Výberové konanie

VK/2018/739 - štátny radca


Detaily výberového konania


Názov:
VK/2018/739 - štátny radca

Aktuálny stav:
Vyhlásený výsledok - úspešné
Druh výberového konania:
užšie vnútorné výberové konanie
Počet obsadzovaných miest:
1
Dátum vyhlásenia:
5. Február 2018
Termín na podanie žiadosti:
12. Február 2018

Služobný úrad:
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Sídlo služobného úradu:
Hlboká cesta 2 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 83336
Organizačný útvar:
Oddelenie štátov V4 (ODV4)
Nadriadený organizačný útvar:
Druhý teritoriálny európsky odbor (2TEO)
Okruh uchádzačov:
štátni zamestnanci a nadbytoční štátni zamestnanci služobného úradu, ktorý vyhlasuje výberové konanie

Odbor štátnej služby:
2.25 - Zahraničné veci
Funkcia:
štátny radca
Vedúci štátny zamestnanec:
Druh štátnej služby:
stála štátna služba
Miesto výkonu:
Hlboká cesta 2 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 83336

Najnáročnejšia činnosť:

1/ Tvorba štátnej politiky a vykonávanie štátnych záležitostí na úrovni MZVEZ SR.
2/ Koordinovanie celoštátneho a medzištátneho systému na úrovni MZVEZ SR s najširšími
vonkajšími a vnútornými väzbami na ďalšie zložité a rozsiahle systémy medzinárodných vzťahov s dôsledkami za rozhodnutia s celoštátnym a medzinárodným dosahom.
3/ Koncepčná činnosť v odbore zahraničné veci v oblasti bilaterálnych vzťahov s krajinami v
pôsobnosti 2TEO.

Detaily:

- presadzuje záujmy štátu v oblasti zahraničnej politiky SR s osobitným dôrazom na oblasť
bilaterálnych vzťahov s príslušným štátom v rámci teritoriálnej pôsobnosti 2TEO;
- tvorivo spracúva a posudzuje zahraničnú politiku SR a určuje ciele v oblastiach, za ktoré
zodpovedá;
- koordinuje a zabezpečuje prípravu koncepčných materiálov a stanovísk vo vzťahu k určenému teritóriu,
- spolupracuje s ostatnými odbornými útvarmi MZVEZ SR pri riešení úloh zahraničnej politiky SR v rámci zverenej agendy;
- podieľa sa na príprave a vykonávaní medzinárodných zmluvných dokumentov a legislatívnych opatrení na úrovni MZVEZ SR,
- sleduje vývoj v politikách EÚ a vyhodnocuje ich v kontexte bilaterálnych vzťahov SR s daným
teritóriom;
- komplexne zabezpečuje spracovanie a výkon agendy dvojstranných vzťahov a multilaterálnej spolupráce vo všetkých oblastiach s ťažiskom na politickú, ekonomickú a bezpečnostnú agendu vo vzťahu k zverenému teritóriu, v rámci toho:
1. vyhodnocuje vnútropolitickú, zahraničnopolitickú, ekonomickú problematiku príslušného teritória,
2. sleduje problematiku bilaterálnej spolupráce v relácii a v spolupráci s príslušnými rezortmi, orgánmi a inštitúciami sa podieľa na zabezpečovaní operatívnych úloh dvojstranných vzťahov,
3. koordinuje postup politických, hospodárskych a ďalších orgánov voči danému teritóriu,
4. pripravuje podklady pre rokovania najvyšších predstaviteľov SR vo vzťahu k príslušnému
teritóriu,
5. vypracúva podklady, materiály a konkrétne návrhy postupov rezortov SR v príslušnej oblasti, stanoviská k materiálom iných organizačných útvarov MZVEZ SR a iných rezortov SR,
6. zodpovedá za koordináciu plnenia úloh vyplývajúcich z medzinárodných rokovaní najvyšších
predstaviteľov SR a zástupcov rezortov SR, z medzinárodných dokumentov na zverenom úseku
agendy, eviduje a vykazuje plnenie úloh príslušných úloh vo vzťahu k zverenému teritóriu a
regionálnym organizáciám,
7. komplexne plní úlohy a podieľa sa na príprave rokovaní predstaviteľov SR vo vzťahu k
príslušnému teritóriu, vrátane organizačnej a protokolárnej prípravy,
8. komplexne vyhodnocuje činnosť ZÚ SR vo zverenom teritóriu,
- na základe poverenia predstaveného zastupuje MZVEZ SR na odborných fórach;
- spolupracuje a udržiava pracovné kontakty s inými rezortmi SR a s predstaviteľmi
diplomatického zboru v SR.
9. pripravuje návrhy materiálov, podkladov a stanovísk pre potreby vedenia ministerstva a ďalších útvarov ministerstva, iných rezortov, orgánov a inštitúcií vo vzťahu k regionálnym zoskupeniam, predovšetkým k Vyšehradskej skupine (V4), a predkladá návrhy opatrení v konkrétnych vzťahových otázkach.
10. Koordinuje a vyhodnocuje spoluprácu odboru s ostatnými útvarmi MZV SR, KP SR, NR SR, ÚV SR a ďalšími orgánmi štátnej správy a samosprávy pri realizácii úloh a cieľov zahraničnej politiky SR v oblasti pôsobenia SR v rámci V4.


Predpoklady:

vek najmenej 18 rokov a menej ako 65 rokov spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu ovládanie štátneho jazyka bezúhonnosť

Odpis z registra trestov:
Nie
Vzdelanie:
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
Cudzí jazyk:
Anglický (B2 – Úroveň stredne-pokročilá) ďalší cudzí jazyk (B2 – Úroveň stredne-pokročilá)
Zdravotná spôsobilosť:
Nie

Na obsadzovanom mieste môže štátnu službu vykonávať len štátny občan Slovenskej republiky:
Áno
Vyžaduje sa oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami:
vyžaduje sa pre stupeň utajenia „Tajné“ u vybraného úspešného uchádzača po jeho prijatí na obsadzované miesto

Ďalšie požiadavky:

- práca s PC
- sebadôvera,
- svedomitosť a spoľahlivosť,
- samostatnosť,
- adaptabilita a flexibilita,
- schopnosť pracovať pod tlakom,
- analytické, koncepčné a strategické myslenie.


Miesto na podanie elektronickej žiadosti:
https://open.slovensko.sk/vk
Miesto na podanie papierovej žiadosti:
Hlboká cesta 83336 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Predpokladaný termín uskutočnenia výberového konania:
20.2.2018
Predpokladané miesto uskutočnenia výberového konania:
MZVaEZ SR
Spôsob vykonania výberového konania:
písomná časť a ústna časť

Kontaktná osoba


Meno:
Mgr. Martina Kosnáčová
Telefónne číslo:
+421259782115


Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×