Výberové konanie

VK/2018/1637 - štátny radca


Detaily výberového konania


Názov:
VK/2018/1637 - štátny radca

Aktuálny stav:
Vyhlásený výsledok - úspešné
Druh výberového konania:
širšie vnútorné výberové konanie
Počet obsadzovaných miest:
1
Dátum vyhlásenia:
8. Marec 2018
Termín na podanie žiadosti:
16. Marec 2018

Služobný úrad:
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Sídlo služobného úradu:
Hlboká cesta 2 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 83336
Organizačný útvar:
Odbor bezpečnostnej politiky (OBEP)
Okruh uchádzačov:
štátni zamestnanci a nadbytoční štátni zamestnanci všetkých služobných úradov

Odbor štátnej služby:
2.25 - Zahraničné veci
Funkcia:
štátny radca - miesto sa obsadzuje od 1. 5. 2018
Vedúci štátny zamestnanec:
Druh štátnej služby:
stála štátna služba
Miesto výkonu:
Hlboká cesta 2 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 83336

Najnáročnejšia činnosť:

Tvorba štátnej politiky vo vymedzenom úseku štátnej správy , koncepčné činnosti na úrovni MZVaEZ, koordinovanie celoštátneho systému s najširšími vonkajšími a vnútornými väzbami na ďalšie zložité systémy rôznych odborov a smerov s dôsledkami za rozhodnutia s celoštátnymi a medzinárodným dosahom.

Detaily:

• Spracovávanie, pripomienkovanie a komplexné hodnotenie materiálov v oblasti zahraničnej bezpečnostnej politiky predkladaných na rokovanie vlády SR a NR SR týkajúcich sa NATO, Spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky EÚ a súvisiacej verejnej diplomacie.
• Spracovávanie analytických a koncepčných materiálov, plánovacích dokumentov a legislatívnych aktov v oblasti zahraničnej bezpečnostnej a obrannej politiky.
• Spracovávanie podkladových materiálov, koordinácia zapojenia SR do výborov a pracovných skupín NATO a EÚ; príprava inštrukcií na zasadnutia pracovných skupín NATO a EÚ.
• Sledovanie a vyhodnocovanie agendy NATO v oblasti budovania spôsobilostí a komplexného hodnotenia obrany SR, civilného krízového manažmentu, stabilizácie a rekonštrukcie v rámci cieľov síl SR v NATO, vojenskej a inštitucionálnej adaptácie NATO, mnohonárodnej spolupráce, jadrovej politiky a protiraketovej obrany.
• Sledovanie a vyhodnocovanie účasti SR vo vojenských a civilných operáciách a aktivitách krízového manažmentu.
• Zapojenie sa do príslušných cvičení medzinárodného krízového manažmentu. Koncepčné spracovanie a implementácia agendy krízového manuálu NCRSM na úrovni MZVaEZ SR ako aj v celonárodnom a medzinárodnom systéme.
• Spracúvanie agendy zákona č. 503/2011 o vysielaní civilných expertov na výkon práce v aktivitách krízového manažmentu mimo územia Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
• Účasť na medzinárodných rokovaniach, poradách, seminároch a konferenciách k agende NATO.
• Udržiavanie pracovných vzťahov a kontaktov s diplomatickými zástupcami v rámci stykovej činnosti, a to v rozsahu vymedzenom pracovnou náplňou a pridelenými úlohami.


Predpoklady:

vek najmenej 18 rokov a menej ako 65 rokov spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu ovládanie štátneho jazyka bezúhonnosť

Odpis z registra trestov:
Nie
Vzdelanie:
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
Cudzí jazyk:
Anglický (B2 – Úroveň stredne-pokročilá) ďalší cudzí jazyk (B2 – Úroveň stredne-pokročilá)
Zdravotná spôsobilosť:
Nie

Na obsadzovanom mieste môže štátnu službu vykonávať len štátny občan Slovenskej republiky:
Áno
Vyžaduje sa oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami:
vyžaduje sa pre stupeň utajenia „Tajné“ u vybraného úspešného uchádzača po jeho prijatí na obsadzované miesto

Ďalšie požiadavky:

- príslušné certifikáty NATO a EÚ;
- svedomitosť a spoľahlivosť;
- samostatnosť;
- schopnosť pracovať pod tlakom;
- analytické, koncepčné a strategické myslenie.


Miesto na podanie elektronickej žiadosti:
https://open.slovensko.sk/vk
Miesto na podanie papierovej žiadosti:
Hlboká cesta 83336 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Predpokladaný termín uskutočnenia výberového konania:
10.4.2018
Predpokladané miesto uskutočnenia výberového konania:
MZVaEZ SR
Spôsob vykonania výberového konania:
písomná časť a ústna časť

Kontaktná osoba


Meno:
Mgr. Martina Kosnáčová
Telefónne číslo:
+421259782115


Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×