Výberové konanie

VK/2018/1998 - generálny štátny radca - vedúci štátny zamestnanec - vedúci oddelenia


Detaily výberového konania


Názov:
VK/2018/1998 - generálny štátny radca - vedúci štátny zamestnanec - vedúci oddelenia

Aktuálny stav:
Vyhlásený výsledok - úspešné
Druh výberového konania:
užšie vnútorné výberové konanie
Počet obsadzovaných miest:
1
Dátum vyhlásenia:
23. Marec 2018
Termín na podanie žiadosti:
4. Apríl 2018

Služobný úrad:
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Sídlo služobného úradu:
Hlboká cesta 2 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 83336
Organizačný útvar:
Oddelenie logistiky, komunikácie a rozpočtu (ODLO)
Nadriadený organizačný útvar:
Odbor pre predsedníctvo SR v OBSE
Okruh uchádzačov:
štátni zamestnanci a nadbytoční štátni zamestnanci služobného úradu, ktorý vyhlasuje výberové konanie

Odbor štátnej služby:
2.25 - Zahraničné veci
Funkcia:
generálny štátny radca
Vedúci štátny zamestnanec:
vedúci oddelenia
Druh štátnej služby:
stála štátna služba
Miesto výkonu:
Hlboká cesta 2 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 83336

Najnáročnejšia činnosť:

Tvorba stratégie a štátnej politiky, vrátane koncepčnej činnosti v oblasti logistickej prípravy SR na predsedníctvo v OBSE; zabezpečenie prezentácie zahranično-politických záujmov SR a protokolárnych vzťahov. Koncepčná a koordinačná činnosť.

Detaily:

- príprava stratégie predsedníctva SR v OBSE;
- koordinácia logistickej prípravy predsedníctva SR v OBSE z pohľadu prípravy podujatí na území Slovenskej republiky;
- metodické riadenie ostatných ústredných orgánov štátnej správy a koordinácia na celoštátnej úrovni činnosti vo vzťahu k plneniu záväzkov a iných aktivít vyplývajúcich z prípravy SR na predsedníctvo v OBSE a jeho realizáciu;
- medzirezortná koordinácia aktivít ústredných orgánov štátnej správy SR pri výkone predsedníctva SR v OBSE;
- realizácia predsedníctva SR v OBSE v súlade s pripravenými strategickými, koncepčnými a pozičnými dokumentmi;
- koordinácia vstupov útvarov zodpovedných za parciálne agendy v oblasti prípravy predsedníctva SR v OBSE.


Predpoklady:

vek najmenej 18 rokov a menej ako 65 rokov spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu ovládanie štátneho jazyka bezúhonnosť

Odpis z registra trestov:
Áno
Vzdelanie:
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
Cudzí jazyk:
Anglický (C1 – Úroveň pokročilá) ďalší cudzí jazyk (B1 – Úroveň mierne-pokročilá)
Zdravotná spôsobilosť:
Nie

Na obsadzovanom mieste môže štátnu službu vykonávať len štátny občan Slovenskej republiky:
Áno
Vyžaduje sa oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami:
vyžaduje sa pre stupeň utajenia „Tajné“ u vybraného úspešného uchádzača po jeho prijatí na obsadzované miesto

Ďalšie požiadavky:

- znalosť procesov v OBSE a znalosť diplomatického protokolu;
- analytické, koncepčné a strategické myslenie;
- riadiace schopnosti;
- sebadôvera, svedomitosť a spoľahlivosť;
- schopnosť pracovať pod tlakom;
- rozhodovacia schopnosť;
- komunikačné zručnosti.


Miesto na podanie elektronickej žiadosti:
https://open.slovensko.sk/vk
Miesto na podanie papierovej žiadosti:
Hlboká cesta 83336 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Predpokladaný termín uskutočnenia výberového konania:
19.4.2018
Predpokladané miesto uskutočnenia výberového konania:
MZVaEZ SR
Spôsob vykonania výberového konania:
písomná časť a ústna časť

Kontaktná osoba


Meno:
Mgr. Martina Kosnáčová
Telefónne číslo:
+421259782115


Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×