Vyhlásené obstarávanie

Základné statické elektromery


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Východoslovenská distribučná, a. s.
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
5 926 000,00
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
38554000-3
Elektronická aukcia:
Áno
Rámcová dohoda:
Áno
Postup:
Verejná súťaž
Dátum vyhlásenia:
31. Júl 2020
Lehota na predkladanie ponúk:
30. September 2020
Dátum otvárania ponúk:
30. September 2020
Ponuka musí platiť do:
31. Marec 2021
Miesto otvárania ponúk:
Ďalšie info ku otváraniu ponúk:
Rozdelenie na časti:
Áno
Zrýchlený postup:
Neuvedené
Dohoda o vládnom obstarávaní:
Nie
Opakované obstarávanie:
Nie
Chránená dielňa:
Nie
Chránené pracovné miesto:
Nie
Elektronické objednanie:
Áno
Elektronická fakturácia:
Áno
Elektronické platby:
Áno

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Statické jednofázové elektromery s priamym zapojením 1 tarifné a 2 tarifné s výstupným minimálne 2A relé Statické trojfázové elektromery s priamym zapojením 1 tarifné a 2 tarifné s výstupným minimálne 2A relé Elektromer musí spĺňať aktuálne platnú Európsku aj národnú metrologickú legislatívu podľa noriem STN EN 50470 - 1, STN EN 50470 - 3 a Nariadenie vlády SR č.145/2016.

Doplňujúce informácie

1. Komunikácia medzi obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje v tomto verejnom obstarávaní elektronickou formou, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie ich obsahu, prostredníctvom systému Eranet dostupného na https://vsds.eranet.sk. Viac ohľadom komunikácie je uvedené v súťažných podkladoch. 2. Komunikačným jazykom v tejto verejnej súťaži je slovenský jazyk. 3. Ponuka a ďalšie doklady, vyhlásenia, potvrdenia a dokumenty vo verejnom obstarávaní musia byť predložené v slovenskom jazyku alebo českom jazyku, pokiaľ nie je určené inak. 4. Uchádzač pre splnenie požiadaviek na predmet zákazky predloží okrem požadovaných dokladov uvedených v súťažných podkladoch 3 ks VZORKY z každého typu elektromera pre každú časť predmetu zákazky. Bližšie podmienky uvedené v súťažných podkladoch. 5. Vysvetlenie SP prebieha prostredníctvom systému Eranet. Vysvetlenia budú uverejnené na profile obstarávateľa. Viac ohľadom komunikácie je uvedené v súťažných podkladoch. Záujemcovia/uchádzači sú povinní sa oboznámiť s danými informáciami a zohľadniť ich pri predkladaní ponúk. 6. Úspešný uchádzač, jeho subdodávatelia podľa § 11 zákona o verejnom obstarávaní je povinný na účely poskytnutia riadnej súčinnosti potrebnej na uzavretie rámcovej dohody byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora, v súlade so zákonom 315/2016 Z. z.. 7. Obstarávateľ si vyhradzuje právo možnosti zrušiť použitý postup zadávanie zákazky podľa § 57 zákona a ak ponuky budú neregulárne alebo inak neprijateľné, prípadne ak presiahnu finančnú čiastku určenú obstarávateľom na predmet zákazky. 8. Obstarávateľ si vyhradzuje právo primerane predĺžiť lehotu viazanosti ponúk a o tejto skutočnosti informuje všetkých uchádzačov. 9. Obstarávateľ odporúča záujemcom priebežne sledovať profil obstarávateľa (odkaz uvedený v bode I. výzvy),na ktorom obstarávateľ bude uverejňovať všetky dôležité informácie a dokumenty v súlade so zákonom v rámci tohto verejného obstarávania. 10. Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti Jednotným európskym dokumentom podľa § 39 zákona. Doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladajú uchádzači obstarávateľovi podľa § 55 ods. 1 zákona v čase a spôsobom, určeným obstarávateľom. 11. Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, ani obstarávanie inovácií, ani obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×