Výberové konanie

VK/2019/4682 - štátny radca


Detaily výberového konania


Názov:
VK/2019/4682 - štátny radca

Aktuálny stav:
Vyhlásený výsledok - úspešné
Druh výberového konania:
vonkajšie výberové konanie
Počet obsadzovaných miest:
2
Dátum vyhlásenia:
22. Júl 2019
Termín na podanie žiadosti:
29. Júl 2019

Služobný úrad:
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Sídlo služobného úradu:
Hlboká cesta 2 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 83336
Organizačný útvar:
konzulárny odbor (KONZ)
Nadriadený organizačný útvar:
sekcia medzinárodnoprávna, konzulárna a krízového manažmentu (SMPK)
Okruh uchádzačov:
štátni zamestnanci všetkých služobných úradov a občania podľa § 2 zákona o štátnej službe, ktorí sa uchádzajú o prijatie do štátnej služby

Odbor štátnej služby:
2.25 - Zahraničné veci
Funkcia:
štátny radca
Vedúci štátny zamestnanec:
Druh štátnej služby:
stála štátna služba
Miesto výkonu:
Hlboká cesta 2 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 83336

Najnáročnejšia činnosť:

Koncepčné alebo metodické činnosti na úrovni ministerstva

Detaily:

1. Príprava analytických materiálov a koncepcií z oblasti výkonu konzulárnych činnosti
a rozvoja konzulárnej služby pre politické vedenie ministerstva a iné odborné útvary;
2. Koordinačná, kontrolná, analytická, metodická a výkonná činnosť s osobitným zameraním
na problematiku vízovej a pobytovej agendy pri implementácii Stratégie pracovnej mobility
cudzincov v SR, vrátane pravidelnej kontroly udeľovania víz podľa stanovených kritérií,
vyhodnocovania výsledkov kontrolných zistení ZÚ SR z mesačných podkladov a prípravy
súhrnných správ pre KONZ a určené útvary ústredia, ako aj kontrola plnenia plánov boja
proti korupcii na ZÚ v stanovených intervaloch a vyhodnocovanie ich účinnosti a efektívnosti;
3. Koordinačná, metodická a výkonná činnosť pri riešení podaní a návrhov fyzických
a právnických osôb v jednotlivých konzulárnych činnostiach, najmä v oblasti konzulárnej
ochrany, asistencie a pomoci občanom v núdzi v spolupráci s príslušnými ZÚ a inštitúciami
SR, osobitne pri riešení prípadov úmrtí a zranení občanov SR v zahraničí a ich repatriáciách;
4. Operatívna súčinnosť pri zabezpečovaní úloh konzulárneho krízového manažmentu
v rozsahu pôsobnosti KONZ.


Predpoklady:

vek najmenej 18 rokov a menej ako 65 rokov spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu ovládanie štátneho jazyka bezúhonnosť

Odpis z registra trestov:
Nie
Vzdelanie:
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
Cudzí jazyk:
Anglický (B2 – Úroveň stredne-pokročilá) ďalší cudzí jazyk (B1 – Úroveň mierne-pokročilá)
Zdravotná spôsobilosť:
Nie

Na obsadzovanom mieste môže štátnu službu vykonávať len štátny občan Slovenskej republiky:
Áno
Vyžaduje sa oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami:
vyžaduje sa pre stupeň utajenia „Tajné“ u vybraného úspešného uchádzača po jeho prijatí na obsadzované miesto

Ďalšie požiadavky:

Analytické, koncepčné a strategické myslenie;
schopnosť pracovať pod tlakom;
adaptabilita a flexibilita.
Znalosť legislatívy (vnútroštátnej aj acquis EÚ) s dôrazom na vízovú, pobytovú
a štátnoobčiansku agendu;
vítaná je predchádzajúca prax v oblasti krízového manažmentu;
vítané je absolvovanie kurzu komunikačných zručností a predchádzajúca prax v komunikácii s verejnosťou so zameraním na klientský prístup;
znalosť práce s PC a informačnými systémami NVIS, IS Doklady a REGOB;
vodičský preukaz sk. B a prax vo vedení motorového vozidla.


Miesto na podanie elektronickej žiadosti:
https://open.slovensko.sk/vk
Miesto na podanie papierovej žiadosti:
Hlboká cesta 83336 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Predpokladaný termín uskutočnenia výberového konania:
august 2019
Predpokladané miesto uskutočnenia výberového konania:
MZVEZ SR, Hlboká cesta 2, 833 36 Bratislava
Spôsob vykonania výberového konania:
písomná časť a ústna časť

Kontaktná osoba


Meno:
Mgr. Gabriela Babirátová
Telefónne číslo:
+421259782116


Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×