Výberové konanie

VK/2017/2026 - hlavný štátny radca


Detaily výberového konania


Názov:
VK/2017/2026 - hlavný štátny radca

Aktuálny stav:
Vyhlásený výsledok - úspešné
Druh výberového konania:
vonkajšie výberové konanie
Počet obsadzovaných miest:
1
Dátum vyhlásenia:
13. Október 2017
Termín na podanie žiadosti:
23. Október 2017

Služobný úrad:
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Sídlo služobného úradu:
Hlboká cesta 2 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 83336
Organizačný útvar:
Odbor verejného obstarávania
Nadriadený organizačný útvar:
Sekcia ekonomiky a všeobecnej správy
Okruh uchádzačov:
štátni zamestnanci všetkých služobných úradov a občania podľa § 2 zákona o štátnej službe, ktorí sa uchádzajú o prijatie do štátnej služby

Odbor štátnej služby:
2.25 - Zahraničné veci
Funkcia:
hlavný štátny radca
Vedúci štátny zamestnanec:
Nie
Druh štátnej služby:
stála štátna služba
Miesto výkonu:
Hlboká cesta 2 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 83336

Najnáročnejšia činnosť:

Koncepčná a koordinačná činnosť v oblasti hospodárenia a nakladania s majetkom štátu na úrovni ministerstva. Tvorí zákony v oblasti hospodárenia a nakladania s majetkom štátu na úrovni ministerstva.

Detaily:

- Tvorí koncepcie plánov a legislatívnych opatrení v oblasti hospodárenia a nakladania s majetkom štátu vo vlastníctve SR.
- Vykonáva koncepciu súvisiacu so zabezpečením tovarov, služieb a prác súvisiacich so správou a prevádzkou majetku v zahraničí.
- Koncepčné systémové spracúvanie poznatkov z koordinovaní a s vyústením návrhov na tvorbu legislatívneho riešenia v oblasti verejného obstarávania.
- Organizuje a koordinuje medzinárodné súťaže uverejnené vo Vestníku Úradu pre úradné publikácie Európskych spoločenstiev.
- Koordinuje proces posudzovania správnosti priebehu výberových konaní na
diplomatických misiách SR v zahraničí a navrhuje postup v procese verejného obstarávania tak, aby boli dodržané platné právne predpisy, interne predpisy a aby bola zachovaná efektívnosť a transparentnosť obstarávacieho procesu.
- Koordinuje diplomatické misie SR v zahraničí (zastupiteľské úrady SR, generálne
konzuláty SR, stále misie SR a slovenské inštitúty SR v zahraničí) v procese uzatvárania zmlúv v oblasti správy prevádzky majetku vo vlastníctve SR v zahraničí.
- Tvorí zákony v oblasti hospodárstva a nakladania s majetkom štátu na úrovni
ministerstva.


Predpoklady:

vek najmenej 18 rokov a menej ako 65 rokov spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu ovládanie štátneho jazyka bezúhonnosť

Odpis z registra trestov:
Áno
Vzdelanie:
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
Cudzí jazyk:
Anglický (B2 – Úroveň stredne-pokročilá)
Zdravotná spôsobilosť:
Nie

Na obsadzovanom mieste môže štátnu službu vykonávať len štátny občan Slovenskej republiky:
Áno
Vyžaduje sa oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami:
vyžaduje sa pre stupeň utajenia „Tajné“ u vybraného úspešného uchádzača po jeho prijatí na obsadzované miesto

Ďalšie požiadavky:

- znalosť právnych predpisov v oblasti verejného obstarávania, najmä zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- znalosť práce s PC - Windows, Excel, PowerPoint, MS Office, Internet,
- ovládanie práce s Elektronickým kontraktačným systémom, systémom EVO,
- znalosti v oblasti Európskej únie a fungovania jej štruktúr,
- vítaná prax a skúsenosti v oblasti kontroly verejného obstarávania,
- vítaná prax v oblasti implementácie fondov EÚ,
- znalosti všeobecne záväzných právnych predpisov, osobitne znalosti Ústavy SR (č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov), zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov, zákona č.122 /2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.
– svedomitosť, spoľahlivosť, analytické, koncepčné a strategické myslenie.


Miesto na podanie elektronickej žiadosti:
https://open.slovensko.sk/vk
Miesto na podanie papierovej žiadosti:
Hlboká cesta 83336 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Predpokladaný termín uskutočnenia výberového konania:
7.11.2017
Predpokladané miesto uskutočnenia výberového konania:
MZVaEZ SR
Spôsob vykonania výberového konania:
písomná časť a ústna časť

Kontaktná osoba


Meno:
Mgr. Martina Kosnáčová
Telefónne číslo:
+421259782115


Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×