Výberové konanie

VK/2017/1893 - generálny štátny radca - vedúci štátny zamestnanec - riaditeľ odboru


Detaily výberového konania


Názov:
VK/2017/1893 - generálny štátny radca - vedúci štátny zamestnanec - riaditeľ odboru

Aktuálny stav:
Vyhlásený výsledok - úspešné
Druh výberového konania:
užšie vnútorné výberové konanie
Počet obsadzovaných miest:
1
Dátum vyhlásenia:
10. Október 2017
Termín na podanie žiadosti:
17. Október 2017

Služobný úrad:
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Sídlo služobného úradu:
Hlboká cesta 2 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 83336
Organizačný útvar:
Odbor európskych politík 1
Nadriadený organizačný útvar:
Sekcia európskych záležitostí
Okruh uchádzačov:
štátni zamestnanci a nadbytoční štátni zamestnanci služobného úradu, ktorý vyhlasuje výberové konanie

Odbor štátnej služby:
2.25 - Zahraničné veci
Funkcia:
generálny štátny radca
Vedúci štátny zamestnanec:
riaditeľ odboru
Druh štátnej služby:
stála štátna služba
Miesto výkonu:
Hlboká cesta 2 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 83336

Najnáročnejšia činnosť:

Tvorba štátnej politiky a rámcovej pozície Slovenskej republiky v Rade Európskej únie na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, ktoré vykonáva štátne záležitosti na celoštátnej úrovni. Koordinovanie medzištátneho systému s najširšími vonkajšími a vnútornými väzbami na ďalšie zložité a rozsiahle systémy rôznych odborov a smerov s dôsledkami na rozhodnutia s medzinárodným dosahom na úrovni Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. Koncepčná činnosť a tvorba legislatívnych opatrení na úrovni MZVaEZ SR.

Detaily:

- Riadi činnosť odboru;
- Zodpovedá za realizáciu a prezentáciu zahraničnej politiky SR vo vzťahu ku krajinám v riadiacej pôsobnosti odboru prostredníctvom riadenia príslušných ZÚ;
- Zabezpečuje organizáciu návštev a rokovaní predstaviteľov SR v krajinách pokrytia a návštevy vrcholných predstaviteľov krajín teritória na Slovensku;
- Zabezpečuje a zodpovedá za realizáciu a prezentáciu politických, ekonomických, bezpečnostných a ďalších záujmov v SR v príslušnom teritóriu;
- Zabezpečuje publicitu stanoviskám SR k aktuálnym zahraničnopolitickým témam;
- Udržiava oficiálne, pracovné aj spoločenské kontakty s predstaviteľmi krajín pokrytia;
- Tvorivo spracováva, posudzuje a presadzuje politiku SR a určuje jej ciele vo vzťahu k EÚ a jej inštitúciám;
- Tvorí stanoviská MZVaEZ SR týkajúce sa závažných otázok inštitucionálneho a zahraničnopolitického charakteru, najmä v súvislosti s účasťou SR na formovaní spoločných politík únie;
- Koordinuje zahraničnopolitickú agendu vo vzťahu k existujúcim štruktúram európskej integrácie v rámci štátnej správy SR a v tomto smere vypracúva zásadné stanoviská a návrhy postupov;
- Koordinuje a metodicky usmerňuje činnosť ústredných orgánov štátnej správy a ďalších inštitúcií SR pri zabezpečovaní úloh súvisiacich s účasťou SR spoločných politikách únie;
- Schvaľuje inštrukcie na rokovania v rozsahu pôsobnosti odboru.


Predpoklady:

vek najmenej 18 rokov a menej ako 65 rokov spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu ovládanie štátneho jazyka bezúhonnosť

Odpis z registra trestov:
Nie
Vzdelanie:
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
Cudzí jazyk:
Anglický (B2 – Úroveň stredne-pokročilá) ďalší cudzí jazyk (B2 – Úroveň stredne-pokročilá)
Zdravotná spôsobilosť:
Nie

Na obsadzovanom mieste môže štátnu službu vykonávať len štátny občan Slovenskej republiky:
Áno
Vyžaduje sa oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami:
vyžaduje sa pre stupeň utajenia „Tajné“ u vybraného úspešného uchádzača po jeho prijatí na obsadzované miesto

Ďalšie požiadavky:

- práca s PC,
- všeobecná znalosť zahraničnej politiky a európskeho legislatívneho procesu,
- znalosti diplomatického protokolu,
- analytické, koncepčné a strategické myslenie,
- riadiace schopnosti,
- rozhodovacia schopnosť,
- komunikačné zručnosti,
- schopnosť pracovať pod tlakom.


Miesto na podanie elektronickej žiadosti:
https://open.slovensko.sk/vk
Miesto na podanie papierovej žiadosti:
Hlboká cesta 83336 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Predpokladaný termín uskutočnenia výberového konania:
30.10.2017
Predpokladané miesto uskutočnenia výberového konania:
MZVaEZ SR
Spôsob vykonania výberového konania:
písomná časť a ústna časť

Kontaktná osoba


Meno:
Mgr. Martina Kosnáčová
Telefónne číslo:
+421259782115


Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×