Výberové konanie

VK/2019/3284 - štátny radca - vedúci štátny zamestnanec - vedúci oddelenia


Detaily výberového konania


Názov:
VK/2019/3284 - štátny radca - vedúci štátny zamestnanec - vedúci oddelenia

Aktuálny stav:
Vyhlásený výsledok - úspešné
Druh výberového konania:
užšie vnútorné výberové konanie
Počet obsadzovaných miest:
1
Dátum vyhlásenia:
20. Máj 2019
Termín na podanie žiadosti:
27. Máj 2019

Služobný úrad:
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Sídlo služobného úradu:
Hlboká cesta 2 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 83336
Organizačný útvar:
oddelenie inventarizácie a evidencie majetku (OIEM)
Nadriadený organizačný útvar:
odbor ekonomických informácií a majetku (EIMO)
Okruh uchádzačov:
štátni zamestnanci a nadbytoční štátni zamestnanci služobného úradu, ktorý vyhlasuje výberové konanie

Odbor štátnej služby:
2.25 - Zahraničné veci
Funkcia:
štátny radca
Vedúci štátny zamestnanec:
vedúci oddelenia
Druh štátnej služby:
stála štátna služba
Miesto výkonu:
Hlboká cesta 2 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 83336

Najnáročnejšia činnosť:

Tvorba štátnej politiky vo vymedzenom úseku štátnej správy.

Detaily:

Tvorba koncepcie v oblasti hospodárenia, evidencie a nakladania s hnuteľným majetkom štátu v správe ministerstva vrátane majetku diplomatických misií SR v zahraničí.
Vyhodnocovanie výsledkov a príprava návrhov opatrení a riešení v oblasti hospodárenia, evidencie a nakladania s hnuteľným majetkom štátu v správe ministerstva vrátane majetku diplomatických misií SR v zahraničí.
Vytváranie metodiky v oblasti zabezpečenia starostlivosti, ochrany, hospodárenia, evidencie a nakladania s rozsiahlym hnuteľným majetkom štátu v správe MZVEZ SR vrátane
diplomatických misií SR v zahraničí.
Tvorba všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti hospodárenia, evidencie a
nakladania s hnuteľným majetkom štátu na úrovni ministerstva.
Posudzovanie, pripomienkovanie a navrhovanie novelizácie právnych predpisov týkajúcich
sa oblasti hospodárenia, evidencie a nakladania s hnuteľným majetkom štátu.
Príprava, vypracúvanie a novelizácia interných predpisov v súlade s platnými predpismi a
implementácia zákonných zmien do interných predpisov a praxe.
Analýza a hodnotenie existujúceho stavu a rozborová činnosť v oblasti hospodárenia,
evidencie a nakladania s hnuteľným majetkom štátu na účely posúdenia stavu, rozhodovania
o opatreniach a postupoch v oblasti správy majetku ústredia a diplomatických misií SR v
zahraničí.
Vypracovávanie odborných stanovísk, návrh opatrení, analýza účinnosti a vyhodnocovanie
výsledkov prijatých opatrení.
Vytváranie a koordinovanie systému spracovania evidencie majetku v pôsobnosti
ministerstva s dosahom na diplomatické misie SR v zahraničí v určených termínoch.
Komplexné vypracovávanie a posudzovanie zmlúv k prevodom majetku vrátane zmlúv pri
nakladaní s hnuteľným majetkom štátu v zahraničí.
Tvorba metodických postupov a koordinovanie organizovania prieskumno-previerkovej
činnosti v oblasti hospodárenia, evidencie a nakladania s majetkom štátu na diplomatických
misiách SR v zahraničí.
Navrhovanie úprav a zmien internej metodiky ministerstva v oblasti správy a evidencie
majetku štátu v súlade s platnou legislatívou a procesmi informačného systému SAP.


Predpoklady:

vek najmenej 18 rokov a menej ako 65 rokov spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu ovládanie štátneho jazyka bezúhonnosť

Odpis z registra trestov:
Áno
Vzdelanie:
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
Cudzí jazyk:
jeden cudzí jazyk (B1 – Úroveň mierne-pokročilá)
Zdravotná spôsobilosť:
Nie

Na obsadzovanom mieste môže štátnu službu vykonávať len štátny občan Slovenskej republiky:
Áno
Vyžaduje sa oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami:
vyžaduje sa pre stupeň utajenia „Tajné“ u vybraného úspešného uchádzača po jeho prijatí na obsadzované miesto

Ďalšie požiadavky:

Znalosť účtovníctva (vrátane evidencie majetku) a rozpočtovníctva, znalosť súvisiacich
právnych predpisov – napr. zákon č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu, zákon č.
374/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č.
431/2002 Z. z. o účtovníctve, zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej
pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- analytické, koncepčné a strategické myslenie
- riadiace schopnosti
- svedomitosť a spoľahlivosť
- samostatnosť
- adaptabilita a flexibilita
- schopnosť pracovať pod tlakom
- rozhodovacia schopnosť
- komunikačné zručnosti
- znalosť práce s PC – Word, Excel, SAP, EPE


Miesto na podanie elektronickej žiadosti:
https://open.slovensko.sk/vk
Miesto na podanie papierovej žiadosti:
Hlboká cesta 83336 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Predpokladaný termín uskutočnenia výberového konania:
jún 2019
Predpokladané miesto uskutočnenia výberového konania:
MZVEZ SR
Spôsob vykonania výberového konania:
písomná časť a ústna časť

Kontaktná osoba


Meno:
Mgr. Gabriela Babirátová
Telefónne číslo:
+421259782116


Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×