Vyhlásené obstarávanie

Parkovisko - Saratovská ul., Levice


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Mesto Levice
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Neuvedené
Odhadovaná suma(Bez DPH):
210 100,00
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45223300-9
Elektronická aukcia:
Áno
Rámcová dohoda:
Nie
Postup:
Dátum vyhlásenia:
22. Október 2020
Lehota na predkladanie ponúk:
11. November 2020
Dátum otvárania ponúk:
11. November 2020
Ponuka musí platiť do:
30. September 2021
Miesto otvárania ponúk:
Budova MsÚ Levice, Nám. hrdinov 1, zasadačka č. 39, 1. poschodie. Vzhľadom k tomu, že verejný obstarávateľ použije v procese zadávania tejto zákazky elektronickú aukciu, je v súlade s § 54 ods. 3 otváranie ponúk neverejné, údaje z otvárania ponúk komisia nezverejňuje a neposiela uchádzačom ani zápisnicu z otvárania ponúk.
Ďalšie info ku otváraniu ponúk:
Podrobné informácie o otváraní ponúk sú uvedené v súťažných podkladoch časti A.1 bod 22
Rozdelenie na časti:
Nie
Zrýchlený postup:
Neuvedené
Dohoda o vládnom obstarávaní:
Neuvedené
Opakované obstarávanie:
Neuvedené
Chránená dielňa:
Nie
Chránené pracovné miesto:
Nie
Elektronické objednanie:
Nie
Elektronická fakturácia:
Nie
Elektronické platby:
Nie

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je vybudovanie parkoviska na Saratovskej ul. v Leviciach, ktoré pozostáva so stavebných objektov: SO 01 - Parkovisko, SO 02 - Dažďová kanalizácia, SO 03 - Sadové úpravy. Predmet zákazky je bližšie špecifikovaný v časti B.1 - opis predmetu zákazky v súťažných podkladoch.

Doplňujúce informácie

1. Podlimitná zákazka podľa ustanovenia § 112 až 114 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní sa realizuje prostredníctvom informačného systému JOSEPHINE /ďalej len JOSEPHINE/, ktorý je dostupný na adrese https://josephine.proebiz.com. Ďalšie informácie týkajúce sa spôsobu komunikácie sú uvedené v súťažných podkladoch. 2. Súťažné podklady sú odo dňa uverejnenia výzvy na predloženie ponuky vo Vestníku verejného obstarávania dostupné na postáli JOSEPHINE (https://josephine.proebiz.com) a v Profile verejného obstarávateľa (https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/4334). Verejný obstarávateľ neposkytne záujemcom súťažné podklady v listinnej podobe. 3. Zábezpeka sa vyžaduje vo výške 6000,-€ (slovom: šesťtisíc EUR). Podrobnosti o zložení a vrátení zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch. 4. Úspešný uchádzač je v rámci poskytnutia súčinnosti povinný doručiť verejnému obstarávateľovi pred podpisom zmluvy fotokópiu platnej poistnej zmluvy na poistenie zodpovednosti za škody spôsobené podnikateľom vo výške minimálne 250 000 € a ďalej platnej po celú dobu platnosti zmluvy.

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×