Vyhlásené obstarávanie

Zberný dvor v Trebišove - technické vybavenie


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Mesto Trebišov
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
214 131,30
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
16000000-5
Elektronická aukcia:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Postup:
Verejná súťaž
Dátum vyhlásenia:
31. Júl 2020
Lehota na predkladanie ponúk:
14. September 2020
Dátum otvárania ponúk:
14. September 2020
Ponuka musí platiť do:
31. Máj 2021
Miesto otvárania ponúk:
Ďalšie info ku otváraniu ponúk:
Otváranie ponúk je verejné, a tak verejný obstarávateľ je povinný umožniť účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk a ktorých ponuka nebola vylúčená. Zápisnica z otvárania ponúk sa uchádzačom zasiela do piatich dní odo dňa otvárania ponúk.
Rozdelenie na časti:
Áno
Zrýchlený postup:
Nie
Dohoda o vládnom obstarávaní:
Neuvedené
Opakované obstarávanie:
Nie
Chránená dielňa:
Nie
Chránené pracovné miesto:
Nie
Elektronické objednanie:
Nie
Elektronická fakturácia:
Nie
Elektronické platby:
Áno

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Doba trvania

Od zadania zákazky:
v mesiacoch (od zadania zákazky) : 6

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je dodávka novej techniky pre zberný dvor v Trebišove.

Doplňujúce informácie

1. Obstarávateľ poskytuje k súťažným podkladom bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov. Z tohto dôvodu verejný obstarávateľ súťažné podklady neodosiela. Súťažné podklady sú zverejnené v profile verejného obstarávateľ a na adrese systému pre VO Josephine https://josephine.proebiz.com/ 2. Komunikácia medzi obstarávateľom a záujemcom/uchádzačom bude uskutočňovaná písomne v elektronickej podobe prostredníctvom systému pre VO Josephine (ďalej aj "Josephine"). Záujemca/uchádzač je povinný predkladať obstarávateľovi svoje podania v elektronickej forme prostredníctvom systému Josephine. Všetky vysvetlenia SP, rovnako ako kladné vybavenia žiadostí o nápravu, bude obstarávateľ uverejňovať v systéme Josephine. Obstarávateľ bude doručovať žiadosti a prípadné otázky pre záujemcov/uchádzačov rovnako prostredníctvom systému Josephine. 3. Pravidlá pre doručovanie: zásielka sa považuje za doručenú záujemcovi/uchádzačovi ak jej adresát bude mať objektívnu možnosť oboznámiť sa s jej obsahom, t.j. ako náhle sa dostane zásielka do sféry jeho dispozície. Za okamih doručenia sa v systéme Josephine považuje okamih jej odoslania v systéme Josephine a to v súlade s funkcionalitou systému. 4. Verejný obstarávateľ nakupuje v mene iných verejných obstarávateľov.

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×