Výberové konanie

VK/2019/3200 - štátny radca


Detaily výberového konania


Názov:
VK/2019/3200 - štátny radca

Aktuálny stav:
Vyhlásený výsledok - neúspešné
Druh výberového konania:
užšie vnútorné výberové konanie
Počet obsadzovaných miest:
1
Dátum vyhlásenia:
15. Máj 2019
Termín na podanie žiadosti:
21. Máj 2019

Služobný úrad:
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Sídlo služobného úradu:
Hlboká cesta 2 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 83336
Organizačný útvar:
Kancelária štátneho tajomníka 2
Okruh uchádzačov:
štátni zamestnanci a nadbytoční štátni zamestnanci služobného úradu, ktorý vyhlasuje výberové konanie

Odbor štátnej služby:
2.25 - Zahraničné veci
Funkcia:
štátny radca - ŠZM sa obsadzuje do 31. 3. 2020
Vedúci štátny zamestnanec:
Druh štátnej služby:
dočasná štátna služba na voľné štátnozamestnanecké miesto odborníka, ktorý je dočasne potrebný na plnenie úloh štátnej služby
Miesto výkonu:
Hlboká cesta 2 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 83336

Najnáročnejšia činnosť:

Tvorba štátnej politiky vo vymedzenom úseku štátnej správy alebo vykonávanie štátnych záležitostí na úrovni MZVEZ SR. Koncepčné alebo metodické činnosti na úrovni ministerstva tvorba a realizácia rozvoja v oblasti štátnej správy MZVEZ SR.

Detaily:

Podieľanie sa na tvorbe stanovísk MZVEZ SR týkajúcich sa zahraničnopolitických otázok, európskych politík a inštitucionálnych otázok. Spracovávanie a posudzovanie koncepcií zahraničnej politiky SR, vrátane oblasti členstva SR v medzinárodných organizáciách a inštitúciách.
Koordinácia prípravy rokovaní a zahraničných pracovných ciest štátneho tajomníka. Podieľanie sa na organizovaní a činnosti kancelárie ŠTAT2 MZVEZ SR pri riešení otázok súvisiacich s výkonom zahraničnej politiky SR v súlade s kompetenciami ŠTAT2.
Koordinácia prípravy podkladových materiálov, stanovísk k materiálom na rokovanie vedenia MZVEZ SR za KAŠT2 a medzirezortných pripomienkových konaní.
Koordinácia činností útvarov MZVEZ SR s ostatnými orgánmi štátnej správy pri realizácii úloh v oblasti zahraničnej a európskej politiky v kompetencii ŠTAT2.


Predpoklady:

vek najmenej 18 rokov a menej ako 65 rokov spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu ovládanie štátneho jazyka bezúhonnosť

Odpis z registra trestov:
Nie
Vzdelanie:
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
Cudzí jazyk:
Anglický (B2 – Úroveň stredne-pokročilá) Ďalší cudzí jazyk (B2 – Úroveň stredne-pokročilá)
Zdravotná spôsobilosť:
Nie

Na obsadzovanom mieste môže štátnu službu vykonávať len štátny občan Slovenskej republiky:
Áno
Vyžaduje sa oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami:
vyžaduje sa pre stupeň utajenia „Tajné“ u vybraného úspešného uchádzača po jeho prijatí na obsadzované miesto

Ďalšie požiadavky:

- schopnosť pracovať pod tlakom,
- analytické, koncepčné a strategické myslenie,
- svedomitosť a spoľahlivosť.


Miesto na podanie elektronickej žiadosti:
https://open.slovensko.sk/vk
Miesto na podanie papierovej žiadosti:
Hlboká cesta 83336 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Predpokladaný termín uskutočnenia výberového konania:
jún 2019
Predpokladané miesto uskutočnenia výberového konania:
MZVEZ SR
Spôsob vykonania výberového konania:
písomná časť a ústna časť

Kontaktná osoba


Meno:
Mgr. Martina Kosnáčová
Telefónne číslo:
+421259782115


Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×