Výberové konanie

VK/2019/4151 - hlavný štátny radca


Detaily výberového konania


Názov:
VK/2019/4151 - hlavný štátny radca

Aktuálny stav:
Vyhlásený výsledok - neúspešné
Druh výberového konania:
užšie vnútorné výberové konanie
Počet obsadzovaných miest:
1
Dátum vyhlásenia:
27. Jún 2019
Termín na podanie žiadosti:
4. Júl 2019

Služobný úrad:
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Sídlo služobného úradu:
Hlboká cesta 2 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 83336
Organizačný útvar:
oddelenie právnych služieb (LEG2)
Nadriadený organizačný útvar:
odbor legislatívno-právny (LEGO)
Okruh uchádzačov:
štátni zamestnanci a nadbytoční štátni zamestnanci služobného úradu, ktorý vyhlasuje výberové konanie

Odbor štátnej služby:
2.25 - Zahraničné veci
Funkcia:
hlavný štátny radca
Vedúci štátny zamestnanec:
Druh štátnej služby:
dočasná štátna služba na zastupovanie štátneho zamestnanca, ktorý je na materskej dovolenke, rodičovskej dovolenke, alebo na dovolenke, ktorá bezprostredne nadväzuje na materskú dovolenku alebo na rodičovskú dovolenku
Miesto výkonu:
Hlboká cesta 2 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 83336

Najnáročnejšia činnosť:

Koncepčná a koordinačná činnosť v oblasti štátnej služby na úrovni ministerstva.

Detaily:

Koncepčná, koordinačná a metodická činnosť na oddelení právnych služieb na úrovni ministerstva najmä v oblasti obchodného práva, občianskeho práva, práva duševného vlastníctva, správneho práva.
Spracúvanie právnych stanovísk k návrhom zmlúv v oblasti občianskeho práva, obchodného práva, pracovného práva, správneho práva.
Zastupovanie ministerstva v konaní pred súdmi Slovenskej republiky a podávanie návrhov na začatie týchto konaní na základe vecných podkladov od príslušných organizačných útvarov ministerstva.
Zabezpečovanie evidencie a vybavovanie žiadostí o poskytnutie informácií v zmysle osobitného predpisu.


Predpoklady:

vek najmenej 18 rokov a menej ako 65 rokov spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu ovládanie štátneho jazyka bezúhonnosť

Odpis z registra trestov:
Nie
Vzdelanie:
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
Cudzí jazyk:
Anglický (B2 – Úroveň stredne-pokročilá) ďalší cudzí jazyk (B1 – Úroveň mierne-pokročilá)
Zdravotná spôsobilosť:
Nie

Na obsadzovanom mieste môže štátnu službu vykonávať len štátny občan Slovenskej republiky:
Áno
Vyžaduje sa oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami:
vyžaduje sa pre stupeň utajenia „Tajné“ u vybraného úspešného uchádzača po jeho prijatí na obsadzované miesto

Ďalšie požiadavky:

1. Samostatnosť
2. Komunikačné zručnosti
3. Svedomitosť a spoľahlivosť


Miesto na podanie elektronickej žiadosti:
https://open.slovensko.sk/vk
Miesto na podanie papierovej žiadosti:
Hlboká cesta 83336 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Predpokladaný termín uskutočnenia výberového konania:
júl/august 2019
Predpokladané miesto uskutočnenia výberového konania:
MZVEZ SR, Hlboká cesta 2, 833 36 Bratislava, zasadačka OSUR
Spôsob vykonania výberového konania:
písomná časť a ústna časť

Kontaktná osoba


Meno:
Mgr. Gabriela Babirátová
Telefónne číslo:
+421259782116


Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×