Výberové konanie

VK/2019/4210 - radca


Detaily výberového konania


Názov:
VK/2019/4210 - radca

Aktuálny stav:
Vyhlásený výsledok - úspešné
Druh výberového konania:
vonkajšie výberové konanie
Počet obsadzovaných miest:
1
Dátum vyhlásenia:
1. Júl 2019
Termín na podanie žiadosti:
9. Júl 2019

Služobný úrad:
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Sídlo služobného úradu:
Hlboká cesta 2 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 83336
Organizačný útvar:
oddelenie archívu a registratúry (OREA)
Nadriadený organizačný útvar:
odbor elektronizácie služieb a procesov (ESAP)
Okruh uchádzačov:
štátni zamestnanci všetkých služobných úradov a občania podľa § 2 zákona o štátnej službe, ktorí sa uchádzajú o prijatie do štátnej služby

Odbor štátnej služby:
2.25 - Zahraničné veci
Funkcia:
radca
Vedúci štátny zamestnanec:
Druh štátnej služby:
stála štátna služba
Miesto výkonu:
Hlboká cesta 2 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 83336

Najnáročnejšia činnosť:

Samostatná odborná činnosť vo vymedzenom úseku.

Detaily:

Vykonávanie samostatných odborných činností v oblasti správy registratúry ministerstva,
v predarchívnej a archívnej oblasti a zodpovednosť za aplikáciu a dodržiavanie pravidiel dotknutých legislatívnych oblastí.
Vykonávanie odbornej agendy v rámci zabezpečovania odbornej správy záznamov ministerstva.
Tvorba pravidiel a metodiky postupov práce pri spravovaní elektronických databáz Diplomatického archívu MZVEZ SR a spravovanie zbierky interných služobných predpisov ministerstva a archívnych zbierok poverovacích a odvolávacích listín titulárov.
Podieľanie sa na kontrole výkonu správy registratúry a archívnej činnosti v rámci rezortu MZVEZ SR.


Predpoklady:

vek najmenej 18 rokov a menej ako 65 rokov spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu ovládanie štátneho jazyka bezúhonnosť

Odpis z registra trestov:
Nie
Vzdelanie:
úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie
Cudzí jazyk:
Anglický (B1 – Úroveň mierne-pokročilá)
Zdravotná spôsobilosť:
Nie

Na obsadzovanom mieste môže štátnu službu vykonávať len štátny občan Slovenskej republiky:
Áno
Vyžaduje sa oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami:
vyžaduje sa pre stupeň utajenia „Vyhradené“ u vybraného úspešného uchádzača po jeho prijatí na obsadzované miesto

Ďalšie požiadavky:

Svedomitosť a spoľahlivosť;
komunikačné zručnosti;
adaptabilita a flexibilita.
Práca s PC.


Miesto na podanie elektronickej žiadosti:
https://open.slovensko.sk/vk
Miesto na podanie papierovej žiadosti:
Hlboká cesta 83336 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Predpokladaný termín uskutočnenia výberového konania:
Júl/August 2019
Predpokladané miesto uskutočnenia výberového konania:
MZVEZ SR
Spôsob vykonania výberového konania:
písomná časť a ústna časť

Kontaktná osoba


Meno:
Mgr. Gabriela Babirátová
Telefónne číslo:
+421259782116


Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×