Výberové konanie

VK/2017/1887 - generálny štátny radca - vedúci štátny zamestnanec - riaditeľ odboru


Detaily výberového konania


Názov:
VK/2017/1887 - generálny štátny radca - vedúci štátny zamestnanec - riaditeľ odboru

Aktuálny stav:
Vyhlásený výsledok - úspešné
Druh výberového konania:
užšie vnútorné výberové konanie
Počet obsadzovaných miest:
1
Dátum vyhlásenia:
10. Október 2017
Termín na podanie žiadosti:
17. Október 2017

Služobný úrad:
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Sídlo služobného úradu:
Hlboká cesta 2 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 83336
Organizačný útvar:
Diplomatický protokol
Nadriadený organizačný útvar:
Sekcia ministra
Okruh uchádzačov:
štátni zamestnanci a nadbytoční štátni zamestnanci služobného úradu, ktorý vyhlasuje výberové konanie

Odbor štátnej služby:
2.25 - Zahraničné veci
Funkcia:
generálny štátny radca
Vedúci štátny zamestnanec:
riaditeľ odboru
Druh štátnej služby:
stála štátna služba
Miesto výkonu:
Hlboká cesta 2 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 83336

Najnáročnejšia činnosť:

- tvorba stratégie a štátnej politiky v oblasti dvojstranných a mnohostranných vzťahov na celoštátnej úrovni na MZVaEZ SR, v agendách diplomatického protokolu,
- koncepčná činnosť a tvorba zásadných opatrení s medzinárodným dosahom v oblasti zahraničnej politiky na úrovni MZVaEZ, v agendách diplomatického protokolu,
- koordinácia celoštátneho a medzištátneho systému s vonkajšími a vnútornými väzbami na ďalšie zložité a rozsiahle systémy rôznych odborov a smerov, s dôsledkami na rozhodnutia s celoštátnym a medzinárodným dosahom na celoštátnej úrovni na MZVaEZ, v agendách diplomatického protokolu.

Detaily:

- riadi, koordinuje a metodicky vedie odbor diplomatického protokolu,
- vykonáva koordinačnú, metodickú a konzultačnú činnosť v otázkach jednotnej interpretácie diplomatického protokolu a protokolárnych pravidiel vo vzťahu k ostatným orgánom štátnej správy, orgánom verejnej správy a ďalším subjektom, a to s celoštátnou pôsobnosťou,
- koordinuje, riadi a organizuje, v spolupráci s ústrednými orgánmi štátnej správy, návštevy najvyšších štátnych predstaviteľov v SR,
- v súčinnosti s príslušnými organizačnými útvarmi ministerstva, kanceláriou prezidenta a ďalšími inštitúciami zabezpečuje výkon agendy udeľovania agrément a exequatur,vystavovania poverovacích a odvolacích listín a konzulských patentov,
- komplexné protokolárne zabezpečenie návštev a prijatí na úrovni vedúcich predstaviteľov MZVaEZ a plnenie ďalších úloh v oblasti diplomatického protokolu.


Predpoklady:

vek najmenej 18 rokov a menej ako 65 rokov spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu ovládanie štátneho jazyka bezúhonnosť

Odpis z registra trestov:
Nie
Vzdelanie:
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
Cudzí jazyk:
Anglický (B2 – Úroveň stredne-pokročilá) ďalší svetový cudzí jazyk (B2 – Úroveň stredne-pokročilá)
Zdravotná spôsobilosť:
Nie

Na obsadzovanom mieste môže štátnu službu vykonávať len štátny občan Slovenskej republiky:
Áno
Vyžaduje sa oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami:
vyžaduje sa pre stupeň utajenia „Tajné“ u vybraného úspešného uchádzača po jeho prijatí na obsadzované miesto

Ďalšie požiadavky:

- znalosť problematiky diplomatického protokolu a diplomatickej praxe,
- orientácia v legislatíve týkajúcej sa aplikácie diplomatických výsad a imunít,
- komunikačné schopnosti,
- analytické, koncepčné a strategické myslenie,
- rozhodovacie a riadiace schopnosti,
- schopnosť pracovať pod tlakom.


Miesto na podanie elektronickej žiadosti:
https://open.slovensko.sk/vk
Miesto na podanie papierovej žiadosti:
Hlboká cesta 83336 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Predpokladaný termín uskutočnenia výberového konania:
30.10.2017
Predpokladané miesto uskutočnenia výberového konania:
MZVaEZ SR
Spôsob vykonania výberového konania:
písomná časť a ústna časť

Kontaktná osoba


Meno:
Mgr. Martina Kosnáčová
Telefónne číslo:
+421259782115


Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×