Vyhlásené obstarávanie

Stavebné úpravy strechy Považskej galérie umenia v Žiline


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Považská galéria umenia v Žiline
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Neuvedené
Odhadovaná suma(Bez DPH):
36 093,64
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45261410-1
Elektronická aukcia:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Postup:
Dátum vyhlásenia:
16. Október 2020
Lehota na predkladanie ponúk:
26. Október 2020
Dátum otvárania ponúk:
26. Október 2020
Ponuka musí platiť do:
Dátum neuvedený
Miesto otvárania ponúk:
Ďalšie info ku otváraniu ponúk:
Rozdelenie na časti:
Neuvedené
Zrýchlený postup:
Neuvedené
Dohoda o vládnom obstarávaní:
Neuvedené
Opakované obstarávanie:
Neuvedené
Chránená dielňa:
Neuvedené
Chránené pracovné miesto:
Neuvedené
Elektronické objednanie:
Neuvedené
Elektronická fakturácia:
Neuvedené
Elektronické platby:
Neuvedené

Opis obstarávania

Jedná sa o stavebné práce týkajúce sa odstránenia pretekania strechy, výmenou strešnej krytiny a dodaním a montážou tepelnej izolácie strechy na objekte Považskej galérie umenia v Žiline.

Doplňujúce informácie

1.Zákazka vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritéria na vyhodnotenie ponúk alebo podmienky plnenia zmluvy nie je zeleným verejným obstarávaním, ani obstarávaním inovácií ani obstarávaním zameraným na sociálne aspekty, 2.Komunikácia: Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii s uchádzačmi, resp. záujemcami postupovať primerane v zmysle § 20 ZVO prostredníctvom komunikačného rozhrania systému EVO. V prípade otázok môžu záujemcovia požiadať o vysvetlenie súťažných podkladov a to elektronicky v IS EVO do lehoty na predkladanie ponúk. Komunikácia na účely vysvetľovania sa realizuje výlučne v slovenskom jazyku. Súťaž sa realizuje ako elektronická cez portál EVO na https://www.uvo.gov.sk/ a až do identifikácie potenciálneho úspešného uchádzača alebo uchádzačov sa všetky doklady a dokumenty predkladajú výlučne v elektronickej forme cez systém EVO. Uchádzači svoje ponuky predkladajú prostredníctvom systému EVO https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/428626 3.Požadované podmienky účasti: podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO a § 34 ods. 1 písm. b) ZVO, 4.Práce je nutné vykonať najneskôr do 8 týždňov odo dňa písomného prevzatia staveniska Zhotoviteľom, 5.Verejný obstarávateľ neposkytne úspešnému uchádzačovi zálohy ani preddavky na uskutočnenie stavebných prác. Ostatné zmluvné ustanovenia sú uvedené v návrhu ZOD, ktorý je súčasťou výzvy na predloženie ponuky, 6. Bližšie informácie k rozsahu predmetu zákazy sú uvedené v Prílohe č. 3, vo VV a v návrhu ZOD, ktoré sú zverejnené v profile zákazky.

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×