Výberové konanie

VK/2019/4866 - generálny štátny radca


Detaily výberového konania


Názov:
VK/2019/4866 - generálny štátny radca

Aktuálny stav:
Vyhlásený výsledok - úspešné
Druh výberového konania:
užšie vnútorné výberové konanie
Počet obsadzovaných miest:
1
Dátum vyhlásenia:
1. August 2019
Termín na podanie žiadosti:
7. August 2019

Služobný úrad:
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Sídlo služobného úradu:
Hlboká cesta 2 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 83336
Organizačný útvar:
oddelenie metodiky a financovania predsedníctva SR v OBSE (ODME)
Nadriadený organizačný útvar:
sekcia pre predsedníctvo SR v OBSE (OBSE)
Okruh uchádzačov:
štátni zamestnanci a nadbytoční štátni zamestnanci služobného úradu, ktorý vyhlasuje výberové konanie

Odbor štátnej služby:
2.25 - Zahraničné veci
Funkcia:
generálny štátny radca
Vedúci štátny zamestnanec:
Druh štátnej služby:
stála štátna služba
Miesto výkonu:
Hlboká cesta 2 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 83336

Najnáročnejšia činnosť:

Tvorba stratégie a štátnej politiky na úrovni ministerstva.

Detaily:

príprava a koordinácia aktivít predsedníctva SR v OBSE z pohľadu prípravy podujatí na území Slovenskej republiky;
metodické riadenie ostatných ústredných orgánov štátnej správy a koordinácia
na celoštátnej úrovni činnosti vo vzťahu k plneniu záväzkov a iných aktivít vyplývajúcich
z realizácie predsedníctva SR v OBSE, predovšetkým z hľadiska logistickej prípravy
predsedníctva SR v OBSE a jeho finančného zabezpečenia, vrátane súvisiacich
administratívnych procesov;
medzirezortná koordinácia aktivít ústredných orgánov štátnej správy SR pri výkone
predsedníctva SR v OBSE predovšetkým z hľadiska logistickej prípravy predsedníctva SR
v OBSE;
realizácia predsedníctva SR v OBSE v súlade s pripravenými strategickými, koncepčnými
a pozičnými dokumentmi;
koordinácia vstupov útvarov zodpovedných za parciálne agendy v oblasti prípravy
predsedníctva SR v OBSE


Predpoklady:

vek najmenej 18 rokov a menej ako 65 rokov spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu ovládanie štátneho jazyka bezúhonnosť

Odpis z registra trestov:
Áno
Vzdelanie:
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
Cudzí jazyk:
Anglický (B2 – Úroveň stredne-pokročilá) ďalší cudzí jazyk (B1 – Úroveň mierne-pokročilá)
Zdravotná spôsobilosť:
Nie

Na obsadzovanom mieste môže štátnu službu vykonávať len štátny občan Slovenskej republiky:
Áno
Vyžaduje sa oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami:
vyžaduje sa pre stupeň utajenia „Tajné“ u vybraného úspešného uchádzača po jeho prijatí na obsadzované miesto

Ďalšie požiadavky:

analytické, koncepčné a strategické myslenie;
riadiace schopnosti;
sebadôvera;
svedomitosť a spoľahlivosť;
samostatnosť;
motivácia;
adaptabilita a flexibilita;
schopnosť pracovať pod tlakom;
rozhodovacia schopnosť;
komunikačné zručnosti


Miesto na podanie elektronickej žiadosti:
https://open.slovensko.sk/vk
Miesto na podanie papierovej žiadosti:
Hlboká cesta 83336 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Predpokladaný termín uskutočnenia výberového konania:
august/september 2019
Predpokladané miesto uskutočnenia výberového konania:
MZVEZ SR
Spôsob vykonania výberového konania:
písomná časť a ústna časť

Kontaktná osoba


Meno:
Mgr. Gabriela Babirátová
Telefónne číslo:
+421259782116


Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×