Výberové konanie

VK/2017/1892 - generálny štátny radca - vedúci štátny zamestnanec - vedúci oddelenia


Detaily výberového konania


Názov:
VK/2017/1892 - generálny štátny radca - vedúci štátny zamestnanec - vedúci oddelenia

Aktuálny stav:
Vyhlásený výsledok - úspešné
Druh výberového konania:
užšie vnútorné výberové konanie
Počet obsadzovaných miest:
1
Dátum vyhlásenia:
10. Október 2017
Termín na podanie žiadosti:
17. Október 2017

Služobný úrad:
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Sídlo služobného úradu:
Hlboká cesta 2 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 83336
Organizačný útvar:
Oddelenie práva EÚ
Nadriadený organizačný útvar:
Sekcia európskych záležitostí
Okruh uchádzačov:
štátni zamestnanci a nadbytoční štátni zamestnanci služobného úradu, ktorý vyhlasuje výberové konanie

Odbor štátnej služby:
2.25 - Zahraničné veci
Funkcia:
generálny štátny radca
Vedúci štátny zamestnanec:
vedúci oddelenia
Druh štátnej služby:
stála štátna služba
Miesto výkonu:
Hlboká cesta 2 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 83336

Najnáročnejšia činnosť:

Tvorba stratégie a štátnej politiky na úrovni ministerstva. Tvorba strategických zámerov a pozičných dokumentov a ich presadzovanie v komisiách a vo výboroch zriadených orgánmi a inštitúciami EÚ a medzinárodnými organizáciami na úrovni ministerstva. Koncepčná činnosť a tvorba zásadných opatrení s medzinárodným dosahom na úrovni ministerstva. Koncepčná činnosť súvisiaca s rozhodovacím procesom Európskej únie na úrovni ministerstva. Koordinovanie celoštátneho a medzištátneho systému s najširšími vonkajšími a vnútornými väzbami na ďalšie zložité a rozsiahle systémy rôznych odborov a smerov s dôsledkami za rozhodnutia s celoštátnym a medzinárodným dosahom na úrovni ministerstva.
Koncepčná, koordinačná a kontrolná činnosť na úrovni ministerstva.

Detaily:

- Organizuje a koordinuje činnosť ústredných orgánov štátnej správy SR pri príprave a vyhotovovaní odpovedí a stanovísk na konania iniciované Európskou komisiou podľa čl. 258 Zmluvy o fungovaní EÚ a podľa čl. 259 Zmluvy o fungovaní EÚ.
- Sleduje a posudzuje konanie a rozhodovanie súdov Európskej únie. Sleduje vývoj európskeho práva, vypracúva stanoviská k právnym problémom, súvisiacim s činnosťou súdov Európskej únie, sleduje konania s účasťou SR.
- Úzko spolupracuje s Kanceláriou zástupcu SR pred súdmi EÚ.
- Vypracúva právne rozbory a analýzy rozhodovacej činnosti Európskej komisie a Súdov EÚ. Koordinuje systém európskeho práva vo vzťahu k vnútroštátnemu právnemu poriadku SR.
- Vypracúva politicko-právne stanoviská, rozbory a analýzy z hľadiska európskeho práva. Sleduje vývoj európskeho práva a podáva jeho výklad. Vypracúva analýzy problémov týkajúcich sa európskeho práva, sleduje a koordinuje zmluvné vzťahy SR s EÚ a s členskými štátmi EÚ v rozsahu pôsobnosti EÚ.
- Vypracúva stanoviská k súladu právnych predpisov SR s právnymi predpismi EÚ.
- Sleduje a posudzuje konanie a rozhodovanie súdov Európskej únie.
- Sleduje a navrhuje aktualizáciu právnych predpisov, ktoré majú dopad na oblasť európskeho práva.
- Spolupracuje pri zabezpečovaní a spracúvaní interných predpisov a smerníc pre výkon agendy práva EÚ.


Predpoklady:

vek najmenej 18 rokov a menej ako 65 rokov spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu ovládanie štátneho jazyka bezúhonnosť

Odpis z registra trestov:
Nie
Vzdelanie:
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
Cudzí jazyk:
Anglický (B2 – Úroveň stredne-pokročilá) ďalší cudzí jazyk (B1 – Úroveň mierne-pokročilá)
Zdravotná spôsobilosť:
Nie

Na obsadzovanom mieste môže štátnu službu vykonávať len štátny občan Slovenskej republiky:
Áno
Vyžaduje sa oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami:
vyžaduje sa pre stupeň utajenia „Tajné“ u vybraného úspešného uchádzača po jeho prijatí na obsadzované miesto

Ďalšie požiadavky:

- analytické, koncepčné a strategické myslenie,
- riadiace schopnosti,
- rozhodovacia schopnosť,
- komunikačné zručnosti.


Miesto na podanie elektronickej žiadosti:
https://open.slovensko.sk/vk
Miesto na podanie papierovej žiadosti:
Hlboká cesta 83336 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Predpokladaný termín uskutočnenia výberového konania:
30.10.2017
Predpokladané miesto uskutočnenia výberového konania:
MZVaEZ SR
Spôsob vykonania výberového konania:
písomná časť a ústna časť

Kontaktná osoba


Meno:
Mgr. Martina Kosnáčová
Telefónne číslo:
+421259782115


Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×