Výberové konanie

VK/2018/1126 - hlavný štátny radca


Detaily výberového konania


Názov:
VK/2018/1126 - hlavný štátny radca

Aktuálny stav:
Vyhlásený výsledok - neúspešné
Druh výberového konania:
užšie vnútorné výberové konanie
Počet obsadzovaných miest:
1
Dátum vyhlásenia:
16. Február 2018
Termín na podanie žiadosti:
22. Február 2018

Služobný úrad:
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Sídlo služobného úradu:
Stromová 2665/1 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 81330
Organizačný útvar:
Odbor metodiky
Nadriadený organizačný útvar:
Sekcia štrukturálnych fondov EÚ
Okruh uchádzačov:
štátni zamestnanci a nadbytoční štátni zamestnanci služobného úradu, ktorý vyhlasuje výberové konanie

Odbor štátnej služby:
1.03 - Medzinárodná spolupráca, finančné prostriedky Európskej únie
Funkcia:
hlavný štátny radca
Vedúci štátny zamestnanec:
Druh štátnej služby:
stála štátna služba
Miesto výkonu:
Hanulova 5/B Bratislava - mestská časť Dúbravka 841 01

Najnáročnejšia činnosť:

Koordinovanie celoštátneho alebo medzištátneho systému a určovanie zásad alebo postupov čerpania prostriedkov Európskej únie na úrovni ministerstva, ostatného ústredného orgánu štátnej správy, orgánu alebo úradu, ktorý vykonáva štátne záležitosti na celoštátnej úrovni, alebo iného orgánu štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou.

Detaily:

V rámci programového obdobia 2014 - 2020 (operačný program Výskum a inovácie a operačný program Ľudské zdroje) zabezpečuje:
• vypracovanie a aktualizácia riadiacej dokumentácie (predovšetkým manuály procedúr, vzor zmluvy o NFP/rozhodnutie o schválení žiadosti o NFP, vzor zmluvy o partnerstve vrátane vzorov dodatkov, príručka pre žiadateľov o NFP, príručka pre prijímateľov NFP, príručiek k oprávnenosti výdavkov, participácia pri príručke pre hodnotiteľov, schémy štátnej pomoci a pomoci de minimis);
• vypracovanie odborných stanovísk k usmerneniam a metodickým pokynom RO, CKO, CO, EK;
• účasť na príprave výziev na predkladanie žiadostí o NFP/písomných vyzvaní a ich prípadných zmien;
• vypracovanie zmluvy o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom/dodatku;
• poskytnutie súčinnosti pri výkone kontrol, auditov a certifikácií, koordinácie auditov a prijímania nápravných opatrení;
• vypracovanie a aktualizácia metodických a riadiacich dokumentov za oblasť projektového a finančného riadenia projektov;
• koordináciu a usmerňovanie projektového a finančného riadenia útvarov SŠFEÚ ako aj SO a prijímateľov NFP vrátane oblasti štátnej pomoci a notifikácie štátnej pomoci;
• spolupráca s relevantnými útvarmi ministerstva, inštitúciami a organizáciami v rezorte školstva a subjektami zapojenými do implementácie EŠIF pri príprave metodických dokumentov;
• poskytuje súčinnosť a metodickú podporu jednotlivým útvarom SŠFEÚ pri výkone ich činností.
V rámci programového obdobia 2007 - 2013 (operačný program Výskum a vývoj a operačný program Vzdelávanie) zastáva funkciu finančného manažéra a spolupracuje s ostatnými organizačnými útvarmi na ukončovaní OP v rámci jeho zodpovednosti a v súlade s organizačným poriadkom ministerstva.


Predpoklady:

vek najmenej 18 rokov a menej ako 65 rokov spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu ovládanie štátneho jazyka bezúhonnosť

Odpis z registra trestov:
Nie
Vzdelanie:
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
Cudzí jazyk:
Anglický (B2 – Úroveň stredne-pokročilá)
Zdravotná spôsobilosť:
Nie

Na obsadzovanom mieste môže štátnu službu vykonávať len štátny občan Slovenskej republiky:
Áno
Vyžaduje sa oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami:
nevyžaduje sa

Ďalšie požiadavky:

Používanie IT v rozsahu určenom vnútornými predpismi.

Znalosť:

- Ústavy Slovenskej republiky
- Zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- Zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov
- znalosť legislatívy SR a EÚ, vykonávacích predpisov
- vítaná prax v oblasti implementácie fondov EÚ 3 roky alebo 4,5 roka v obdobnej oblasti
- samostatnosť; svedomitosť a spoľahlivosť; analytické, koncepčné a strategické myslenie; schopnosť efektívnej komunikácie


Miesto na podanie elektronickej žiadosti:
https://open.slovensko.sk/vk
Miesto na podanie papierovej žiadosti:
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Osobný úrad Stromová 1 813 30 Bratislava
Predpokladaný termín uskutočnenia výberového konania:
marec 2018
Predpokladané miesto uskutočnenia výberového konania:
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Stromová 1 813 30 Bratislava
Spôsob vykonania výberového konania:
písomná časť a ústna časť

Kontaktná osoba


Meno:
Mgr. Jozef Balázsik
Telefónne číslo:
+421259374336


Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×