Výberové konanie

VK/2019/4668 - hlavný radca


Detaily výberového konania


Názov:
VK/2019/4668 - hlavný radca

Aktuálny stav:
Vyhlásený výsledok - úspešné
Druh výberového konania:
užšie vnútorné výberové konanie
Počet obsadzovaných miest:
1
Dátum vyhlásenia:
22. Júl 2019
Termín na podanie žiadosti:
26. Júl 2019

Služobný úrad:
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Sídlo služobného úradu:
Hlboká cesta 2 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 83336
Organizačný útvar:
oddelenie ekonomickej politiky EÚ (EKOP)
Nadriadený organizačný útvar:
odbor európskych politík 2 (EUPO2)
Okruh uchádzačov:
štátni zamestnanci a nadbytoční štátni zamestnanci služobného úradu, ktorý vyhlasuje výberové konanie

Odbor štátnej služby:
2.25 - Zahraničné veci
Funkcia:
hlavný radca
Vedúci štátny zamestnanec:
Druh štátnej služby:
stála štátna služba
Miesto výkonu:
Hlboká cesta 2 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 83336

Najnáročnejšia činnosť:

Špecializovaná činnosť v príslušnom odbore štátnej
služby spočívajúca najmä v analytickej a syntetickej
činnosti, vo vyhodnocovaní výsledkov a v príprave
podkladov na rozhodovanie v pôsobnosti
ministerstva.

Detaily:

V rámci zverenej agendy v oblasti európskych záležitostí (Rada pre všeobecné záležitosti, Európska
rada, hospodárske a menové záležitosti) a v oblasti bilaterálnych vzťahov s určenými členskými
štátmi v teritoriálnej pôsobnosti EUPO2 realizuje
úlohy, najmä:
1. prispieva k vypracovaniu koncepcie a k definovaniu
cieľov zahraničnej politiky SR;
2. prispieva k príprave strategických, koncepčných
a pozičných dokumentov SR;
3. prispieva k presadzovaniu zahranično-politických
záujmov SR, participuje na posudzovaní realizácie
cieľov zahraničnej politiky SR, sleduje a napomáha
pri plnení úloh a priorít SR v EÚ v príslušnej oblasti;
4. zodpovedá za vnútro ministerskú a medzirezortnú
koordináciu prípravy na rokovania Rady GAC
a Európskej rady;
5. zaoberá sa multisektorovými aspektmi agendy
a zabezpečuje jej koherenciu s inými pozičnými
a strategickými dokumentmi EÚ a SR;
6. monitoruje vývoj v oblasti politík EÚ a v oblasti
bilaterálnych relácií, ktoré zastrešuje;
7. sleduje a vyhodnocuje zasadnutia príslušných
sektorových pracovných skupín a výborov EÚ
a pracuje so závermi jednotlivých formácií rady EÚ
a Európskej rady v určenej oblasti;
8. podieľa sa na koordinácii činnosti SZ SR pri EÚ
a ZÚ SR a vyhodnocuje ich činnosť;
9. spolupracuje s relevantnými rezortmi a ÚOŠS;
10. podieľa sa na príprave stanovísk, analýz
a podkladových materiálov pre predstaviteľov SR
na rokovania na vnútroštátnej úrovni, na rokovania
s predstaviteľmi inštitúcií EÚ a na rokovania
s predstaviteľmi členských štátov EÚ;
11. vypracúva podkladové materiály a návrhy
postupov rezortov SR v príslušnej oblasti, stanoviská
k materiálom iných organizačných útvarov MZVEZ SR
a iných rezortov SR;
12. v určených oblastiach zastupuje MZVEZ SR
v rezortných a nadrezortných koordinačných
skupinách a orgánoch;
13. plní úlohy a podieľa sa na príprave rokovaní
predstaviteľov SR vo vzťahu k príslušnému teritóriu,
vrátane organizačnej a protokolárnej prípravy;
14. podieľa sa na príprave a vykonávaní
medzinárodných zmluvných dokumentov
a legislatívnych opatrení na úrovni MZVEZ SR;
15. vedie dokumentáciu v oblasti bilaterálnych
vzťahov;
16. spolupracuje a udržiava pracovné kontakty
s inými rezortmi SR a s predstaviteľmi diplomatického
zboru v SR.


Predpoklady:

vek najmenej 18 rokov a menej ako 65 rokov spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu ovládanie štátneho jazyka bezúhonnosť

Odpis z registra trestov:
Nie
Vzdelanie:
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
Cudzí jazyk:
Anglický (B2 – Úroveň stredne-pokročilá) ďalší cudzí jazyk (B1 – Úroveň mierne-pokročilá)
Zdravotná spôsobilosť:
Nie

Na obsadzovanom mieste môže štátnu službu vykonávať len štátny občan Slovenskej republiky:
Áno
Vyžaduje sa oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami:
vyžaduje sa pre stupeň utajenia „Tajné“ u vybraného úspešného uchádzača po jeho prijatí na obsadzované miesto

Ďalšie požiadavky:

- základné znalosti o celkovom
fungovaní EÚ, úlohách inštitúcií EÚ,
znalosť problematiky EÚ;
- analytické schopnosti – schopnosť
monitorovať a analyzovať aktuálny vývoj v EÚ;
predchádzajúca prax v oblasti EÚ záležitostí a skúsenosti v ekonomickej oblasti sú vítané;
sebadôvera, svedomitosť
a spoľahlivosť, samostatnosť,
motivácia, flexibilita, schopnosť
pracovať pod tlakom, komunikačné
zručnosti, analytické, koncepčné
a strategické myslenie


Miesto na podanie elektronickej žiadosti:
https://open.slovensko.sk/vk
Miesto na podanie papierovej žiadosti:
Hlboká cesta 83336 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Predpokladaný termín uskutočnenia výberového konania:
august 2019
Predpokladané miesto uskutočnenia výberového konania:
MZVEZ SR, Hlboká cesta 2, 833 36 Bratislava
Spôsob vykonania výberového konania:
písomná časť a ústna časť

Kontaktná osoba


Meno:
Mgr. Gabriela Babirátová
Telefónne číslo:
+421259782116


Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×