Výberové konanie

VK/2017/1891 - generálny štátny radca - vedúci štátny zamestnanec - riaditeľ odboru


Detaily výberového konania


Názov:
VK/2017/1891 - generálny štátny radca - vedúci štátny zamestnanec - riaditeľ odboru

Aktuálny stav:
Vyhlásený výsledok - úspešné
Druh výberového konania:
užšie vnútorné výberové konanie
Počet obsadzovaných miest:
1
Dátum vyhlásenia:
10. Október 2017
Termín na podanie žiadosti:
17. Október 2017

Služobný úrad:
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Sídlo služobného úradu:
Hlboká cesta 2 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 83336
Organizačný útvar:
Odbor personálnej a mzdovej politiky pre zahraničie
Nadriadený organizačný útvar:
Osobný úrad
Okruh uchádzačov:
štátni zamestnanci a nadbytoční štátni zamestnanci služobného úradu, ktorý vyhlasuje výberové konanie

Odbor štátnej služby:
2.25 - Zahraničné veci
Funkcia:
generálny štátny radca
Vedúci štátny zamestnanec:
riaditeľ odboru
Druh štátnej služby:
stála štátna služba
Miesto výkonu:
Hlboká cesta 2 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 83336

Najnáročnejšia činnosť:

Tvorba stratégie a štátnej politiky vrátane koncepčnej činnosti na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. Tvorba zákonov na úrovni ministerstva.

Detaily:

- Tvorba zákonov, všeobecne záväzných právnych predpisov, nariadení vlády SR, legislatívnych dokumentov, vecné a legislatívne riešenie s medzinárodnými resp. európskymi normami v oblasti štátno-zamestnaneckých vzťahov, pracovno-právnych vzťahov a v oblasti mzdovej politiky.
- Riadi, rozhoduje, koordinuje, kontroluje a zodpovedá za činnosť odboru personálnej a mzdovej politiky - zahraničie osobného úradu MZVaEZ SR.
- Tvorí a zodpovedá za aplikáciu služobných predpisov v oblasti mzdovej a personálnej politiky.
- Tvorí dlhodobé a krátkodobé koncepcie odmeňovania zamestnancov MZVaEZ SR.
- Posudzuje účinnosť prijatých opatrení v oblasti štátno-zamestnaneckých vzťahov, v mzdovej oblasti a vyhodnocuje výsledky účinnosti navrhnutých opatrení v týchto oblastiach. Pripravuje návrh nových opatrení na skvalitnenie činnosti v oblasti personálnej a mzdovej politiky.
- V oblasti pracovnoprávnych vzťahov spolupracuje so zainteresovanými rezortmi pri tvorbe právnych predpisov, spracováva stanoviská MZVaEZ SR k vybraným materiálom na rokovanie vlády SR a orgánov NR SR.
- Koncepčné a systémové spracovávanie poznatkov z koordinácie celoštátneho a medzinárodného systému v personálnej politike v odbore zahraničnej služby ako aj v ostatných súvisiacich oblastiach, s vyústením do návrhov na tvorbu štátnej politiky v oblasti personálnej a mzdovej práce a jej legislatívneho riešenia.


Predpoklady:

vek najmenej 18 rokov a menej ako 65 rokov spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu ovládanie štátneho jazyka bezúhonnosť

Odpis z registra trestov:
Nie
Vzdelanie:
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
Cudzí jazyk:
Anglický (B2 – Úroveň stredne-pokročilá)
Zdravotná spôsobilosť:
Nie

Na obsadzovanom mieste môže štátnu službu vykonávať len štátny občan Slovenskej republiky:
Áno
Vyžaduje sa oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami:
vyžaduje sa pre stupeň utajenia „Tajné“ u vybraného úspešného uchádzača po jeho prijatí na obsadzované miesto

Ďalšie požiadavky:

- analytické, koncepčné a strategické myslenie,
- riadiace schopnosti,
- komunikačné zručnosť,
- rozhodovacia schopnosť,
- práca s PC – Word, Excel, SAP, EPE.


Miesto na podanie elektronickej žiadosti:
https://open.slovensko.sk/vk
Miesto na podanie papierovej žiadosti:
Hlboká cesta 83336 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Predpokladaný termín uskutočnenia výberového konania:
30.10.2017
Predpokladané miesto uskutočnenia výberového konania:
MZVaEZ SR
Spôsob vykonania výberového konania:
písomná časť a ústna časť

Kontaktná osoba


Meno:
Mgr. Martina Kosnáčová
Telefónne číslo:
+421259782115


Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×