Výberové konanie

VK/2019/3259 - generálny štátny radca - vedúci štátny zamestnanec - vedúci oddelenia


Detaily výberového konania


Názov:
VK/2019/3259 - generálny štátny radca - vedúci štátny zamestnanec - vedúci oddelenia

Aktuálny stav:
Vyhlásený výsledok - úspešné
Druh výberového konania:
užšie vnútorné výberové konanie
Počet obsadzovaných miest:
1
Dátum vyhlásenia:
17. Máj 2019
Termín na podanie žiadosti:
23. Máj 2019

Služobný úrad:
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Sídlo služobného úradu:
Hlboká cesta 2 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 83336
Organizačný útvar:
Oddelenie všeobecného medzinárodného práva (OVMP)
Nadriadený organizačný útvar:
Odbor medzinárodného práva (MEPO)
Okruh uchádzačov:
štátni zamestnanci a nadbytoční štátni zamestnanci služobného úradu, ktorý vyhlasuje výberové konanie

Odbor štátnej služby:
2.25 - Zahraničné veci
Funkcia:
generálny štátny radca
Vedúci štátny zamestnanec:
vedúci oddelenia
Druh štátnej služby:
stála štátna služba
Miesto výkonu:
Hlboká cesta 2 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 83336

Najnáročnejšia činnosť:

Tvorba stratégie a štátnej politiky na úrovni ministerstva.
Koncepčná činnosť a tvorba zásadných opatrení s medzinárodným dosahom na úrovni
ministerstva.
Koordinovanie celoštátneho a medzištátneho systému s najširšími vonkajšími a vnútornými
väzbami na ďalšie zložité a rozsiahle systémy rôznych odborov a smerov s dôsledkami za
rozhodnutia s celoštátnym a medzinárodným dosahom na úrovni ministerstva.
Tvorba medzinárodných zmlúv na úrovni ministerstva.
Koordinovanie tvorby zásadných opatrení s medzinárodným dosahom na úrovni ministerstva.

Detaily:

- vedie oddelenie všeobecného medzinárodného práva a zastupuje riaditeľa odboru medzinárodného práva v jeho neprítomnosti;
- vypracúva právne rozbory, návrhy a stanoviská k medzinárodnoprávnym otázkam a ďalším
právnym otázkam pre potreby zahraničnej politiky SR;
- sleduje otázky kodifikácie a rozvoja medzinárodného práva a činnosť Komisie OSN pre
medzinárodné právo a vypracúva stanoviská k témam prerokúvaným v jej rámci;
- sleduje činnosť medzinárodných právnych orgánov, organizácií a inštitúcií, najmä Medzinárodného súdneho dvora, Stáleho arbitrážneho dvora a zabezpečuje vzťahy SR k nim;
- metodicky usmerňuje spoluprácu s vedeckou a akademickou sférou v SR na pozdvihnutí a
popularizácii medzinárodného práva na Slovensku;
- koncepčne a metodicky zabezpečuje plnenie úloh súvisiacich s otázkami medzinárodného práva verejného vo vzťahu k činnosti medzinárodných organizácií a orgánov, zabezpečuje spoluprácu s tými organizáciami a orgánmi, ktorých predmetom činnosti je kodifikácia medzinárodného práva verejného a riešenie medzinárodnoprávnych otázok;
- zabezpečuje právne poradenstvo v sporových veciach ministerstva s medzinárodným prvkom;
- koordinuje zastupovanie SR na zasadnutiach 6. výboru VZ OSN, na zasadnutiach Poradcov pre medzinárodné právo verejné členských štátov Rady Európy a v koordinácii s ostatnými
ministerstvami a ústrednými orgánmi štátnej správy v ďalších medzinárodných orgánoch a
inštitúciách so zameraním na medzinárodné právo;
- podieľa sa na činnosti a zastupuje SR v pracovných skupinách Rady EÚ pre medzinárodné právo verejné a pre Medzinárodný trestný súd.


Predpoklady:

vek najmenej 18 rokov a menej ako 65 rokov spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu ovládanie štátneho jazyka bezúhonnosť

Odpis z registra trestov:
Áno
Vzdelanie:
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
Cudzí jazyk:
Anglický (B2 – Úroveň stredne-pokročilá) Ďalší cudzí jazyk (B1 – Úroveň mierne-pokročilá)
Zdravotná spôsobilosť:
Nie

Na obsadzovanom mieste môže štátnu službu vykonávať len štátny občan Slovenskej republiky:
Áno
Vyžaduje sa oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami:
vyžaduje sa pre stupeň utajenia „Tajné“ u vybraného úspešného uchádzača po jeho prijatí na obsadzované miesto

Ďalšie požiadavky:

- hĺbková znalosť medzinárodného práva, vrátane medzinárodného zmluvného práva a súvisiacich vnútroštátnych predpisov upravujúci proces dojednávania, prerokúvania a schvaľovania medzinárodných zmlúv;
- skúsenosti so zastupovaním SR v medzinárodných orgánoch a organizáciách;
- sebadôvera;
- adaptabilita a flexibilita;
- analytické, koncepčné a strategické myslenie;
- samostatnosť;
- riadiace schopnosti;
- motivácia;
- rozhodovacia schopnosť;
- komunikačné zručnosti.


Miesto na podanie elektronickej žiadosti:
https://open.slovensko.sk/vk
Miesto na podanie papierovej žiadosti:
Hlboká cesta 83336 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Predpokladaný termín uskutočnenia výberového konania:
jún 2019
Predpokladané miesto uskutočnenia výberového konania:
MZVEZ SR
Spôsob vykonania výberového konania:
písomná časť a ústna časť

Kontaktná osoba


Meno:
Mgr. Martina Kosnáčová
Telefónne číslo:
+421259782115


Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×