Výberové konanie

VK/2017/1888 - štátny radca - vedúci štátny zamestnanec - vedúci oddelenia


Detaily výberového konania


Názov:
VK/2017/1888 - štátny radca - vedúci štátny zamestnanec - vedúci oddelenia

Aktuálny stav:
Vyhlásený výsledok - úspešné
Druh výberového konania:
užšie vnútorné výberové konanie
Počet obsadzovaných miest:
1
Dátum vyhlásenia:
10. Október 2017
Termín na podanie žiadosti:
17. Október 2017

Služobný úrad:
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Sídlo služobného úradu:
Hlboká cesta 2 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 83336
Organizačný útvar:
Oddelenie štátnej pokladnice
Nadriadený organizačný útvar:
Finančný odbor
Okruh uchádzačov:
štátni zamestnanci a nadbytoční štátni zamestnanci služobného úradu, ktorý vyhlasuje výberové konanie

Odbor štátnej služby:
2.25 - Zahraničné veci
Funkcia:
štátny radca
Vedúci štátny zamestnanec:
vedúci oddelenia
Druh štátnej služby:
stála štátna služba
Miesto výkonu:
Hlboká cesta 2 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 83336

Najnáročnejšia činnosť:

Tvorí štátnu politiku na úrovni ministerstva v oblasti Štátnej pokladnice. Tvorí všeobecne záväzné právne predpisy v uvedenej oblasti.

Detaily:

- Tvorí koncepciu v oblasti Štátnej pokladnice vrátane vyhodnocovania výsledkov, príprav návrhov, opatrení a riešení v danej oblasti na ministerstve.
- Zodpovedá za výkon finančnej kontroly v zmysle zákona č.357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a v zmení a doplnení niektorých zákonov.
- Riadi a organizuje činnosti oddelenia Štátnej pokladnice.
- Zodpovedá za prácu oddelenia a styku rezortu so Štátnou pokladnicou; podáva výklad k metodickým usmerneniam; sleduje účinnosť metodických usmernení Štátnej pokladnice.
- Komplexne zabezpečuje odbornú prípravu disponentov.
- Tvorí metodické usmernenia v oblasti štátnej pokladnice ministerstva; podáva výklad k metodickým usmerneniam; sleduje účinnosť metodických usmernení Štátnej pokaldnice.
- Posudzuje, pripomienkuje a navrhuje novelizáciu právnych predpisov vo vymedzenej oblasti.
- Tvorí a novelizuje interné predpisy v súlade s platnými právnymi predpismi.
- Komplexne vypracováva odborné stanoviská, navrhuje opatrenia, analyzuje účinnosti prijatých opatrení a vyhodnocuje výsledky v oblasti Štátnej pokladnice.
- Zodpovedá za predkladanie predpisových materiálov Štátnej pokladnici a MF SR v určených termínoch.
- Systémovo kontroluje správnosť a včasnosť finančných operácií v systéme MANEX Štátnej pokladnice. Zabezpečuje realizovanie platieb a úhradu faktúr rezortu ministerstva. Metodicky usmerňuje jednotlivých disponentov.
- Tvorí a implementuje nové predpisy a nové pracovné postupy na oddelení Štátnej
pokladnice.
- Koordinuje a usmerňuje zúčtovanie prostriedkov Európskych spoločenstiev v ústredí ministerstva.
- Zabezpečuje zúčtovanie a vyrovnanie záväzkov SR voči Európskym spoločenstvám a medzinárodným organizáciám.
- Zabezpečuje priebeh a zúčtovanie inventarizácie a inventarizačných rozdielov na ministerstve.


Predpoklady:

vek najmenej 18 rokov a menej ako 65 rokov spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu ovládanie štátneho jazyka bezúhonnosť

Odpis z registra trestov:
Nie
Vzdelanie:
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
Cudzí jazyk:
jeden cudzí jazyk (B1 – Úroveň mierne-pokročilá)
Zdravotná spôsobilosť:
Nie

Na obsadzovanom mieste môže štátnu službu vykonávať len štátny občan Slovenskej republiky:
Áno
Vyžaduje sa oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami:
vyžaduje sa pre stupeň utajenia „Tajné“ u vybraného úspešného uchádzača po jeho prijatí na obsadzované miesto

Ďalšie požiadavky:

- znalosť súvisiacej legislatívy – zákon o štátnej pokladnici, zákon o cestovných
náhradách,
- práca s PC,
- práca v ekonomických systémoch SAP a MANEX,
- riadiace schopnosti.


Miesto na podanie elektronickej žiadosti:
https://open.slovensko.sk/vk
Miesto na podanie papierovej žiadosti:
Hlboká cesta 83336 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Predpokladaný termín uskutočnenia výberového konania:
30.10.2017
Predpokladané miesto uskutočnenia výberového konania:
MZVaEZ SR
Spôsob vykonania výberového konania:
písomná časť a ústna časť

Kontaktná osoba


Meno:
Mgr. Martina Kosnáčová
Telefónne číslo:
+421259782115


Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×