Výberové konanie

VK/2019/5039 - hlavný radca


Detaily výberového konania


Názov:
VK/2019/5039 - hlavný radca

Aktuálny stav:
Vyhlásený výsledok - neúspešné
Druh výberového konania:
užšie vnútorné výberové konanie
Počet obsadzovaných miest:
1
Dátum vyhlásenia:
8. August 2019
Termín na podanie žiadosti:
15. August 2019

Služobný úrad:
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Sídlo služobného úradu:
Hlboká cesta 2 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 83336
Organizačný útvar:
oddelenie strategickej komunikácie (OSKO)
Okruh uchádzačov:
štátni zamestnanci a nadbytoční štátni zamestnanci služobného úradu, ktorý vyhlasuje výberové konanie

Odbor štátnej služby:
2.25 - Zahraničné veci
Funkcia:
hlavný radca
Vedúci štátny zamestnanec:
Druh štátnej služby:
stála štátna služba
Miesto výkonu:
Hlboká cesta 2 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 83336

Najnáročnejšia činnosť:

Špecializovaná činnosť v príslušnom odbore štátnej služby spočívajúca najmä
vo vyhodnocovaní výsledkov a v príprave podkladov na rozhodovanie v pôsobnosti ministerstva. Tvorba opatrení v príslušnom odbore štátnej služby s celospoločenským dosahom. Koordinovanie častí zložitých systémov v ministerstve.

Detaily:

- prispieva k tvorbe koncepčných materiálov zahraničnej politiky SR vo vzťahu ku komunikácii priorít ZP SR;
- koordinuje a samostatne spracováva analytické a spravodajsko-informačné materiály
na zverenom úseku agendy;
- pripravuje podklady a stanoviská pre relevantné odbory MZVEZ SR a iné rezorty;
- koordinuje činnosť odborov MZVEZ SR v oblasti strategickej komunikácie prostredníctvom rezortnej pracovnej skupiny pre strategickú komunikáciu;
- zabezpečuje tok informácií a spoluprácu so SD NATO, SZ EÚ, ďalšími ZÚ SR a inými ÚOŠS SR
v oblasti zverenej agendy;
- zúčastňuje sa na medzirezortnej koordinácii strategickej komunikácie priorít ZP SR;
- koordinuje spoluprácu s mimovládnymi organizáciami podieľajúcimi sa na témach
strategickej komunikácie MZVEZ SR


Predpoklady:

vek najmenej 18 rokov a menej ako 65 rokov spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu ovládanie štátneho jazyka bezúhonnosť

Odpis z registra trestov:
Nie
Vzdelanie:
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
Cudzí jazyk:
Anglický (B2 – Úroveň stredne-pokročilá) ďalší cudzí jazyk (B1 – Úroveň mierne-pokročilá)
Zdravotná spôsobilosť:
Nie

Na obsadzovanom mieste môže štátnu službu vykonávať len štátny občan Slovenskej republiky:
Áno
Vyžaduje sa oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami:
vyžaduje sa pre stupeň utajenia „Tajné“ u vybraného úspešného uchádzača po jeho prijatí na obsadzované miesto

Ďalšie požiadavky:

- svedomitosť a spoľahlivosť;
- adaptabilita a flexibilita;
- schopnosť pracovať pod tlakom;
- koncepčné a strategické myslenie;
- komunikačné zručnosti;
- práca s PC


Miesto na podanie elektronickej žiadosti:
https://open.slovensko.sk/vk
Miesto na podanie papierovej žiadosti:
Hlboká cesta 2 83336 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Predpokladaný termín uskutočnenia výberového konania:
august/september 2019
Predpokladané miesto uskutočnenia výberového konania:
MZVEZ SR
Spôsob vykonania výberového konania:
písomná časť a ústna časť

Kontaktná osoba


Meno:
Mgr. Gabriela Babirátová
Telefónne číslo:
+421259782116


Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×