Vyhlásené obstarávanie

CYTOSTATIKÁ - Antineoplastické činidlá pre potreby Fakultnej nemocnice s polikliniou F. D. Roosevelta Banská Bystrica


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
2 553 188,12
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
33600000-6
Elektronická aukcia:
Áno
Rámcová dohoda:
Áno
Postup:
Verejná súťaž
Dátum vyhlásenia:
14. September 2020
Lehota na predkladanie ponúk:
12. Október 2020
Dátum otvárania ponúk:
12. Október 2020
Ponuka musí platiť do:
20. Máj 2021
Miesto otvárania ponúk:
Ďalšie info ku otváraniu ponúk:
Otváranie ponúk je podľa § 54 zákona o verejnom obstarávaní neverejné z dôvodu, že verejný obstarávateľ pri zadávaní predmetnej verejnej súťaže použije elektronickú aukciu.
Rozdelenie na časti:
Nie
Zrýchlený postup:
Nie
Dohoda o vládnom obstarávaní:
Neuvedené
Opakované obstarávanie:
Nie
Chránená dielňa:
Nie
Chránené pracovné miesto:
Nie
Elektronické objednanie:
Áno
Elektronická fakturácia:
Nie
Elektronické platby:
Áno

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Doba trvania

Od zadania zákazky:
v mesiacoch (od zadania zákazky) : 24

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je dodávka liekov: " CYTOSTATIKÁ - Antineoplastické činidlá pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica č .RVO/665/2020 vrátane dodania na miesto určenia". Predmet zákazky je rozdelený na častí. Uchádzačovi sa umožňuje predložiť ponuku na celý predmet zákazky- na všetkých 62 častí, alebo len na 1 časť predmetu zákazky alebo na viacero častí predmetu zákazky,špecifikovaných v bode B Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov. Predmet zákazky je rozdelený na 62 častí, ale vzhľadom na časovú a administratívnu náročnosť pri vypisovaní všetkých časti do oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania a následne do oznámenia o výsledku verejného obstarávania nie je táto skutočnosť uvedená v časti II.1.6) tohto oznámenia. Jednotlivé časti predmetu zákazky aj s predpokladanými hodnotami predmetu zákazky sú uvedené v súťažných podkladoch v časti B - Opis predmetu zákazky v Prílohe č. 1 k súťažným podkladom.

Doplňujúce informácie

1..Verejný obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup elektronickými prostriedkami k súťažným podkladom a k prípadným všetkým doplňujúcim podkladom. Súťažné podklady a prípadné vysvetlenie alebo doplnenie súťažných podkladov alebo vysvetlenie požiadaviek uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, informatívneho dokumentu alebo inej sprievodnej dokumentácie budú verejným obstarávateľom zverejnené ako elektronické dokumenty v profile verejného obstarávateľa https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/635 a v systém JOSEPHINE https://josephine.proebiz.com/promoter/tender/7875general. 3. Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii s uchádzačmi resp. záujemcami postupovať v zmysle § 20 zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE. Tento spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek komunikácie a podaní medzi verejným obstarávateľom a záujemcami, resp. uchádzačmi počas celého procesu verejného obstarávania. Záujemca/uchádzač je povinný predkladať obstarávateľovi svoje podania v elektronickej forme prostredníctvom systému JOSEPHINE, kontaktná osoba: Zlatica Šeďová, +421 484413240, zsedova@nspbb.sk 4. Pravidlá pre doručovanie zásielka sa považuje za doručenú záujemcovi/uchádzačovi, ak jej adresát bude mať objektívnu možnosť oboznámiť sa s jej obsahom, t.j. ako náhle sa dostane zásielka do sféry jeho dispozície. Za okamih doručenia sa v systéme JOSEPHINE považuje okamih jej odoslania v systéme JOSEPHINE a to v súlade s funkcionalitou systému. 5. Súčasťou predloženej ponuky musí byť preukázané zloženie zábezpeky ponuky. Zábezpeka je stanovená osobitne a nasledovne pre uvedené časti: č. 1. vo výške 500,- EUR - slovom päť eur č. 2. vo výške 1100,- EUR - slovom jedentisícsto eur č. 3 . vo výške 600,- - slovom šesťsto eur č. 5. vo výške 300,- EUR - slovom tristo č. 7. vo výške 300,- EUR - slovom tristo eur č. 11. vo výške 1500,- EUR - slovom tisícpäťsto eur č. 14. vo výške 400,- EUR - slovom štyristo eur č. 15. vo výške 300,- EUR - slovom tristo eur č. 16. vo výške 800,- EUR - slovom osemsto eur č. 19. vo výške 2500,- EUR - slovom dvetisícpäťsto eur č. 21. vo výške 500,- EUR - slovom päťsto eur č. 22. vo výške 300,- EUR - slovom tristo eur č. 23. vo výške 350,- EUR - slovom tristopäťdesiat eur č. 24. vo výške 2100,- EUR - slovom dvetisícsto eur č. 30. vo výške 3000,- EUR - slovom tritisíc eur č. 31. vo výške 500,- EUR - slovom päťsto eur č. 33. vo výške 700,- EUR - slovom sedemsto eur č. 34. vo výške 400,00 EUR - slovom štyristo eur č. 35 vo výške 700,- EUR - slovom sedemsto eur č. 38. vo výške 300,- EUR - slovom tristo eur č. 46. vo výške 600,- EUR - slovom šesťsto eur č. 47. vo výške 400,- EUR - slovom štyristo eur č. 48. vo výške 2000,- EUR - slovom dvetisíc eur č. 50, vo výške 3000,- EUR - slovom tritisíc eur č. 57. vo výške 500,- EUR - slovom päťsto eur č. 60. vo výške 400,- EUR - slovom štyristo eur č. 61. vo výške 400,- EUR - slovom štyristo eur č. 62. vo výške 3500,- EUR - slovom tritisícpäťsto eur 6.Všetky nevyhnutné informácie, verejný obstarávateľ uvádza v súťažných podkladoch. 7. Neobmedzený a plný priamy prístup k súťažným podkladom je na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/ 8. Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií a ani obstarávanie zamerané na sociálne aspekty. Ak uchádzač alebo záujemca preukazuje finančné a ekonomické postavenie alebo technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť prostredníctvom inej osoby, jednotný európsky dokument obsahuje informácie podľa prechádzajúceho bodu týchto súťažných podkladov aj o tejto osobe. V prípade, ak uchádzač predbežne nahrádza doklady JED-om, verejný obstarávateľ umožňuje v časti IV. JEDu vyplniť oddiel tzv. globálny údaj pre všetky podmienky účasti, bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti IV. JEDu.

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×