Výberové konanie

VK/2019/3484 - štátny radca


Detaily výberového konania


Názov:
VK/2019/3484 - štátny radca

Aktuálny stav:
Vyhlásený výsledok - úspešné
Druh výberového konania:
vonkajšie výberové konanie
Počet obsadzovaných miest:
1
Dátum vyhlásenia:
28. Máj 2019
Termín na podanie žiadosti:
3. Jún 2019

Služobný úrad:
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Sídlo služobného úradu:
Hlboká cesta 2 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 83336
Organizačný útvar:
odbor logistiky a protokolu (ODLO)
Nadriadený organizačný útvar:
sekcia pre predsedníctvo SR v OBSE (OBSE)
Okruh uchádzačov:
štátni zamestnanci všetkých služobných úradov a občania podľa § 2 zákona o štátnej službe, ktorí sa uchádzajú o prijatie do štátnej služby

Odbor štátnej služby:
2.25 - Zahraničné veci
Funkcia:
štátny radca - miesto sa obsadzuje do 31.12.2019
Vedúci štátny zamestnanec:
Druh štátnej služby:
dočasná štátna služba na voľné štátnozamestnanecké miesto odborníka, ktorý je dočasne potrebný na plnenie úloh štátnej služby
Miesto výkonu:
Hlboká cesta 2 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 83336

Najnáročnejšia činnosť:

Koordinovanie celoštátneho alebo medzištátneho systému s najširšími
vonkajšími a vnútornými väzbami na ďalšie systémy rôznych
odborov a smerov s dôsledkami za rozhodnutia s celoštátnym alebo
medzinárodným dosahom na úrovni ministerstva.

Detaily:

Príprava koncepcií rozvoja vzťahov a návrhov zahraničnej politiky
voči Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE),
jej jednotlivým orgánom a účastníckym štátom; vypracovávanie
koncepčných materiálov, ako aj príprava podkladov pre rokovania
predstaviteľov SR v OBSE; sledovanie problematiky a vypracovávanie
koncepčných materiálov v oblasti logistiky a protokolárneho
zabezpečenia podujatí; metodické riadenie ostatných ústredných
orgánov štátnej správy a koordinácia celoštátneho systému činnosti
vo vzťahu k plneniu záväzkov a iných aktivít vyplývajúcich z účasti SR
v OBSE a predsedníctva SR v OBSE.


Predpoklady:

vek najmenej 18 rokov a menej ako 65 rokov spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu ovládanie štátneho jazyka bezúhonnosť

Odpis z registra trestov:
Nie
Vzdelanie:
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
Cudzí jazyk:
Anglický (B2 – Úroveň stredne-pokročilá) ďalší cudzí jazyk (B1 – Úroveň mierne-pokročilá)
Zdravotná spôsobilosť:
Nie

Na obsadzovanom mieste môže štátnu službu vykonávať len štátny občan Slovenskej republiky:
Áno
Vyžaduje sa oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami:
vyžaduje sa pre stupeň utajenia „Vyhradené“ u vybraného úspešného uchádzača po jeho prijatí na obsadzované miesto

Ďalšie požiadavky:

- analytické, koncepčné a strategické myslenie - schopnosť pracovať pod tlakom - motivácia - adaptabilita a flexibilita


Miesto na podanie elektronickej žiadosti:
https://open.slovensko.sk/vk
Miesto na podanie papierovej žiadosti:
Hlboká cesta 83336 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Predpokladaný termín uskutočnenia výberového konania:
jún 2019
Predpokladané miesto uskutočnenia výberového konania:
MZVEZ SR
Spôsob vykonania výberového konania:
písomná časť a ústna časť

Kontaktná osoba


Meno:
Mgr. Gabriela Babirátová
Telefónne číslo:
+421259782116


Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×