Výberové konanie

VK/2018/2646 - štátny radca


Detaily výberového konania


Názov:
VK/2018/2646 - štátny radca

Aktuálny stav:
Vyhlásený výsledok - neúspešné
Druh výberového konania:
užšie vnútorné výberové konanie
Počet obsadzovaných miest:
1
Dátum vyhlásenia:
20. Apríl 2018
Termín na podanie žiadosti:
30. Apríl 2018

Služobný úrad:
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Sídlo služobného úradu:
Hlboká cesta 2 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 83336
Organizačný útvar:
Oddelenie implementácie ľudskoprávnych záväzkov (OIĽZ)
Nadriadený organizačný útvar:
Odbor ľudských práv (OĽPR)
Okruh uchádzačov:
štátni zamestnanci a nadbytoční štátni zamestnanci služobného úradu, ktorý vyhlasuje výberové konanie

Odbor štátnej služby:
2.25 - Zahraničné veci
Funkcia:
štátny radca
Vedúci štátny zamestnanec:
Druh štátnej služby:
stála štátna služba
Miesto výkonu:
Hlboká cesta 2 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 83336

Najnáročnejšia činnosť:

Tvorba štátnej politiky vrátane koncepčnej činnosti na oddelení implementácie ľudskoprávnych záväzkov (OIĽZ) na úrovni MZVaEZ SR.
Koordinovanie celoštátneho alebo medzištátneho systému s najširšími vonkajšími a vnútornými väzbami na ďalšie zložité a rozsiahle systémy rôznych odborov a smerov s dôsledkami za rozhodnutia s celoštátnym alebo medzinárodným dosahom na úrovni MZVaEZ SR.

Detaily:

- Príprava a zabezpečenie účasti zástupcov SR a/alebo účasť na zasadnutiach vrcholných orgánov a expertných orgánov a výborov medzinárodných organizácií a vnútroštátnych poradných orgánov, koordinačných a iných mechanizmov zaoberajúcich sa agendou práv osôb patriacich k národnostným menšinám v rozsahu pôsobnosti MZVaEZ SR.
- Účasť na ďalších aktivitách, ktoré sa týkajú problematiky práv príslušníkov národnostných menšín s cieľom získať informácie o stave, všeobecnom vývoji a trende rozvoja uvedených práv vo svete.
- Získavanie informácií o stave a všeobecnom vývoji dodržiavania práv osôb patriacich k národnostným menšinám v SR a vo svete.
- Sledovanie vývoja medzinárodného práva z hľadiska problematiky ľudských práv, najmä práv osôb patriacich k národnostným menšinám, zmluvných vzťahov SR, vypracovanie stanovísk ku konkrétnym medzinárodným ľudskoprávnym problémom.
- Vypracovanie právnych rozborov a analýz pri nedodržiavaní práv osôb patriacich k národnostným menšinám na medzinárodnej úrovni.
- Príprava podkladov z hľadiska vecného a formálneho pre uzavieranie, vykonávanie a vypovedanie medzinárodných ľudskoprávnych dokumentov v oblasti práv osôb patriacich k národnostným menšinám.
- Sledovanie, organizovanie a koordinovanie činnosti ústredných orgánov štátnej správy SR pri prístupe, vykonávaní a vypovedúvaní medzinárodných ľudskoprávnych dokumentov.
- Vypracovávanie stanovísk k medzinárodným ľudskoprávnym dokumentom z oblasti práv osôb patriacich k národnostným menšinám, ktorými má byť SR viazaná, ako aj analýz ich vzťahu k vnútroštátnym právnym predpisom SR.
- Zabezpečovanie činnosti súvisiacej s kontrolou vykonávania platných ľudskoprávnych dokumentov, najmä z oblasti práv osôb patriacich k národnostným menšinám, prípravou
a spracúvaním implementačných periodických správ SR, ktorými je SR viazaná.
- Tvorba koncepcie rozvoja práv osôb patriacich k národnostným menšinám a ich vývoja v SR a v zahraničí, ako aj na pôde medzinárodných organizácií v nadväznosti na štátnu politiku a na koncepciu rozvoja Slovenska a závery vlády SR v oblasti dodržiavania ľudských práv.
- Štúdium právnych noriem, dohovorov a odporúčaní OSN, OBSE, RE a ďalších medzinárodných dokumentov z oblasti práv osôb patriacich k národnostným menšinám v rokovacom jazyku EÚ, resp. OSN, ako aj predkladanie návrhov legislatívnych opatrení na ústredné orgány a Legislatívnu radu vlády SR a posudzovanie týchto návrhov s medzinárodnými dokumentmi.


Predpoklady:

vek najmenej 18 rokov a menej ako 65 rokov spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu ovládanie štátneho jazyka bezúhonnosť

Odpis z registra trestov:
Nie
Vzdelanie:
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
Cudzí jazyk:
Anglický (B2 – Úroveň stredne-pokročilá) Ďalší cudzí jazyk (B2 – Úroveň stredne-pokročilá)
Zdravotná spôsobilosť:
Nie

Na obsadzovanom mieste môže štátnu službu vykonávať len štátny občan Slovenskej republiky:
Áno
Vyžaduje sa oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami:
vyžaduje sa pre stupeň utajenia „Tajné“ u vybraného úspešného uchádzača po jeho prijatí na obsadzované miesto

Ďalšie požiadavky:

- analytické, koncepčné a strategické myslenie,
- komunikačné zručnosti,
- svedomitosť a spoľahlivosť.


Miesto na podanie elektronickej žiadosti:
https://open.slovensko.sk/vk
Miesto na podanie papierovej žiadosti:
Hlboká cesta 83336 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Predpokladaný termín uskutočnenia výberového konania:
17.5.2018
Predpokladané miesto uskutočnenia výberového konania:
MZVaEZ SR
Spôsob vykonania výberového konania:
písomná časť a ústna časť

Kontaktná osoba


Meno:
Mgr Martina Kosnáčová
Telefónne číslo:
+421259782115


Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×