Výberové konanie

VK/2019/3052 - generálny štátny radca - vedúci štátny zamestnanec - riaditeľ odboru


Detaily výberového konania


Názov:
VK/2019/3052 - generálny štátny radca - vedúci štátny zamestnanec - riaditeľ odboru

Aktuálny stav:
Vyhlásený výsledok - úspešné
Druh výberového konania:
užšie vnútorné výberové konanie
Počet obsadzovaných miest:
1
Dátum vyhlásenia:
6. Máj 2019
Termín na podanie žiadosti:
13. Máj 2019

Služobný úrad:
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Sídlo služobného úradu:
Hlboká cesta 2 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 83336
Organizačný útvar:
Odbor verejnej diplomacie (OVDI)
Nadriadený organizačný útvar:
Sekcia ministra (SEMI)
Okruh uchádzačov:
štátni zamestnanci a nadbytoční štátni zamestnanci služobného úradu, ktorý vyhlasuje výberové konanie

Odbor štátnej služby:
2.25 - Zahraničné veci
Funkcia:
generálny štátny radca
Vedúci štátny zamestnanec:
riaditeľ odboru
Druh štátnej služby:
stála štátna služba
Miesto výkonu:
Hlboká cesta 2 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 83336

Najnáročnejšia činnosť:

Tvorba štátnej politiky na úrovni ministerstva.

Detaily:

- Riadenie a koordinovanie činnosti odboru verejnej diplomacie.
- Tvorba stratégie a štátnej politiky v zameraní na verejnú diplomaciu a prezentáciu SR v zahraničí, koordinovanie spoločného postupu relevantných ÚOŠS pri prezentácii Slovenska v zahraničí, zabezpečovanie obsahovej a organizačnej prípravy zasadaní medzirezortnej pracovnej skupiny pre koordinovanú prezentáciu SR v zahraničí.
- Koordinovanie aktivít v oblasti verejnej diplomacie ministerstva a zastupiteľských úradov.
- Tvorba koncepčných a analytických materiálov v oblasti štátnej politiky prezentácie SR v zahraničí, zabezpečovanie prípravy odborných stanovísk v oblasti pôsobnosti predkladaných ministrovi, štátnym tajomníkom, generálnemu tajomníkovi služobného úradu a na pracovné rokovania MZVEZ SR. Zabezpečovanie aktivít odboru zameraných na osvetu a prezentáciu činností a cieľov ministerstva a zastupiteľských úradov medzi širokou verejnosťou. Iniciovanie podujatí na propagáciu a popularizáciu zahraničnej politiky, diplomacie a ministerstva.
- Koordinovanie procesu implementácie konceptu štátnej značky.
- V spolupráci s príslušnými útvarmi ministerstva koordinovanie a zabezpečovanie výberu, tvorby a distribúcie publikácií, prezentačno-informačných materiálov a výstavných projektov pre potreby ministerstva a zastupiteľských úradov.
- Zabezpečovanie a koordinovanie spolupráce s mimovládnym sektorom v oblasti verejnej diplomacie a prezentácie SR v zahraničí.


Predpoklady:

vek najmenej 18 rokov a menej ako 65 rokov spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu ovládanie štátneho jazyka bezúhonnosť

Odpis z registra trestov:
Áno
Vzdelanie:
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
Cudzí jazyk:
Anglický (C1 – Úroveň pokročilá) Ďalší cudzí jazyk (B1 – Úroveň mierne-pokročilá)
Zdravotná spôsobilosť:
Nie

Na obsadzovanom mieste môže štátnu službu vykonávať len štátny občan Slovenskej republiky:
Áno
Vyžaduje sa oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami:
vyžaduje sa pre stupeň utajenia „Tajné“ u vybraného úspešného uchádzača po jeho prijatí na obsadzované miesto

Ďalšie požiadavky:

- analytické, koncepčné a strategické myslenie,
- riadiace schopnosti,
- rozhodovacia schopnosť,
- komunikačné zručnosti,
- schopnosť pracovať pod tlakom.


Miesto na podanie elektronickej žiadosti:
https://open.slovensko.sk/vk
Miesto na podanie papierovej žiadosti:
Hlboká cesta 83336 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Predpokladaný termín uskutočnenia výberového konania:
máj 2019
Predpokladané miesto uskutočnenia výberového konania:
MZVEZ SR
Spôsob vykonania výberového konania:
písomná časť a ústna časť

Kontaktná osoba


Meno:
Mgr. Martina Kosnáčová
Telefónne číslo:
+421259782115


Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×