Výberové konanie

VK/2017/2040 - odborný radca


Detaily výberového konania


Názov:
VK/2017/2040 - odborný radca

Aktuálny stav:
Vyhlásený výsledok - úspešné
Druh výberového konania:
užšie vnútorné výberové konanie
Počet obsadzovaných miest:
1
Dátum vyhlásenia:
13. Október 2017
Termín na podanie žiadosti:
20. Október 2017

Služobný úrad:
Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice - mesto
Sídlo služobného úradu:
Hlinkova 1/C Košice - mestská časť Staré Mesto 04001
Organizačný útvar:
Oddelenie potravinového dozoru a hygieny potravín rastlinného pôvodu
Nadriadený organizačný útvar:
Odbor potravinového dozoru a hygieny potravín
Okruh uchádzačov:
štátni zamestnanci a nadbytoční štátni zamestnanci služobného úradu, ktorý vyhlasuje výberové konanie

Odbor štátnej služby:
2.10 - Pôdohospodárstvo, potravinárstvo, lesníctvo a rozvoj vidieka
Funkcia:
odborný radca
Vedúci štátny zamestnanec:
Nie
Druh štátnej služby:
stála štátna služba
Miesto výkonu:
Hlinkova 1/C Košice - mestská časť Sever 04001

Najnáročnejšia činnosť:

Samostatné odborné špecializované činnosti spočívajúce najmä v analytickej činnosti, vo vyhodnocovaní výsledkov, príprave podkladov na rozhodovanie a tvorba opatrení vo vymedzenom úseku štátnej správy. Kontrolná a inšpekčná činnosť, ako aj prešetrovanie podnetov, sťažností a petícií, vrátane vydávania rozhodnutí vo vymedzenom úseku štátnej správy.

Detaily:

Odborná činnosť pri vykonávaní štátnej správy na úseku úradnej kontroly potravín nad ich výrobou, manipuláciou a umiestňovaním na trh v komodite mlynské výrobky, obilie, cestoviny, pekárske výrobky, špeciálne výrobky z obilia, kakao a výrobky z kakaa, čokoláda, cukrovinky a tabakové výrobky.


Predpoklady:

vek najmenej 18 rokov a menej ako 65 rokov spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu ovládanie štátneho jazyka bezúhonnosť

Odpis z registra trestov:
Nie
Vzdelanie:
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
Študijný odbor:
hygiena potravín
Osobitný kv. predpoklad:
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie MVDr.
Cudzí jazyk:
Nie
Zdravotná spôsobilosť:
Áno

Na obsadzovanom mieste môže štátnu službu vykonávať len štátny občan Slovenskej republiky:
Áno
Vyžaduje sa oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami:
nevyžaduje sa

Ďalšie požiadavky:

práca s PC, vodičský preukaz sk. B,
svedomitosť a spoľahlivosť, samostatnosť, adaptácia a flexibilita


Miesto na podanie elektronickej žiadosti:
https://open.slovensko.sk/vk
Miesto na podanie papierovej žiadosti:
Hlinkova 1/C 04001
Predpokladaný termín uskutočnenia výberového konania:
10.11.2017
Predpokladané miesto uskutočnenia výberového konania:
RVPS Košice-mesto, Hlinkova 1/C, 040 01 Košice
Spôsob vykonania výberového konania:
ústna časť

Kontaktná osoba


Meno:
Mgr. Helena Macková
Telefónne číslo:
+421557961813


Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×