Vyhlásené obstarávanie

OOP kategórie Ochrana proti pádu z výšky


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR"
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
790 000,00
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
18143000-3
Elektronická aukcia:
Nie
Rámcová dohoda:
Áno
Postup:
Verejná súťaž
Dátum vyhlásenia:
14. September 2020
Lehota na predkladanie ponúk:
23. Október 2020
Dátum otvárania ponúk:
23. Október 2020
Ponuka musí platiť do:
28. Február 2021
Miesto otvárania ponúk:
Ďalšie info ku otváraniu ponúk:
Obstarávateľ umožní účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch.
Rozdelenie na časti:
Nie
Zrýchlený postup:
Neuvedené
Dohoda o vládnom obstarávaní:
Nie
Opakované obstarávanie:
Nie
Chránená dielňa:
Nie
Chránené pracovné miesto:
Nie
Elektronické objednanie:
Áno
Elektronická fakturácia:
Áno
Elektronické platby:
Áno

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky s názvom "OOP kategórie Ochrana proti pádu z výšky" je dodávka tovaru - osobných ochranných prostriedkov proti pádu z výšky pre potreby zamestnancov obstarávateľa v rámci plnenia povinnosti obstarávateľa v zmysle ust. zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov poskytovať zamestnancom potrebné účinné osobné ochranné pracovné prostriedky. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch (ďalej aj len "SP").

Doplňujúce informácie

1. V súlade s ust. § 66 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní, obstarávateľ (prostredníctvom zriadenej komisie) vyhodnotí splnenie podmienok účasti podľa § 40 zákona o verejnom obstarávaní a vyhodnotí ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky podľa § 53 zákona o verejnom obstarávaní po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk, a to u uchádzača, ktorý sa po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk umiestnil na prvom mieste v poradí. 2. V súlade s ust. § 20 ods. 7 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní, obstarávateľ aplikuje v tejto verejnej súťaži komunikáciu a výmenu informácií písomne prostredníctvom pošty, iného doručovateľa, elektronicky (e-mail) alebo ich kombináciou. Spôsob dorozumievania / komunikácie je bližšie vymedzený v Kapitole A.1 Pokyny pre uchádzačov, ods. 10. súťažných podkladov. 3. Súťažné podklady sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov v profile obstarávateľa na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie (http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/427843). Obstarávateľ neposkytne záujemcom súťažné podklady v listinnej podobe. 4. Všetky náklady a výdavky, ktoré vznikajú záujemcovi alebo uchádzačovi v súvislosti s jeho účasťou v tejto verejnej súťaži, znáša záujemca alebo uchádzač v celom rozsahu, bez akýchkoľvek nárokov peňažnej a/alebo nepeňažnej povahy voči obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok verejnej súťaže. 5. Obstarávateľ je oprávnený vo výnimočných prípadoch doplniť informácie potrebné na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti, pričom takéto doplnenie preukázateľne oznámi (prostredníctvom príslušnej funkcionality IS EVO a zverejnením v profile obstarávateľa na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie) súčasne všetkým známym záujemcom najneskôr šesť (6) dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk. 6. Ďalšie podmienky obstarávateľa sú uvedené obsahom súťažných podkladov. 7. Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, ani obstarávanie inovácií, ani obstarávanie.

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×