Výberové konanie

VK/2019/3053 - generálny štátny radca - vedúci štátny zamestnanec - riaditeľ odboru


Detaily výberového konania


Názov:
VK/2019/3053 - generálny štátny radca - vedúci štátny zamestnanec - riaditeľ odboru

Aktuálny stav:
Vyhlásený výsledok - úspešné
Druh výberového konania:
užšie vnútorné výberové konanie
Počet obsadzovaných miest:
1
Dátum vyhlásenia:
6. Máj 2019
Termín na podanie žiadosti:
13. Máj 2019

Služobný úrad:
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Sídlo služobného úradu:
Hlboká cesta 2 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 83336
Organizačný útvar:
Tlačový odbor (TLAČ)
Nadriadený organizačný útvar:
Sekcia ministra (SEMI)
Okruh uchádzačov:
štátni zamestnanci a nadbytoční štátni zamestnanci služobného úradu, ktorý vyhlasuje výberové konanie

Odbor štátnej služby:
2.25 - Zahraničné veci
Funkcia:
generálny štátny radca
Vedúci štátny zamestnanec:
riaditeľ odboru
Druh štátnej služby:
stála štátna služba
Miesto výkonu:
Hlboká cesta 2 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 83336

Najnáročnejšia činnosť:

Tvorba štátnej politiky na úrovni ministerstva.

Detaily:

- Riadenie, koordinácia a metodické vedenie tlačového odboru;
- Tvorba stratégie a štátnej politiky v mediálnej oblasti na úrovni MZVEZ SR, prezentovanie domácej a zahraničnej politiky SR v kontaktoch s domácimi a zahraničnými novinármi;
- Tvorba a realizácia koncepcie a mediálnej stratégie MZVEZ SR, v spolupráci s príslušnými odbornými útvarmi ministerstva vypracovanie stanovísk k dôležitým zahraničnopolitickým otázkam pre predstaviteľov ústrednej štátnej správy;
- V spolupráci s hovorcom zodpovednosť za prípravu a realizáciu návrhov na medializáciu
zahraničných aktivít ministra, ŠTAT1, ŠTAT2, GTSÚ a ďalších vedúcich zamestnancov ministerstva;
- Spolupráca s príslušnými útvarmi a zastupiteľskými úradmi pri spracovávaní a vydávaní správ pre médiá;
- Vykonávanie odborných analyticko-koncepčných prác, spracovávanie informácie z vybraných teritórií, hodnotenie a usmerňovanie činnosti zastupiteľských úradov v styku s HOP v krajine ich pôsobenia;
- Zabezpečovanie vyhodnocovania publicity domácich a zahraničných HOP, príprava návrhov reakcie;
- Organizovanie stretnutí vedúcich predstaviteľov a zamestnancov ministerstva s predstaviteľmi médií, zodpovednosť za organizačné zabezpečenie tlačových konferencií, brífingov a neformálnych stretnutí predstaviteľov ministerstva s médiami;
- Koordinovanie internetovej a intranetovej prezentácie ministerstva a zastupiteľských úradov a zabezpečovanie aktualizácie webového sídla ministerstva a webových stránok zastupiteľských úradov, prítomnosti MZVEZ SR na sociálnych sieťach a metodické usmerňovanie aktivity zastupiteľských úradov v tomto smere;
- Zabezpečovanie akreditácie zahraničných novinárov;
- Koordinovanie v spolupráci s odborom krízového manažmentu, konzulárnym odborom a Strediskom pre pomoc a služby občanov poskytovania informácií pri krízových situáciách.


Predpoklady:

vek najmenej 18 rokov a menej ako 65 rokov spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu ovládanie štátneho jazyka bezúhonnosť

Odpis z registra trestov:
Áno
Vzdelanie:
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
Cudzí jazyk:
Anglický (C1 – Úroveň pokročilá) Ďalší cudzí jazyk (B1 – Úroveň mierne-pokročilá)
Zdravotná spôsobilosť:
Nie

Na obsadzovanom mieste môže štátnu službu vykonávať len štátny občan Slovenskej republiky:
Áno
Vyžaduje sa oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami:
vyžaduje sa pre stupeň utajenia „Tajné“ u vybraného úspešného uchádzača po jeho prijatí na obsadzované miesto

Ďalšie požiadavky:

- analytické, koncepčné a strategické myslenie,
- riadiace schopnosti,
- rozhodovacia schopnosť,
- komunikačné zručnosti,
- schopnosť pracovať pod tlakom,
- prehľad v mediálnom prostredí.


Miesto na podanie elektronickej žiadosti:
https://open.slovensko.sk/vk
Miesto na podanie papierovej žiadosti:
Hlboká cesta 83336 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Predpokladaný termín uskutočnenia výberového konania:
máj 2019
Predpokladané miesto uskutočnenia výberového konania:
MZVEZ SR
Spôsob vykonania výberového konania:
písomná časť a ústna časť

Kontaktná osoba


Meno:
Mgr. Martina Kosnáčová
Telefónne číslo:
+421259782115


Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×