Výberové konanie

VK/2018/1651 - hlavný radca


Detaily výberového konania


Názov:
VK/2018/1651 - hlavný radca

Aktuálny stav:
Vyhlásený výsledok - úspešné
Druh výberového konania:
užšie vnútorné výberové konanie
Počet obsadzovaných miest:
1
Dátum vyhlásenia:
8. Marec 2018
Termín na podanie žiadosti:
16. Marec 2018

Služobný úrad:
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Sídlo služobného úradu:
Hlboká cesta 2 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 83336
Organizačný útvar:
Odbor bezpečnostnej politiky (OBEP)
Okruh uchádzačov:
štátni zamestnanci a nadbytoční štátni zamestnanci služobného úradu, ktorý vyhlasuje výberové konanie

Odbor štátnej služby:
2.25 - Zahraničné veci
Funkcia:
hlavný radca - miesto sa obsadzuje od 1. 5. 2018
Vedúci štátny zamestnanec:
Druh štátnej služby:
dočasná štátna služba na zastupovanie štátneho zamestnanca, ktorý je dočasne vyslaný na vykonávanie štátnej služby do cudziny
Miesto výkonu:
Hlboká cesta 2 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 83336

Najnáročnejšia činnosť:

Špecializovaná činnosť na MZVaEZ SR spočívajúca najmä v analytickej a syntetickej činnosti; vo vyhodnocovaní výsledkov a v príprave podkladov na rozhodovanie v pôsobnosti MZVaEZ SR, tvorba opatrení v odbore zahraničných vecí; koordinovanie časti zložitých systémov v MZVaEZ SR.

Detaily:

• Spracovávanie, pripomienkovanie a komplexné hodnotenie materiálov v oblasti zahraničnej bezpečnostnej politiky predkladaných na rokovanie vlády SR a NR SR týkajúcich sa NATO a Spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky EÚ a súvisiacej verejnej diplomacie.
• Spracovávanie analytických a koncepčných materiálov, plánovacích dokumentov a legislatívnych aktov v oblasti politiky NATO.
• Spracovávanie podkladových materiálov, koordinácia zapojenia SR do výborov a pracovných skupín NATO EÚ; príprava inštrukcií na zasadnutia pracovných skupín NATO a EÚ.
• Sledovanie a vyhodnocovanie agendy NATO v oblasti budovania spôsobilostí, mnohonárodnej spolupráce verejnej diplomacie.
• Vypracovávanie spravodajsko-informačných materiálov súvisiacich s politickými aspektmi operácií a misií NATO a EÚ.
• Sledovanie problematiky a spolupráca s mimovládnymi organizáciami v oblasti bezpečnostnej politiky a jej aktuálnych aspektov.
• Účasť na medzinárodných rokovaniach, poradách, seminároch a konferenciách o bezpečnostnej politike.
• Udržiavanie pracovných a spoločenských vzťahov a kontaktov s diplomatickými zástupcami v rámci stykovej činnosti.


Predpoklady:

vek najmenej 18 rokov a menej ako 65 rokov spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu ovládanie štátneho jazyka bezúhonnosť

Odpis z registra trestov:
Nie
Vzdelanie:
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
Cudzí jazyk:
Anglický (B2 – Úroveň stredne-pokročilá) ďalší cudzí jazyk (B2 – Úroveň stredne-pokročilá)
Zdravotná spôsobilosť:
Nie

Na obsadzovanom mieste môže štátnu službu vykonávať len štátny občan Slovenskej republiky:
Áno
Vyžaduje sa oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami:
vyžaduje sa pre stupeň utajenia „Tajné“ u vybraného úspešného uchádzača po jeho prijatí na obsadzované miesto

Ďalšie požiadavky:

- príslušné certifikáty NATO a EÚ;
- svedomitosť a spoľahlivosť;
- samostatnosť;
- schopnosť pracovať pod tlakom;
- analytické, koncepčné a strategické myslenie.


Miesto na podanie elektronickej žiadosti:
https://open.slovensko.sk/vk
Miesto na podanie papierovej žiadosti:
Hlboká cesta 83336 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Predpokladaný termín uskutočnenia výberového konania:
10.4.2018
Predpokladané miesto uskutočnenia výberového konania:
MZVaEZ SR
Spôsob vykonania výberového konania:
písomná časť a ústna časť

Kontaktná osoba


Meno:
Mgr. Martina Kosnáčová
Telefónne číslo:
+421259782115


Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×