Výberové konanie

VK/2018/2655 - štátny radca


Detaily výberového konania


Názov:
VK/2018/2655 - štátny radca

Aktuálny stav:
Vyhlásený výsledok - neúspešné
Druh výberového konania:
užšie vnútorné výberové konanie
Počet obsadzovaných miest:
1
Dátum vyhlásenia:
20. Apríl 2018
Termín na podanie žiadosti:
30. Apríl 2018

Služobný úrad:
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Sídlo služobného úradu:
Hlboká cesta 2 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 83336
Organizačný útvar:
Odbor rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci (ORPO)
Okruh uchádzačov:
štátni zamestnanci a nadbytoční štátni zamestnanci služobného úradu, ktorý vyhlasuje výberové konanie

Odbor štátnej služby:
2.25 - Zahraničné veci
Funkcia:
štátny radca
Vedúci štátny zamestnanec:
Druh štátnej služby:
dočasná štátna služba na zastupovanie štátneho zamestnanca, ktorý je dočasne vyslaný na vykonávanie štátnej služby do cudziny
Miesto výkonu:
Hlboká cesta 2 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 83336

Najnáročnejšia činnosť:

Koncepčné činnosti na úrovni MZVaEZ, tvorba štátnej politiky v oblasti oficiálnej rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci, príprava podkladov na rozhodovanie MZVaEZ SR s pôsobnosťou na národnej úrovni, koordinovanie systému rozvojovej pomoci SR so systémami poskytovania rozvojovej pomoci iných donorov a prijímajúcich krajín.

Detaily:

- priebežne sleduje realizáciu úloh stratégie slovenskej oficiálnej rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci a jej pravidelné hodnotenie, s osobitným zameraním na multilaterálnu rozvojovú spoluprácu SR,
- komplexne zabezpečuje agendu spolupráce SR s OECD, OSN a organizáciami v jej systéme, prednostne UNDP;
- cielene rozvíja a udržuje vzťahy s domácimi i zahraničnými partnermi a navrhuje opatrenia na budovanie kapacity ODA prostredníctvom využitia špecifických postupov a produktov z tejto oblasti,
- v prípade neprítomnosti zastupuje riaditeľa odboru a pracovníčku/ pracovníka ORPO zodpovedného za prierezové problematiky.


Predpoklady:

vek najmenej 18 rokov a menej ako 65 rokov spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu ovládanie štátneho jazyka bezúhonnosť

Odpis z registra trestov:
Nie
Vzdelanie:
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
Cudzí jazyk:
Anglický (B2 – Úroveň stredne-pokročilá) Ďalší cudzí jazyk (B2 – Úroveň stredne-pokročilá)
Zdravotná spôsobilosť:
Nie

Na obsadzovanom mieste môže štátnu službu vykonávať len štátny občan Slovenskej republiky:
Áno
Vyžaduje sa oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami:
vyžaduje sa pre stupeň utajenia „Tajné“ u vybraného úspešného uchádzača po jeho prijatí na obsadzované miesto

Ďalšie požiadavky:

- svedomitosť a spoľahlivosť,
- samostatnosť,
- schopnosť pracovať pod tlakom,
- analytické, koncepčné a strategické myslenie.


Miesto na podanie elektronickej žiadosti:
https://open.slovensko.sk/vk
Miesto na podanie papierovej žiadosti:
Hlboká cesta 83336 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Predpokladaný termín uskutočnenia výberového konania:
17.5.2018
Predpokladané miesto uskutočnenia výberového konania:
MZVaEZ SR
Spôsob vykonania výberového konania:
písomná časť a ústna časť

Kontaktná osoba


Meno:
Mgr Martina Kosnáčová
Telefónne číslo:
+421259782115


Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×