Vyhlásené obstarávanie

Stavebné úpravy v objekte Národnej banky Slovenska Vazovova 2


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Neuvedené
Odhadovaná suma(Bez DPH):
2 112 361,00
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45213130-3
Elektronická aukcia:
Áno
Rámcová dohoda:
Nie
Postup:
Dátum vyhlásenia:
29. Október 2020
Lehota na predkladanie ponúk:
23. November 2020
Dátum otvárania ponúk:
23. November 2020
Ponuka musí platiť do:
30. Jún 2021
Miesto otvárania ponúk:
1. Na neverejnom otváraní ponúk sa zúčastní len komisia bez prítomnosti uchádzačov. Pri použití elektronickej aukcie je otváranie ponúk podľa § 54 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní neverejné, údaje z otvárania ponúk komisia nezverejňuje a neposiela uchádzačom ani zápisnicu z otvárania ponúk.
Ďalšie info ku otváraniu ponúk:
Rozdelenie na časti:
Nie
Zrýchlený postup:
Neuvedené
Dohoda o vládnom obstarávaní:
Neuvedené
Opakované obstarávanie:
Neuvedené
Chránená dielňa:
Nie
Chránené pracovné miesto:
Nie
Elektronické objednanie:
Áno
Elektronická fakturácia:
Áno
Elektronické platby:
Áno

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác na objekte Národnej Banky Slovenska podľa vypracovanej realizačnej projektovej dokumentácie Stavebné úpravy v objekte NBS Vazovova, spracovanej spoločnosťou Adif, spol. s r. o., Klariska 12, 811 01 Bratislava, IČO: 31392563.

Doplňujúce informácie

1. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo komunikovať iba v štátnom (slovenskom) jazyku. 2.Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo postupovať priamym rokovacím konaním pri naplnení podmienky podľa § 81 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní, a to v prípade ak nebude predložená ani jedna ponuka alebo ani jedna z predložených ponúk bez vykonania podstatných zmien nespĺňa požiadavky určené verejným obstarávateľom na predmet zákazky, a za predpokladu, že pôvodné podmienky zadávania zákazky sa podstatne nezmenia. 3. Verejný obstarávateľ môže zrušiť vyhlásený postup zadávania zákazky podľa ustanovení zákona o verejnom obstarávaní. 4. V použitom postupe verejného obstarávania platia pre ostatné ustanovenia neupravené týmito súťažnými podkladmi, príslušné ustanovenia zákona o verejnom obstarávaní a ostatných relevantných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky. 5. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje neprijať ani jednu ponuku a neuzavrieť zmluvu so žiadnym uchádzačom, v prípade ak ceny uvádzane v ponukách v tomto procese verejného obstarávania presiahnu predpokladanú hodnotu zákazky určenú vo výzve na predkladanie ponúk a v súťažných podkladoch. 6. Verejný obstarávateľ vyžaduje zloženie zábezpeky vo výške 60 000,00 eur (slovom: šesťdesiattisíc eur). Podrobnosti o zložení a vrátení zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch. 7. Verejný obstarávateľ pri vyhodnocovaní ponúk bude postupovať v zmysle §112 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní. 8. Verejný obstarávateľ bude pri komunikácií so záujemcami alebo uchádzačmi postupovať v súlade s § 20 zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE. Tento spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek komunikácie a podaní medzi verejným obstarávateľom a záujemcami alebo uchádzačmi. 9. Verejný obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup elektronickými prostriedkami k súťažným podkladom a k prípadným všetkým doplňujúcim podkladom. Súťažné podklady a prípadné vysvetlenie alebo doplnenie súťažných podkladov alebo vysvetlenie požiadaviek uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, informatívneho dokumentu alebo inej sprievodnej dokumentácie budú verejným obstarávateľom zverejnené ako elektronické dokumenty v profile verejného obstarávateľa zriadenom na webovej stránke úradu pre verejné obstarávanie v záložkách Verejný obstarávateľ/Obstarávateľ - Vestník verejného obstarávania Profily VO/O Vyhľadávanie v profiloch VO/O Vyhľadávanie profilov na webovej adrese: v profile verejného obstarávateľa https://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/8643 formou odkazu na systém JOSEPHINE. 10. V prípade záujmu je možné vykonať obhliadku miesta uskutočnenia predmetu zákazky, aby si záujemcovia sami overili a získali potrebné informácie nevyhnutné pre prípravu a spracovanie ponuky a podpísanie zmluvy o dielo. Výdavky spojené s obhliadkou miesta realizácie zákazky idú na ťarchu záujemcu. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch. c) obstarávanie zamerané na sociálne aspekty

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×