Výberové konanie

VK/2019/2942 - hlavný radca


Detaily výberového konania


Názov:
VK/2019/2942 - hlavný radca

Aktuálny stav:
Vyhlásený výsledok - neúspešné
Druh výberového konania:
užšie vnútorné výberové konanie
Počet obsadzovaných miest:
1
Dátum vyhlásenia:
30. Apríl 2019
Termín na podanie žiadosti:
8. Máj 2019

Služobný úrad:
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Sídlo služobného úradu:
Hlboká cesta 2 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 83336
Organizačný útvar:
Oddelenie krajín východnej Ázie a Pacifiku (OVAP)
Nadriadený organizačný útvar:
Odbor Ázie a Pacifiku (6TEO)
Okruh uchádzačov:
štátni zamestnanci a nadbytoční štátni zamestnanci služobného úradu, ktorý vyhlasuje výberové konanie

Odbor štátnej služby:
2.25 - Zahraničné veci
Funkcia:
hlavný radca
Vedúci štátny zamestnanec:
Druh štátnej služby:
dočasná štátna služba na zastupovanie štátneho zamestnanca, ktorý je dočasne vyslaný na vykonávanie štátnej služby do cudziny
Miesto výkonu:
Hlboká cesta 2 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 83336

Najnáročnejšia činnosť:

Tvorba štátnej politiky vo vymedzenej oblasti na úrovni MZVEZ SR. Špecializovaná činnosť s dôrazom na bilaterálne vzťahy a regionálnu kooperáciu SR s krajinami Ázie a Pacifiku, vzťahy EÚ s krajinami Ázie a Pacifiku (ASEM, EÚ-ASEAN). Koncepčná činnosť na úrovni MZVEZ SR.

Detaily:

1. Tvorba zásadných materiálov a opatrení s celoštátnym alebo medzinárodným dosahom a ich koordinovanie v oblasti bilaterálnych vzťahov, regionálneho vývoja a spolupráce EÚ s krajinami Ázie a Pacifiku;
2. Koncepčné systémové spracovávanie poznatkov a vyhodnocovanie plnenia ZP SR v oblasti bilaterálnych stykov voči krajinám Ázie a Pacifiku;
3. Tvorba štátnej politiky v oblasti pôsobenia MZVEZ SR vo vzťahu k dvojstranným a mnohostranným medzinárodným vzťahom s krajinami Ázie a Pacifiku v rámci pôsobnosti 6TEO;
4. Zabezpečovanie prípravy, a vyhodnocovanie realizácie zahraničnej politiky SR v oblasti bilaterálnej agendy voči Ázii a Pacifiku a v rámci úseku SZBP EÚ vo vzťahu k Ázii;
5. Koordinuje a samostatne spracováva analytické, podkladové spravodajsko-informačné materiály na rokovania predstaviteľov MZVEZ SR a ÚOŠS v rámci zvereného úseku;
6. Zabezpečuje koordináciu a operatívnu komunikáciu so ZÚ SR v Ázii a Pacifiku pri realizácii úloh ZP SR voči štátom v pôsobnosti 6TEO;
7. Zúčastňuje sa medzirezortnej koordinácie ZP a regionálnych aktivít v rámci pôsobnosti 6TEO;
8. Spolupodieľa sa na príprave účasti delegácií SR na bilaterálnych rokovaniach, zasadnutiach a vypracováva záznamy z rozhovorov, informácie a správy, návrhy inštrukcií/smerníc na zasadnutia týkajúce sa spracovávanej agendy;
9. Sledovanie a koordinácia postupu SR vo väzbe na aktivity EÚ/NATO vo vzťahoch s krajinami pôsobnosti a regionálnymi zoskupeniami;
11. Participácia na koncepčnom a operatívnom riadení ZÚ SR v krajinách svojej pôsobnosti;
12. Účasť na rokovaniach medzinárodných konferencií;
13. Udržiavanie pracovných a spoločenských vzťahov a kontaktov s predstaviteľmi akreditovaných ZÚ v SR;
14. Participácia na organizačnej a protokolárnej príprave a zabezpečení návštev predstaviteľov ÚOŠS SR a prijatí predstaviteľov krajín Ázie a Pacifiku v SR.


Predpoklady:

vek najmenej 18 rokov a menej ako 65 rokov spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu ovládanie štátneho jazyka bezúhonnosť

Odpis z registra trestov:
Nie
Vzdelanie:
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
Cudzí jazyk:
Anglický (B2 – Úroveň stredne-pokročilá) Ďalší svetový jazyk (B1 – Úroveň mierne-pokročilá)
Zdravotná spôsobilosť:
Nie

Na obsadzovanom mieste môže štátnu službu vykonávať len štátny občan Slovenskej republiky:
Áno
Vyžaduje sa oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami:
vyžaduje sa pre stupeň utajenia „Tajné“ u vybraného úspešného uchádzača po jeho prijatí na obsadzované miesto

Ďalšie požiadavky:

- analytické, koncepčné a strategické myslenie;
- samostatnosť;
- schopnosť pracovať pod tlakom;
- adaptabilita a flexibilita;
- základné znalosti práce s PC.


Miesto na podanie elektronickej žiadosti:
https://open.slovensko.sk/vk
Miesto na podanie papierovej žiadosti:
Hlboká cesta 83336 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Predpokladaný termín uskutočnenia výberového konania:
máj 2019
Predpokladané miesto uskutočnenia výberového konania:
MZVEZ SR
Spôsob vykonania výberového konania:
písomná časť a ústna časť

Kontaktná osoba


Meno:
Mgr. Martina Kosnáčová
Telefónne číslo:
+421259782115


Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×