Výberové konanie

VK/2019/3261 - štátny radca


Detaily výberového konania


Názov:
VK/2019/3261 - štátny radca

Aktuálny stav:
Vyhlásený výsledok - úspešné
Druh výberového konania:
vonkajšie výberové konanie
Počet obsadzovaných miest:
1
Dátum vyhlásenia:
17. Máj 2019
Termín na podanie žiadosti:
23. Máj 2019

Služobný úrad:
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Sídlo služobného úradu:
Hlboká cesta 2 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 83336
Organizačný útvar:
Odbor kultúrnej diplomacie (OKUD)
Nadriadený organizačný útvar:
Sekcia ministra (SEMI)
Okruh uchádzačov:
štátni zamestnanci všetkých služobných úradov a občania podľa § 2 zákona o štátnej službe, ktorí sa uchádzajú o prijatie do štátnej služby

Odbor štátnej služby:
2.25 - Zahraničné veci
Funkcia:
štátny radca
Vedúci štátny zamestnanec:
Druh štátnej služby:
stála štátna služba
Miesto výkonu:
Hlboká cesta 2 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 83336

Najnáročnejšia činnosť:

Koncepčné činnosti Odboru kultúrnej diplomacie na úrovni MZVEZ SR. Tvorba štátnej politiky v oblasti kultúrnej diplomacie na úrovni MZVEZ SR. Tvorba všeobecne záväzných pracovných pokynov, smerníc a právnych predpisov vo vymedzenom úseku na úrovni MZVEZ SR.

Detaily:

- vykonáva koncepčnú a koordinačnú činnosť zameranú na tvorbu a realizáciu opatrení v oblasti kultúrnej diplomacie na úrovni MZVEZ SR;
- pripravuje koncepčné materiály vo vzťahu k novým projektom, realizovaným odborom kultúrnej diplomacie;
- zabezpečuje priame kontakty so zástupcami relevantných inštitúcií v SR a zahraničí, vrátane stykovej činnosti s diplomatickými misiami akreditovanými v SR.
- v prípade potreby komunikuje s rezortmi SR;
- zastrešuje agendu spracovania medzinárodných zmlúv a dohôd v oblasti kultúry, vzdelávania, vedy, výskumu a športu ako aj bilaterálnych v týchto oblastiach;
- podieľa sa na pripomienkovaní zásadných koncepčných materiálov a stanovísk, prerokovávaným na úrovni vedenia MZVEZ SR, resp. vlády SR;
- zastrešuje agendu a realizáciou projektov v bilaterálnych reláciách.


Predpoklady:

vek najmenej 18 rokov a menej ako 65 rokov spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu ovládanie štátneho jazyka bezúhonnosť

Odpis z registra trestov:
Nie
Vzdelanie:
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
Cudzí jazyk:
Anglický (B2 – Úroveň stredne-pokročilá)
Zdravotná spôsobilosť:
Nie

Na obsadzovanom mieste môže štátnu službu vykonávať len štátny občan Slovenskej republiky:
Áno
Vyžaduje sa oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami:
vyžaduje sa pre stupeň utajenia „Tajné“ u vybraného úspešného uchádzača po jeho prijatí na obsadzované miesto

Ďalšie požiadavky:

- znalosť práce s PC (MS Office), práca v SAP,
- komunikačné zručnosti,
- svedomitosť a spoľahlivosť,
- adaptabilita a flexibilita,
- analytické, koncepčné a strategické myslenie,
- rozhodovacia schopnosť,
- schopnosť pracovať pod tlakom,
- zmysel pre zodpovednosť, aktívny prístup k plneniu stanovených úloh.


Miesto na podanie elektronickej žiadosti:
https://open.slovensko.sk/vk
Miesto na podanie papierovej žiadosti:
Hlboká cesta 83336 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Predpokladaný termín uskutočnenia výberového konania:
jún 2019
Predpokladané miesto uskutočnenia výberového konania:
MZVEZ SR
Spôsob vykonania výberového konania:
písomná časť a ústna časť

Kontaktná osoba


Meno:
Mgr. Martina Kosnáčová
Telefónne číslo:
+421259782115


Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×