Výberové konanie

VK/2017/2184 - hlavný radca


Detaily výberového konania


Názov:
VK/2017/2184 - hlavný radca

Aktuálny stav:
Vyhlásený výsledok - úspešné
Druh výberového konania:
užšie vnútorné výberové konanie
Počet obsadzovaných miest:
1
Dátum vyhlásenia:
18. Október 2017
Termín na podanie žiadosti:
25. Október 2017

Služobný úrad:
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Sídlo služobného úradu:
Hlboká cesta 2 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 83336
Organizačný útvar:
Oddelenie implementácie ľudskoprávnych záväzkov
Nadriadený organizačný útvar:
Odbor ľudských práv
Okruh uchádzačov:
štátni zamestnanci a nadbytoční štátni zamestnanci služobného úradu, ktorý vyhlasuje výberové konanie

Odbor štátnej služby:
2.25 - Zahraničné veci
Funkcia:
hlavný radca
Vedúci štátny zamestnanec:
Nie
Druh štátnej služby:
dočasná štátna služba na voľné štátnozamestnanecké miesto odborníka, ktorý je dočasne potrebný na plnenie úloh štátnej služby
Miesto výkonu:
Hlboká cesta 2 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 83336

Najnáročnejšia činnosť:

-tvorba štátnej politiky vrátane koncepčnej činnosti na úrovni Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v oblasti ľudských práv;
-tvorba a presadzovanie strategických zámerov SR na ľudskoprávnych fórach OSN.

Detaily:

- tvorba štátnej politiky v oblasti pôsobnosti MZVaEZ SR vo vzťahu k multilaterálnym medzinárodným vzťahom za oblasť ľudských práv, predovšetkým vo vzťahu k Rade OSN pre ľudské práva vrátane koordinácie politiky EÚ;
- metodické riadenie činnosti ostatných ústredných orgánov štátnej správy a v súčinnosti s nimi zabezpečovanie prípravy podkladov, materiálov a návrhov na postup SR vo vzťahu k OSN a jej orgánom, ako aj členským krajinám OSN a EÚ a osobná účasť na týchto rokovaniach;
- spracovávanie, analýza, pripomienkovanie a komplexné hodnotenie materiálov koncepčného charakteru týkajúcich sa ľudských práv;
- podiel na tvorbe, realizácii, analýze a vyhodnocovaní koncepcií dlhodobého rozvoja zahraničnej politiky SR s osobitným dôrazom na oblasť ľudských práv;
- koordinovanie celoštátneho a medzinárodného medzištátneho systému v oblasti ľudských práv s vnútroštátnym systémom týchto práv v rámci kompetencií MZVaEZ SR;
- koordinovanie plnenia záväzkov vyplývajúcich z medzinárodných ľudsko-právnych zmlúv a dohovorov, ktorými je SR viazaná a metodickým riadením zabezpečuje komplexný výkon zahraničnej politiky v oblasti občianskych a politických práv prostredníctvom diplomatických zastúpení SR v zahraničí, tvorba koncepcie na plnenie záväzkov vyplývajúcich z medzinárodných ľudsko-právnych zmlúv a dohovorov, ktorými je SR viazaná.


Predpoklady:

vek najmenej 18 rokov a menej ako 65 rokov spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu ovládanie štátneho jazyka bezúhonnosť

Odpis z registra trestov:
Nie
Vzdelanie:
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
Cudzí jazyk:
Anglický (B1 – Úroveň mierne-pokročilá)
Zdravotná spôsobilosť:
Nie

Na obsadzovanom mieste môže štátnu službu vykonávať len štátny občan Slovenskej republiky:
Áno
Vyžaduje sa oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami:
vyžaduje sa pre stupeň utajenia „Tajné“ u vybraného úspešného uchádzača po jeho prijatí na obsadzované miesto

Ďalšie požiadavky:

- analytické, koncepčné a strategické myslenie,
- svedomitosť, spoľahlivosť, flexibilita.


Miesto na podanie elektronickej žiadosti:
https://open.slovensko.sk/vk
Miesto na podanie papierovej žiadosti:
Hlboká cesta 83336 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Predpokladaný termín uskutočnenia výberového konania:
14.11.2017
Predpokladané miesto uskutočnenia výberového konania:
MZVaEZ SR
Spôsob vykonania výberového konania:
písomná časť a ústna časť

Kontaktná osoba


Meno:
Mgr. Martina Kosnáčová
Telefónne číslo:
+421259782115


Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×