Vyhlásené obstarávanie

Mestská autobusová doprava


Toto vyhlásené obstarávanie už má uverejnený výsledok. Nájdete ho nižšie v časti výsledky.

Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Mesto Trnava
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
29 000 000,00
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
60112000-6
Elektronická aukcia:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Postup:
Verejná súťaž
Dátum vyhlásenia:
15. Júl 2020
Lehota na predkladanie ponúk:
10. September 2020
Dátum otvárania ponúk:
10. September 2020
Ponuka musí platiť do:
30. Apríl 2021
Miesto otvárania ponúk:
Ďalšie info ku otváraniu ponúk:
Otvárania ponúk sa môže zúčastniť len uchádzač (štatutárny zástupca uchádzača alebo ním splnomocnená osoba), ktorého ponuka bola predložená v lehote na predkladanie ponúk. Fyzická osoba zastupujúca uchádzača sa preukáže identifikačným dokladom a listinným oprávnením konať za uchádzača.
Rozdelenie na časti:
Nie
Zrýchlený postup:
Nie
Dohoda o vládnom obstarávaní:
Neuvedené
Opakované obstarávanie:
Nie
Chránená dielňa:
Nie
Chránené pracovné miesto:
Nie
Elektronické objednanie:
Nie
Elektronická fakturácia:
Áno
Elektronické platby:
Nie

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Doba trvania

V intervale:
1. Apríl 2021 až 31. Marec 2031

Výsledky

Mestská autobusová doprava

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je poskytovanie služby mestskej autobusovej dopravy v meste Trnava v rozsahu a podľa požiadaviek verejného obstarávateľa uvedených súťažných podkladoch. Predmetom služby je zabezpečiť verejnosti bezpečné, efektívne a kvalitné dopravné služby na území Mesta Trnava formou mestskej autobusovej dopravy (ďalej aj ako "MAD) za určené základné cestovné podľa potrieb dopravnej obslužnosti predmetného územia a pri zohľadnení sociálnych a environmentálnych faktorov.

Doplňujúce informácie

Rozdelenie predmetu zákazky na časti nie je účelné z technických, procesných ani finančných dôvodov, ako ani z dôvodu efektívneho riadenia zmluvného vzťahu s budúcim poskytovateľom služieb. Predmet zákazky musí byť poskytovaný jedným poskytovateľom, ktorý bude zodpovedný za poskytovanie služieb kvalitnej mestskej autobusovej dopravy na celom území mesta Trnava.

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×