Vyhlásené obstarávanie

Vypracovanie štúdie realizovateľnosti pre stavbu "I/15 Vranov nad Topľou - Stročín"


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Slovenská správa ciest
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
220 211,00
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
71241000-9
Elektronická aukcia:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Postup:
Verejná súťaž
Dátum vyhlásenia:
31. Júl 2020
Lehota na predkladanie ponúk:
3. September 2020
Dátum otvárania ponúk:
3. September 2020
Ponuka musí platiť do:
Dátum neuvedený
Miesto otvárania ponúk:
Ďalšie info ku otváraniu ponúk:
Verejný obstarávateľ umožní účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk prostredníctvom systému IS EVO. Na otváraní ponúk môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou splnomocnenou na jeho zastupovanie.
Rozdelenie na časti:
Nie
Zrýchlený postup:
Nie
Dohoda o vládnom obstarávaní:
Neuvedené
Opakované obstarávanie:
Nie
Chránená dielňa:
Nie
Chránené pracovné miesto:
Nie
Elektronické objednanie:
Nie
Elektronická fakturácia:
Nie
Elektronické platby:
Áno

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Doba trvania

Od zadania zákazky:
v mesiacoch (od zadania zákazky) : 6

Opis obstarávania

Vypracovanie a dodanie štúdie realizovateľnosti, ktorej základným účelom je identifikácia realizovateľných alternatív/ variantov, ktoré sú v súlade so stanovenými cieľmi projektu a ktoré spĺňajú technické, environmentálne a ekonomické kritériá. ŠR navrhne technicky, ekonomicky a environmentálne najvhodnejšieho riešenia trasy cesty I/15 v úseku od križovatky s I/18 vo Vranove nad Topľou po križovatku s cestou I/21 pred obcou Stročín vo variantoch. Celková dĺžka úseku 50 km.

Doplňujúce informácie

1. Jazyk komunikácie: štátny jazyk SR (slovenský jazyk). Komunikácia medzi záujemcami / uchádzačmi a verejným obstarávateľom sa uskutočňuje výlučne elektronicky prostredníctvom informačného systému pre elektronické verejného obstarávanie (IS EVO), verzia 18.0. Uchádzač predkladá svoju ponuku elektronicky prostredníctvom informačného systému IS EVO. V prípade, že budú uplatnené revízne postupy, záujemcovia / uchádzači zaregistrovaní v systéme EVO sa dozvedia o tejto skutočnosti e-mailovou notifikáciou, kde budú upozornení na nové informácie v procese zadávania zákazky. 2. Verejné obstarávanie je realizované podľa § 66 ods.7 zákona o VO, t.j. verejnou reverznou súťažou. 3. Súťažné podklady, vysvetlenia prípadne doplnenia informácií alebo inej sprievodnej dokumentácie budú uverejnené v elektronickej podobe v systéme IS EVO a v profile verejného obstarávateľa, zriadeného Úradom pre verejné obstarávanie. 4. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo postupovať v zmysle §57 zákona o VO resp. neprijať ani jednu ponuku a neuzavrieť zmluvu so žiadnym uchádzačom v prípade, ak ponuky budú neprijateľné, nepridelenia finančných prostriedkov z európskych štrukturálnych fondov, zo štátneho rozpočtu, ak nedôjde k uzavretiu zmluvy o NFP, nepridelenia súhlasu na podpis zmluvy, ak ponúkané ceny budú vyššie ako PHZ, ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo VO. 5. Verejný obstarávateľ vylúči z VO uchádzača, ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač uzavrel v danom VO s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž (v zmysle §40 ods.6 písm.g) zákona o VO). Akákoľvek snaha uchádzača získať dôverné informácie, vstúpiť do nezákonných dohôd s iným hospodárskym subjektom, neoprávnene ovplyvňovať postup VO alebo člena komisie alebo zamestnanca verejného obstarávateľa pred/počas vyhodnocovania ponúk bude viesť k vylúčeniu uchádzača. Uchádzač je povinný riadiť sa etickým kódexom záujemcu/uchádzača tak, aby bol zachovaný verejný záujem, princípy a zásady verejného obstarávania, ochrana hospodárskej súťaže. Etický kódex sa vzťahuje aj na subdodávateľov a iné subjekty účastné v procese VO. 6. Pre uzavretie zmluvy platí ustanovenie uvedené v §11 ods.1 zákona o VO. 7. Verejný obstarávateľ má za to, že predložením ponuky uchádzač zodpovedá za zabezpečenie aj súhlasov všetkých ostatných dotknutých osôb so spracovaním osobných údajov uvedených v predloženej ponuke podľa zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a GDPR. Uvedené platí aj pre prípad, keď ponuku predkladá skupina dodávateľov. 8. Nakoľko verejnému obstarávateľovi nie je umožnený prístup k údajom z IS verejnej správy podľa §1 ods.3 zákona č.177/2018 Z.z. o niektorých opatreniach na zníženie administratívnej záťaže využívaním IS verejnej správy, uchádzač je povinný predložiť všetky doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti osobného postavenia. 9. Úspešný uchádzač alebo uchádzači sú povinní poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na uzatvorenie zmluvy uvedenú v bode 29 v časti A.1 (Pokyny pre uchádzačov) súťažných podkladov 10. Ide o zelené verejné obstarávanie.

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×