Vyhlásené obstarávanie

Prenosové zariadenie WMT pre spravodajstvo


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Rozhlas a televízia Slovenska
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Neuvedené
Odhadovaná suma(Bez DPH):
55 760,00
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
32237000-3
Elektronická aukcia:
Áno
Rámcová dohoda:
Nie
Postup:
Dátum vyhlásenia:
16. Október 2020
Lehota na predkladanie ponúk:
29. Október 2020
Dátum otvárania ponúk:
29. Október 2020
Ponuka musí platiť do:
31. December 2020
Miesto otvárania ponúk:
Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava, nová administratívna budova RTVS.
Ďalšie info ku otváraniu ponúk:
Otváranie ponúk je vzhľadom na použitie elektronickej aukcie podľa § 54 zákona neverejné, údaje z otvárania ponúk komisia nezverejňuje a neposiela uchádzačom ani zápisnicu z otvárania ponúk.
Rozdelenie na časti:
Nie
Zrýchlený postup:
Neuvedené
Dohoda o vládnom obstarávaní:
Neuvedené
Opakované obstarávanie:
Neuvedené
Chránená dielňa:
Nie
Chránené pracovné miesto:
Nie
Elektronické objednanie:
Áno
Elektronická fakturácia:
Áno
Elektronické platby:
Áno

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Cieľom verejného obstarávanie je doplnenie stavu prenosových batohov, ktoré si vyžiadala Sekcia spravodajstva, aby sa zabezpečilo pokrytie celej výroby. Predmetom zákazky je dodávka technologických zariadení a ich uvedenie do prevádzky. Predmetom zákazky je ďalej zabezpečenie spolupráce a plnej kompatibility s existujúcim systémom v RTVS, aby bola možná integrácia do tohto systému, vrátane centralizácie prihlásených prenosových batohov v RTVS Bratislava, aby sa minimalizovali možné komplikácie a výpadky pri prevádzke prenosových batohov a decoderov. En-codery budú prihlásené na decodery v RTVS Bratislava, dekódovať signál bude možné vo všetkých štúdiách RTVS (Banská Bystrica, Košice). Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v časti D. "Opis predmetu zákazky" súťažných podkladov.

Doplňujúce informácie

1. Verejné obstarávanie sa realizuje prostredníctvom informačného systému Elektronické obstarávanie (EO), ktorý je súčasťou Elektronického kontraktačného systému (ďalej len "EKS"), ktorý je prevádzkovaný a dostupný na webovom sídle www.eks.sk. Podrobné informácie týkajúce sa spôsobu komunikácie sú uvedené v súťažných podkladoch. 2. Verejný obstarávateľ poskytuje bezodplatný, neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov, k dokumentom potrebným na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti a to na adrese (URL) uvedenej v bode I.3) KOMUNIKÁCIA tohto oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania. Z uvedeného dôvodu verejný obstarávateľ tieto dokumenty záujemcom nezasiela a nevedie evidenciu záujemcov. Zároveň verejný obstarávateľ v Profile verejného obstarávateľa na stránke Úradu pre verejné obstarávanie: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/11786 uverejňuje priamy odkaz na informácie a dokumenty potrebné na vypracovanie ponuky uverejnené na adrese (URL) uvedenej v bode I.3) KOMUNIKÁCIA tohto oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania. 3. Verejný obstarávateľ pri zadávaní tejto podlimitnej zákazky postupuje podľa § 20 ods. 1 zákona. 4. Verejný obstarávateľ upozorňuje uchádzačov, že na overenie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 zákona nie je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy. Uchádzači sú na preukázanie splnenia podmienok týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona povinní predložiť všetky doklady podľa § 32 ods. 2 zákona. 5. Úspešný uchádzač pred podpisom Zmluvy, ktorá bude výsledkom tohto verejného obstarávania bude povinný: 5.1) uviesť údaje o všetkých známych subdodávateľoch (podľa vzoru uvedeného v časti J. označenej ako Prílohy týchto súťažných podkladov, konkrétne v Prílohe č. 3 Zoznam subdodávateľov), v prípade, že uchádzač zabezpečuje realizáciu predmetu zákazky subdodávateľmi, 5.2) mať v registri partnerov verejného sektora zapísaných konečných užívateľov výhod v súlade so zákonom č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 6. Úspešný uchádzač po elektronickej aukcii aktualizuje hodnoty položiek, ktoré sú uvedené v tabuľke Technická špecifikácia a štruktúrovaný rozpočet, ktorá sa nachádzajú v časti H. týchto súťažných podkladov podľa celkovej záverečnej ceny zaznamenanej vo výsledku elektronickej aukcie. 7. Skutočnosti, týkajúce sa postupu zadávania zákazky, neupravené vo výzve na predkladanie ponúk a v súťažných podkladoch sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona. 8. Predmetné verejné obstarávanie nie je sociálne verejné obstarávanie, zelené verejné obstarávanie ani obstarávanie inovácií.

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×