Výberové konanie

VK/2019/6334 - hlavný radca


Detaily výberového konania


Názov:
VK/2019/6334 - hlavný radca

Aktuálny stav:
Vyhlásený výsledok - úspešné
Druh výberového konania:
užšie vnútorné výberové konanie
Počet obsadzovaných miest:
1
Dátum vyhlásenia:
3. Október 2019
Termín na podanie žiadosti:
10. Október 2019

Služobný úrad:
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí
Sídlo služobného úradu:
Palisády 29/A Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81780
Organizačný útvar:
Odbor teritoriálny a ekonomicko-dotačný
Okruh uchádzačov:
štátni zamestnanci a nadbytoční štátni zamestnanci služobného úradu, ktorý vyhlasuje výberové konanie

Odbor štátnej služby:
1.03 - Medzinárodná spolupráca, finančné prostriedky Európskej únie
Funkcia:
hlavný radca
Vedúci štátny zamestnanec:
Druh štátnej služby:
stála štátna služba
Miesto výkonu:
Palisády 29/A Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81780

Najnáročnejšia činnosť:

Špecializovaná činnosť v príslušnom odbore štátnej služby spočívajúca najmä v analytickej a syntetickej činnosti, vo vyhodnocovaní výsledkov a v príprave podkladov na rozhodovanie v pôsobnosti ministerstva, ostatného ústredného orgánu štátnej správy, orgánu alebo úradu, ktorý vykonáva štátne záležitosti, iného orgánu štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou alebo orgánu miestnej štátnej správy s krajskou pôsobnosťou.

Detaily:

Plní úlohy štátnej politiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí v koordinácii s partnermi z krajanského prostredia a spolupracujúcimi inštitúciami Slovenskej republiky. Podieľa sa na návrhoch koncepcií na podporu Slovákov žijúcich v zahraničí v jednotlivých teritóriách. Podieľa sa na výkone štátnej politiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí a na realizácií opatrení zameraných na podporu Slovákov žijúcich v zahraničí.


Predpoklady:

vek najmenej 18 rokov a menej ako 65 rokov spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu ovládanie štátneho jazyka bezúhonnosť

Odpis z registra trestov:
Nie
Vzdelanie:
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
Študijný odbor:
sociálne, ekonomické a právne vedy (spoločenské a behaviorálne vedy)
Cudzí jazyk:
Nie
Zdravotná spôsobilosť:
Nie

Na obsadzovanom mieste môže štátnu službu vykonávať len štátny občan Slovenskej republiky:
Nie
Vyžaduje sa oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami:
nevyžaduje sa

Ďalšie požiadavky:

samostatnosť, svedomitosť, spoľahlivosť, schopnosť pracovať pod tlakom, komunikačné zručnosti, znalosť: Ústava SR č. 462/1992 Zb., zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 474/2005 Z. z. o Slovákoch žijúcich v zahraničí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, znalosť práce s PC - Windows, MS Office, MS Excel, MS Outlook


Miesto na podanie elektronickej žiadosti:
https://open.slovensko.sk/vk
Miesto na podanie papierovej žiadosti:
Palisády 29/A 81780
Predpokladaný termín uskutočnenia výberového konania:
november 2019
Predpokladané miesto uskutočnenia výberového konania:
Palisády 29/A 81780
Spôsob vykonania výberového konania:
písomná časť a ústna časť

Kontaktná osoba


Meno:
Mgr. Katarína Kukurová
Telefónne číslo:
00421257200525


Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×