obstarávanie

VÝSTAVBA MOSTA PRE PEŠÍCH A CYKLISTOV DOBROHOŠŤ-DUNAKILITI - II. časť


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
4 962 056,95
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45221110-6
Elektronická aukcia:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Postup:
Verejná súťaž
Dátum vyhlásenia:
16. November 2020
Lehota na predkladanie ponúk:
17. December 2020
Dátum otvárania ponúk:
17. December 2020
Ponuka musí platiť do:
Dátum neuvedený
Miesto otvárania ponúk:
Ďalšie info ku otváraniu ponúk:
Otváranie ponúk je verejné všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk a pri otváraní ponúk komisia postupuje podľa § 52 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní. Na otváraní môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou splnomocnenou uchádzačom na jeho zastupovanie.
Rozdelenie na časti:
Nie
Zrýchlený postup:
Nie
Dohoda o vládnom obstarávaní:
Neuvedené
Opakované obstarávanie:
Nie
Chránená dielňa:
Nie
Chránené pracovné miesto:
Nie
Elektronické objednanie:
Nie
Elektronická fakturácia:
Áno
Elektronické platby:
Áno

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Doba trvania

Od zadania zákazky:
v dňoch (od zadania zákazky) : 555

Opis obstarávania

Zákazka pozostáva z realizácie mosta cez Dunaj SO 202-00 a)Vypracovania Dokumentácie pre realizáciu stavby (DRS), ktorá musí byť v súlade s platným stavebným povolením na území Slovenskej republiky (SR) a Maďarska (HU) a so záverečným stanoviskom z procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie vydaného na území SR a HU a zároveň musí zodpovedať požiadavkám platných záväzných právnych predpisov a technických predpisov a noriem platných na území SR a HU; b)Inžinierskej činnosti (IČ) vrátane zabezpečenie vydania právoplatného povolenia (schválenie realizačného projektu povoľujúcim orgánom) na realizáciu mosta v Maďarsku v súlade s platnou legislatívou Maďarska, zabezpečenia autorského dozoru (AD) a zabezpečenia ďalších súvisiacich koordinačných a iných činností; c)Realizácie stavebných prác po odsúhlasení DRS spoločnými obstarávateľmi (VV, s.p. a NIF Zrt.) d)Vypracovania Dokumentácie skutočného realizovania stavby (DSRS) e)Kolaudácie stavby a uvedenia diela do prevádzky. Predmetná zakázka je realizovaná v zmysle Zmluvných podmienok pre technologické zariadenie a projektovanie-realizáciu pre elektrotechnické a strojno-technologické diela a pre stavebné a inžinierske diela projektované Zhotoviteľom ("Žltá kniha", Prvé vydanie 1999, vydané Medzinárodnou federáciou konzultačných inžinierov (FIDIC), slovenský preklad, SACE 2008).

Doplňujúce informácie

1.Začiatok dĺžky trvania zákazky v dňoch (od zadania zákazky) uvedenej v bode II.2.7, II Predmet Zákazky je totožný s dátumom nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo, pričom obstarávatelia požadujú dodržanie nasledovných uzlových bodov: Vypracovanie a odovzdanie Dokumentácie pre realizáciu stavby (DRS) Termín:120 dní od dátumu začatia prác Právoplatné rozhodnutie povoľujúceho orgánu v Maďarsku na DRS Termín:180 dní od dátumu začatia prác Zabudovanie nosnej konštrukcie vrátane záťažovej skúšky na SO202-00 termín:420 dní od dátumu začatia prác Dátum začatia prác je 15. deň odo dňa dátumu účinnosti Zmluvy. 2.Komunikácia a výmena informácií v procese verejného obstarávania medzi obstarávateľmi a záujemcami alebo uchádzačmi sa realizuje výhradne elektronicky prostredníctvom IS EVO. 3.Doručenie žiadosti o vysvetlenie odporúčame zaslať v predstihu aby bolo zabezpečená lehota na poskytnutie vysvetlenia a to najneskôr šesť dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk. 4.Obstarávatelia nebudú organizovať obhliadku miesta realizácie predmetu zákazky. Uchádzačom sa odporúča, aby si počas lehoty na predkladanie ponúk vykonali obhliadku miesta realizácie. Zo slovenskej strany je miesto realizácie voľne dostupné. Z maďarskej strany miesto realizácie nie je voľne, pretože na vodnom diele Dunakiliti prebiehajú stavebné práce a prístup na miesto je cez stavenisko, vid bližšie informácie v bode 14.1 Zväzok 1. 5.Vyžaduje sa na zabezpečenie ponuky zloženie zábezpeky vo výške 75 000 EUR, podrobnosti uvedené v súťažných podkladoch (SP). 6.Z verejného obstarávania bude vylúčený uchádzač, ak budú naplnené skutočnosti podľa § 40 ods. 6 alebo 7 ZVO. 7.Predpokladaná hodnota zákazky uvedená v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania je maximálna v hodnote 4 962 056,95 EUR bez DPH. Obstarávatelia si vyhradzujú právo zmluvu definovanú v bode 7.1 Zväzku 1 nepodpísať, ak ponuka úspešného uchádzača bude vyššia ako hodnota uvedená v prvej vete, kým nezabezpečia dodatočné prostriedky a to najneskôr do termínu viazanosti ponúk. 8.Zákazka nie je rozdelená na časti, keďže predmet zákazky predstavuje jeden funkčný celok, kde je nevyhnutné aby práce prebiehali koordinovane, čo v prípade viacerých dodávateľov nie je zaručené. Zároveň v prípade porušení povinností zo zmluvy, môže mať dané porušenia vážny dopad na realizáciu implementovaného cezhraničného projektu, pričom je vhodné, aby zodpovednosť znášal poistený jeden subjekt, resp. skupina dodávateľov. 9.Úspešný uchádzač predloží obstarávateľovi 1 nasledovné doklady ako originály alebo úradne overené kópie najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia výzvy: a) doklad o zavedenom systéme manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa OHSAS 18001, v oblasti realizácie inžinierskych a vodohospodárskych stavieb a v oblasti výroby oceľových konštrukcií alebo ekvivalent, b) doklad o zavedenom systéme riadenia výroby na konštrukčné dielce podľa STN EN 1090-1+A1 a STN EN 1090-2 v triede vyhotovenia EXC3 alebo ich ekvivalent, c) doklad o zavedenom systéme manažérstva kvality vo zváraní pre oceľové zvárané konštrukcie podľa STN EN ISO 3834 -2 alebo ekvivalent, d) podpísanú zmluvu o Dielo vrátané zmluvných dodatkov; e) pri KO 2 a 3 v rámci podmienok účasti (bod 2.2.3 a 2.3.3, časti 4.3, Zväzku 4) doklad o zapísanom hosťovaní osôb podľa predpisov platných v zmysle zákona SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, resp. doklad platný podľa Nariadenia Vlády č. 266/2013 (VII.11) Maďarska a to len v prípade, ak v rámci ponuky tento úspešný uchádzač predložil doklad vydaný v zmysle legislatívy inej krajiny 10.Obstarávateľ 1 zverejnil Súťažné podklady v slovenskom a v maďarskom jazyku, pričom v prípade rozporu obsahu má prednosť slovenská jazyková verzia Súťažných podkladov. 11.Verejné obstarávanie je vzhľadom na podmienky účasti a podmienky plnenia zmluvy zelené verejné obstarávanie.

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×