Vyhlásené obstarávanie

Generálna oprava posypových nadstavieb


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
247 450,00
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
50116000-1
Elektronická aukcia:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Postup:
Verejná súťaž
Dátum vyhlásenia:
16. Október 2020
Lehota na predkladanie ponúk:
10. November 2020
Dátum otvárania ponúk:
10. November 2020
Ponuka musí platiť do:
Dátum neuvedený
Miesto otvárania ponúk:
Ďalšie info ku otváraniu ponúk:
Otváranie ponúk sa uskutoční elektronicky. Otvárania ponúk sa môže zúčastniť len uchádzač (štatutárny zástupca uchádzača alebo ním splnomocnená osoba), ktorého ponuka bola predložená v lehote na predkladanie ponúk. Uchádzač, štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača (právnická osoba) sa pred otváraním ponúk preukáže preukazom totožnosti a kópiou dokladu o oprávnení podnikať.
Rozdelenie na časti:
Áno
Zrýchlený postup:
Nie
Dohoda o vládnom obstarávaní:
Neuvedené
Opakované obstarávanie:
Nie
Chránená dielňa:
Nie
Chránené pracovné miesto:
Nie
Elektronické objednanie:
Áno
Elektronická fakturácia:
Áno
Elektronické platby:
Áno

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Doba trvania

Od zadania zákazky:
v dňoch (od zadania zákazky) : 60

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je poskytnutie služby, a to generálnej opravy posypových nadstavieb nákladných automobilov v členení na šesť častí. Predmet zákazky bude realizovaný v priestoroch (servisnej dielni) úspešného uchádzača, pričom doprava na miesto plnenia predmetu zákazky bude realizovaná kapacitami verejného obstarávateľa. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v časti B. Opis predmetu súťažných podkladov (ďalej aj SP) a v prílohách SP. Predmet zákazky je rozdelený na šesť samostatných častí: - Časť predmetu zákazky č. 1 Generálna oprava posypovej nadstavby US 6 v počte 1 ks, - Časť predmetu zákazky č. 2 Generálna oprava posypovej nadstavby SSC 6 v počte 1 ks, - Časť predmetu zákazky č. 3 Generálna oprava posypovej nadstavby SSC 6 v počte 1 ks, - Časť predmetu zákazky č. 4 Generálna oprava posypovej nadstavby SSC 8 v počte 1 ks, - Časť predmetu zákazky č. 5 Generálna oprava posypovej nadstavby VSV 6 v počte 2 ks, - Časť predmetu zákazky č. 6 Generálna oprava posypovej nadstavby VSV 6 v počte 1 ks. Možnosť predloženia ponúk na jednotlivé časti nie je obmedzená, uchádzač môže predložiť ponuku na jednu časť alebo viacero častí. Opis predmetu zákazky tvorí časť B Súťažných podkladov.

Doplňujúce informácie

Vo vestníku neboli nájdené doplňujúce informácie.

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×