Vyhlásené obstarávanie

Zariadenia kompostárne Mesta Levice


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Mesto Levice
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
615 018,75
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
43414000-8
Elektronická aukcia:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Postup:
Verejná súťaž
Dátum vyhlásenia:
9. November 2020
Lehota na predkladanie ponúk:
9. December 2020
Dátum otvárania ponúk:
9. December 2020
Ponuka musí platiť do:
30. September 2021
Miesto otvárania ponúk:
Ďalšie info ku otváraniu ponúk:
Verejný obstarávateľ v súlade s § 52 ods. je povinný umožniť účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk.
Rozdelenie na časti:
Áno
Zrýchlený postup:
Nie
Dohoda o vládnom obstarávaní:
Neuvedené
Opakované obstarávanie:
Nie
Chránená dielňa:
Nie
Chránené pracovné miesto:
Nie
Elektronické objednanie:
Nie
Elektronická fakturácia:
Nie
Elektronické platby:
Nie

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Doba trvania

Od zadania zákazky:
v mesiacoch (od zadania zákazky) : 8

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je dodanie zariadení/technického vybavenia pre kompostáreň Mesta Levice, ktoré sú nové, nie sú repasované, opravované alebo používané. Predmet zákazky sa delí na časti: časť 1 Univerzálny traktor s príslušenstvom 1 ks časť 2 Traktorový príves veľký 1 ks časť 3 Teleskopický nakladač 1 ks časť 4 Drvič biologického a dreveného odpadu - 1 ks časť 5 Preosievač - triedič biologického odpadu 1 ks časť 6 - Prekopávač kompostu 1 ks Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch v kapitole B.1 Opis predmetu zákazky.

Doplňujúce informácie

1. Komunikácie sa bude realizovať v súlade s § 20 ZVO prostredníctvom funkcionality IS EVO ver. 18, vrátane vysvetľovania, predkladania, vyhodnocovania ponúk. V prípade aplikácie revíznych postupov je potrebné postupovať podľa Štvrtej hlavy ZVO, § 163 ZVO a nasl. Záujemca/uchádzač postupuje podľa pokynov uvedených v SP a na web stránke ÚVO https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo-5f6.html. Pre účely komunikácie a výmeny informácií vo verejnom obstarávaní sa za moment doručenia dôležitých písomností medzi verejným obstarávateľom (VOb) a záujemcom/uchádzačom, najmä písomností, s doručením ktorých ZVO spája plynutie lehôt, považuje deň odoslania takejto písomnosti funkcionalitou IS EVO. 2. VOb požaduje poistenie predmetu zákazky/zmluvy počas prepravy predmetu zákazky/zmluvy od úspešného uchádzača ako dodávateľa do miesta dodania verejného obstarávateľa/kupujúceho. 3.Prípadné zadanie podielu zákazky subdodávateľom (podľa návrhu uchádzača v ponuke) bude podľa § 41 ZVO upravené v RD vrátane určenia pravidiel zmeny subdodávateľov a povinností dodávateľa. 4.VOb vyžaduje, aby úspešný uchádzač predložil pred podpisom RD informácie aj o ďalších subdodávateľoch v zmysle znenia § 2 ods. 1 písm. a) bod 7 z.č. 315/2016 Z. z. Podrobnejšie informácie sú v SP. 5.Podpis/Realizácia zmluvy s úspešným uchádzačom podlieha predchádzajúcemu schváleniu dokumentácie z verejného obstarávania Riadiacim orgánom/Sprostredkovateľským orgánom. Zmluva nadobudne platnosť podpisom zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia, pričom uzatvorenie zmluvy môže nastať až po schválení zákazky v rámci finančnej kontroly verejného obstarávania. 6.Zmluva bude podpísaná s úspeš.uchádzačom len za predpokladu splnenia požiadaviek z.č. 315/2016 Z.z.(zápis v RPVS) 7.Lehota splatnosti realizačných faktúr je 30 dní od doručenia faktúry. VOb neposkytne preddavky. 8.Vyžaduje sa záručná lehota na na všetky časti predmetu zákazky 36 mesiacov. 9. VOb požaduje, aby dodávateľ po dobu záručnej doby disponoval a používal pri záručných opravách originálne a nové náhradné diely, potrebné pre riadnu prevádzku dodaných zariadení. 10. Na účely zabezpečenia riadneho plnenia zmluvy VOb vyžaduje v rámci poskytnutia súčinnosti podľa § 56 ods. 8 ZVO preukázanie alebo splnenie osobitných zmluvných podmienok (§ 42 ods. 12). 11. Verejný obstarávateľ v rámci realizácie predmetu zákazky zmluvne vyžaduje postup s ohľadom na ochranu Životného prostredia. 12. VOb vylúči z VO uchádzača, ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač uzavrel v danom VO s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž - § 40 ods. 6 písm. g) ZVO. 13. Na faktúrach bude úspešný uchádzač ako dodávateľ uvádzať názov projektu a ITMS kód projektu. 14. Podpis/Realizácia zmluvy s úspešným uchádzačom podlieha aj predchádzajúcej kontrole dokumentácie z procesu verejného obstarávania zo strany ÚVO podľa § 169 ods. 2 ZVO. 15. Úspešný uchádzač v pozícii predávajúceho sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s uskutočnením predmetu tejto zmluvy, kedykoľvek počas platnosti a účinnosti príslušnej zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzavretej kupujúcim ako prijímateľom nenávratného finančného príspevku za účelom financovania predmetu zákazy, a to zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu v zmysle príslušných právnych predpisov SR a EÚ, najmä zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskej únie v znení neskorších predpisov a zákona č. 357/2015 Z .z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov a príslušnej zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku a jej príloh vrátane Všeobecných zmluvných podmienok pre také zmluvy a poskytnúť týmto orgánom riadne a včas všetku potrebnú súčinnosť. Porušenie tejto povinnosti predávajúcim je podstatným porušením zmluvy, ktoré oprávňuje kupujúceho od zmluvy odstúpiť. 16. Bližšie informácie sú uvedené v SP.

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×