Výberové konanie

VK/2019/4987 - štátny radca


Detaily výberového konania


Názov:
VK/2019/4987 - štátny radca

Aktuálny stav:
Vyhlásený výsledok - neúspešné
Druh výberového konania:
užšie vnútorné výberové konanie
Počet obsadzovaných miest:
1
Dátum vyhlásenia:
7. August 2019
Termín na podanie žiadosti:
14. August 2019

Služobný úrad:
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Sídlo služobného úradu:
Hlboká cesta 2 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 83336
Organizačný útvar:
odbor verejnej diplomacie (OVDI)
Okruh uchádzačov:
štátni zamestnanci a nadbytoční štátni zamestnanci služobného úradu, ktorý vyhlasuje výberové konanie

Odbor štátnej služby:
2.25 - Zahraničné veci
Funkcia:
štátny radca
Vedúci štátny zamestnanec:
Druh štátnej služby:
stála štátna služba
Miesto výkonu:
Hlboká cesta 2 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 83336

Najnáročnejšia činnosť:

Tvorba štátnej politiky vo vymedzenom úseku štátnej správy alebo vykonávania štátnych záležitostí na úrovni ministerstva.

Detaily:

- organizačno-technicky zabezpečuje odborné a prezentačné podujatia na úrovni
ministerstva, vrátane zabezpečenia komunikácie dovnútra a navonok rezortu;
- vykonáva koncepčnú a koordinačnú činnosť zameranú na tvorbu a realizáciu opatrení
v oblasti verejnej diplomacie na úrovni MZVEZ SR;
- podieľa sa na implementácii obsahovej identity prezentácie SR;
- spolupracuje s príslušnými odbormi MZVEZ SR a so zastupiteľskými úradmi
pri spracovávaní informácií a koordinácii aktivít v oblasti verejnej diplomacie MZVEZ SR;
- spolupracuje pri tvorbe usmernení na prezentačné aktivity ZÚ a SI;
- koordinácia aktivít a spolupráce s partnerskými štátnymi inštitúciami a mimovládnym
sektorom v oblasti verejnej diplomacie a prezentácie SR;
- spracováva podklady pre tvorbu tlačových správ k realizovaným podujatiam;
- spracováva obrazové a textové podklady pre tvorbu propagačných materiálov ministerstva
(tlačovín, prezentácií, výstav a inštalácií);
- tvorí podklady a zadania pre zabezpečenie propagačných predmetov ministerstva
(knižných publikácií a propagačných predmetov);
- koordinuje distribúciu propagačných materiálov a prezentačných podkladov pre ZÚ SR, SI,
GK a stále misie SR;
- vedie skladovú agendu odboru;
- spracováva a eviduje finančnú agendu odboru, tvorbu objednávok a faktúr;
- tvorí adresáre a databázy partnerských subjektov v oblasti verejnej diplomacie
a prezentácie Slovenskej republiky v zahraničí pre potreby ministerstva


Predpoklady:

vek najmenej 18 rokov a menej ako 65 rokov spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu ovládanie štátneho jazyka bezúhonnosť

Odpis z registra trestov:
Nie
Vzdelanie:
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
Cudzí jazyk:
Anglický (B2 – Úroveň stredne-pokročilá)
Zdravotná spôsobilosť:
Nie

Na obsadzovanom mieste môže štátnu službu vykonávať len štátny občan Slovenskej republiky:
Áno
Vyžaduje sa oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami:
vyžaduje sa pre stupeň utajenia „Tajné“ u vybraného úspešného uchádzača po jeho prijatí na obsadzované miesto

Ďalšie požiadavky:

- sebadôvera,
- komunikačné zručnosti,
- schopnosť pracovať pod tlakom,
- samostatnosť


Miesto na podanie elektronickej žiadosti:
https://open.slovensko.sk/vk
Miesto na podanie papierovej žiadosti:
Hlboká cesta 2 83336 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Predpokladaný termín uskutočnenia výberového konania:
august/september 2019
Predpokladané miesto uskutočnenia výberového konania:
MZVEZ SR, Hlboká cesta 2, 833 36 Bratislava
Spôsob vykonania výberového konania:
písomná časť a ústna časť

Kontaktná osoba


Meno:
Mgr. Gabriela Babirátová
Telefónne číslo:
+421259782116


Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×