Výberové konanie

VK/2019/3135 - hlavný radca


Detaily výberového konania


Názov:
VK/2019/3135 - hlavný radca

Aktuálny stav:
Vyhlásený výsledok - neúspešné
Druh výberového konania:
užšie vnútorné výberové konanie
Počet obsadzovaných miest:
1
Dátum vyhlásenia:
10. Máj 2019
Termín na podanie žiadosti:
16. Máj 2019

Služobný úrad:
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Sídlo služobného úradu:
Hlboká cesta 2 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 83336
Organizačný útvar:
Odbor riadenia ekonomickej diplomacie 1 (RED1)
Nadriadený organizačný útvar:
Sekcia hospodárskej spolupráce (SHSP)
Okruh uchádzačov:
štátni zamestnanci a nadbytoční štátni zamestnanci služobného úradu, ktorý vyhlasuje výberové konanie

Odbor štátnej služby:
2.25 - Zahraničné veci
Funkcia:
hlavný radca
Vedúci štátny zamestnanec:
Druh štátnej služby:
dočasná štátna služba na zastupovanie štátneho zamestnanca, ktorý je dočasne vyslaný na vykonávanie štátnej služby do cudziny
Miesto výkonu:
Hlboká cesta 2 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 83336

Najnáročnejšia činnosť:

Špecializovaná činnosť v oblasti ekonomickej diplomacie spočívajúca najmä v analytickej a syntetickej činnosti, vo vyhodnocovaní výsledkov a v príprave podkladov k rozhodovacím procesom v pôsobnosti ministerstva. Koordinovanie častí zložitých systémov v ministerstve. Koncepčná činnosť na úrovni MZVEZ SR.

Detaily:

1. Koncepčná činnosť pri tvorbe zahraničnej politiky SR vo vzťahu k ekonomickej diplomacii, v úzkej spolupráci s príslušnými organizačnými útvarmi MH SR a ďalšími organizáciami a inštitúciami; vyhodnocovanie plnenia ZP SR v oblasti ekonomických bilaterálnych stykov voči krajinám v pôsobnosti RED1;
2. Spracovanie agendy pridelených krajín v rámci pôsobnosti RED1 v oblasti ekonomickej diplomacie;
3. Zabezpečuje koordináciu a operatívnu komunikáciu so ZÚ SR v oblasti ekonomickej diplomacie, podieľa sa na priebežnom vyhodnocovaní spravodajstva ZÚ v príslušných teritóriách RED1 k problematike ekonomickej diplomacie;
4. Podieľa sa na príprave a vypracovaní koncepčných materiálov a organizačnom zabezpečení podujatí v oblasti ekonomickej diplomacie v teritóriách pôsobnosti;
5. Priebežne sleduje a zo zahranično-politického a ekonomického hľadiska vyhodnocuje situáciu v príslušnom teritóriu;
6. Pripravuje stanoviská k materiálom predkladaným na rokovanie vlády SR;
7. Pripravuje podkladové materiály pre stykové aktivity ústavných činiteľov, predstaviteľov vlády SR a rezortu zahraničných vecí s krajinami EÚ, EZVO a Severnej Ameriky (USA, Kanada) v rámci pôsobnosti RED1.


Predpoklady:

vek najmenej 18 rokov a menej ako 65 rokov spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu ovládanie štátneho jazyka bezúhonnosť

Odpis z registra trestov:
Nie
Vzdelanie:
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
Cudzí jazyk:
Anglický (B2 – Úroveň stredne-pokročilá) Ďalší cudzí jazyk (B1 – Úroveň mierne-pokročilá)
Zdravotná spôsobilosť:
Nie

Na obsadzovanom mieste môže štátnu službu vykonávať len štátny občan Slovenskej republiky:
Áno
Vyžaduje sa oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami:
vyžaduje sa pre stupeň utajenia „Tajné“ u vybraného úspešného uchádzača po jeho prijatí na obsadzované miesto

Ďalšie požiadavky:

- samostatnosť,
- svedomitosť a spoľahlivosť,
- motivácia,
- adaptabilita a flexibilita,
- schopnosť pracovať pod tlakom,
- analytické, koncepčné a strategické myslenie.


Miesto na podanie elektronickej žiadosti:
https://open.slovensko.sk/vk
Miesto na podanie papierovej žiadosti:
Hlboká cesta 83336 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Predpokladaný termín uskutočnenia výberového konania:
máj 2019
Predpokladané miesto uskutočnenia výberového konania:
MZVEZ SR
Spôsob vykonania výberového konania:
písomná časť a ústna časť

Kontaktná osoba


Meno:
Mgr. Martina Kosnáčová
Telefónne číslo:
+421259782115


Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×