Výberové konanie

VK/2019/7817 - hlavný radca


Detaily výberového konania


Názov:
VK/2019/7817 - hlavný radca

Aktuálny stav:
Zrušené výberové konanie
Druh výberového konania:
vonkajšie výberové konanie
Počet obsadzovaných miest:
1
Dátum vyhlásenia:
25. November 2019
Termín na podanie žiadosti:
2. December 2019

Služobný úrad:
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Sídlo služobného úradu:
Hlboká cesta 2 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 83336
Organizačný útvar:
oddelenie koordinácie európskych záležitostí (EUKO)
Nadriadený organizačný útvar:
odbor všeobecných záležitostí a vzťahov s inštitúciami EÚ (OVZI)
Okruh uchádzačov:
štátni zamestnanci všetkých služobných úradov a občania podľa § 2 zákona o štátnej službe, ktorí sa uchádzajú o prijatie do štátnej služby

Odbor štátnej služby:
2.25 - Zahraničné veci
Funkcia:
hlavný radca
Vedúci štátny zamestnanec:
Druh štátnej služby:
stála štátna služba
Miesto výkonu:
Hlboká cesta 2 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 833 36

Najnáročnejšia činnosť:

Špecializovaná činnosť v príslušnom odbore štátnej služby spočívajúca najmä v analytickej a syntetickej činnosti, vo vyhodnocovaní výsledkov a v príprave podkladov na rozhodovanie v pôsobnosti ministerstva.

Detaily:

V rámci zverenej agendy v oblasti európskych záležitostí a v oblasti bilaterálnych vzťahov s určenými členskými štátmi realizuje úlohy, najmä:
- prispieva k vypracovaniu koncepcie a k definovaniu cieľov zahraničnej politiky SR;
- prispieva k príprave strategických ,koncepčných a pozičných dokumentov SR;
- prispieva k presadzovaniu zahranično-politických záujmov SR, participuje na posudzovaní realizácie cieľov zahraničnej politiky SR, sleduje a napomáha pri plnení úloh a priorít SR v EÚ v príslušnej oblasti;
- zaoberá sa multisektorálnymi aspektmi agendy a zabezpečuje jej koherenciu s inými pozičnými a strategickými dokumentmi EÚ a SR;
- monitoruje vývoj v oblasti politík EÚ a v oblasti bilaterálnych relácií, ktoré zastrešuje;
- sleduje a vyhodnocuje zasadnutia príslušných sektorálnych pracovných skupín a výborov EÚ a pracuje so závermi jednotlivých formácií rady EÚ a Európskej rady v určenej oblasti;
- podieľa sa na koordinácii činnosti SZ SR pri EÚ a ZÚ SR a vyhodnocuje ich činnosť;
- spolupracuje s relevantnými rezortmi a ÚOŠS;
- v určených oblastiach zastupuje MZVEZ SR v rezortných a nadrezortných koordinačných skupinách a orgánoch;
- vypracúva návrhy inštrukcií pre zástupcov SR vo Výbore stálych predstaviteľov (Coreper) v oblastiach svojej pôsobnosti;
- vypracúva návrhy stanovísk na rokovania Rady EÚ a oblastiach svojej pôsobnosti;
- v rozsahu svojej agendy sa podieľa na koordinácii činnosti zástupcov SR v pracovných skupinách Rady EÚ a spracúva informačné výstupy z týchto zasadnutí;
- udržiava komunikáciu so zastúpením Európskej komisie (EK) v SR, Informačnou kanceláriou EP v Bratislave a ZÚ členských a kandidátskych krajín EÚ akreditovanými v SR;
- koncepčne a metodicky vyhodnocuje v spolupráci s príslušnými ÚOŠS a NR SR fungovanie mechanizmu spolupráce pri príprave stanovísk k legislatívnym návrhom EK v podmienkach SR;
- koordinuje prípravu koncepčných materiálov v oblastiach za ktoré zodpovedá;
- koordinuje prípravu koncepčných materiálov v otázkach týkajúcich sa EP, výborov, politických skupín, národných delegácií a medziskupín v ňom pôsobiacich;
- systematicky spracúva a vyhodnocuje informácie o činnosti a aktivitách EP a jeho interakciách s ďalšími európskymi inštitúciami a národnými parlamentmi;
- plní úlohy a podieľa sa na príprave rokovaní predstaviteľov SR vo vzťahu k príslušnému teritóriu, vrátane organizačnej a protokolárnej prípravy;
- podieľa sa na príprave stanovísk, analýz a podkladových materiálov pre predstaviteľov SR na rokovania na vnútroštátnej úrovni, na rokovania s predstaviteľmi inštitúcií EÚ a na rokovania s predstaviteľmi členských štátov EÚ;
- vypracúva podkladové materiály v príslušnej oblasti, stanoviská k materiálom iných organizačných útvarov MZVEZ SR a iných rezortov SR;
- vedie dokumentáciu v oblasti bilaterálnych vzťahov


Predpoklady:

vek najmenej 18 rokov a menej ako 65 rokov spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu ovládanie štátneho jazyka bezúhonnosť

Odpis z registra trestov:
Nie
Vzdelanie:
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
Cudzí jazyk:
Anglický (B2 – Úroveň stredne-pokročilá) ďalší cudzí jazyk (B1 – Úroveň mierne-pokročilá)
Zdravotná spôsobilosť:
Nie

Na obsadzovanom mieste môže štátnu službu vykonávať len štátny občan Slovenskej republiky:
Áno
Vyžaduje sa oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami:
vyžaduje sa pre stupeň utajenia „Tajné“ u vybraného úspešného uchádzača po jeho prijatí na obsadzované miesto

Ďalšie požiadavky:

- základné znalosti o celkovom fungovaní EÚ, úlohách inštitúcií EÚ, znalosť problematiky EÚ;
- analytické schopnosti - schopnosť monitorovať a analyzovať aktulnyvývoj v EÚ°
- predchádzajúca prax v oblasti EÚ záležitosí a skúsenosti v ekonomickej oblasti sú vítajné;
- analytické, koncepčné a strateické myslenie,
- svedomitosť a spoľahlivosť,
- samostatnosť;
znalosť práce s PC


Miesto na podanie elektronickej žiadosti:
https://open.slovensko.sk/vk
Miesto na podanie papierovej žiadosti:
Hlboká cesta 83336 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Predpokladaný termín uskutočnenia výberového konania:
december 2019
Predpokladané miesto uskutočnenia výberového konania:
MZVEZ SR, Hlboká cesta 2, 833 36 Bratislava
Spôsob vykonania výberového konania:
písomná časť a ústna časť

Kontaktná osoba


Meno:
Mgr. Gabriela Babirátová
Telefónne číslo:
+421259782116


Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×