Výberové konanie

VK/2019/1930 - štátny radca


Detaily výberového konania


Názov:
VK/2019/1930 - štátny radca

Aktuálny stav:
Vyhlásený výsledok - neúspešné
Druh výberového konania:
vonkajšie výberové konanie
Počet obsadzovaných miest:
1
Dátum vyhlásenia:
15. Marec 2019
Termín na podanie žiadosti:
22. Marec 2019

Služobný úrad:
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Sídlo služobného úradu:
Hlboká cesta 2 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 83336
Organizačný útvar:
Odbor hospodárskych politík (OHOP)
Nadriadený organizačný útvar:
Sekcia hospodárskej spolupráce (SHSP)
Okruh uchádzačov:
štátni zamestnanci všetkých služobných úradov a občania podľa § 2 zákona o štátnej službe, ktorí sa uchádzajú o prijatie do štátnej služby

Odbor štátnej služby:
2.25 - Zahraničné veci
Funkcia:
štátny radca
Vedúci štátny zamestnanec:
Druh štátnej služby:
stála štátna služba
Miesto výkonu:
Hlboká cesta 2 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 83336

Najnáročnejšia činnosť:

Koncepčné a metodické činnosti na úrovni ministerstva, vyhodnocovanie výsledkov a príprava podkladov pre rozhodovacie procesy v pôsobnosti MZVEZ SR v oblasti globálnych hospodárskych politík, ekonomickej diplomacie a vonkajšej energetickej a surovinovej bezpečnosti. Tvorba a koordinovanie činností a programov rozvoja v oblasti globálnych hospodárskych politík, ekonomickej diplomacie a vonkajšej energetickej a surovinovej bezpečnosti na úrovni ministerstva.

Detaily:

• zabezpečuje vypracovanie podkladov pre prípravu koncepčných materiálov pre oblasť globálnych hospodárskych politík, vonkajšej energetickej a surovinovej bezpečnosti a ekonomickej diplomacie, potrebných pre systematické organizovanie činnosti MZVEZ SR a ZÚ SR v zahraničí;
• spracúva agendu pridelených krajín v oblasti globálnych hospodárskych politík, vonkajšej energetickej a surovinovej bezpečnosti a ekonomickej diplomacie;
• organizuje a vyhodnocuje spravodajstvo pridelených ZÚ v oblasti globálnych hospodárskych politík, vonkajšej energetickej a surovinovej bezpečnosti a ekonomickej diplomacie;
• pravidelne monitoruje, aktualizuje, vyhodnocuje a analyzuje informácie týkajúce sa globálnych hospodárskych politík a energetickej a surovinovej bezpečnosti;
• v rámci stanovených rámcových priorít Rady vlády SR pre Agendu 2030 sleduje problematiku energetiky a energetickej bezpečnosti;
• vytvára podmienky na presadzovanie záujmov SR v oblasti globálnych hospodárskych politík v zahraničí koordináciou prípravy pozičných dokumentov, podieľa sa na spracovávaní strategických a ďalších koncepčných materiálov a na definovaní miesta a úloh ministerstva v zahranično-politickom kontexte globálnych hospodárskych politík;
• zabezpečuje prípravu stanovísk ministerstva k legislatívnym návrhom a iným materiálom predkladaným na rokovanie vlády a zúčastňuje sa legislatívnej prípravy dokumentov, spolupracuje s Ministerstvom hospodárstva SR a ďalšími vecne príslušnými orgánmi štátnej správy a ich agentúrami pri príprave stanovísk a úloh, prijatých v oblasti globálnych hospodárskych politík pre SR;
• zabezpečuje vybavenie podnetov ZÚ v oblasti globálnych hospodárskych politík, vonkajšej energetickej a surovinovej bezpečnosti a ekonomickej diplomacie, obsiahnutých v spravodajstve; k tomu vedie priebežnú evidenciu;
• podieľa sa na koordinácii postupu príslušných organizačných útvarov MZVEZ SR v oblasti vonkajšej energetickej a surovinovej bezpečnosti a globálnych hospodárskych politík, zabezpečuje komunikáciu s MH SR a ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy v tejto oblasti;
• priebežne sleduje aktivity a politiky EÚ v oblasti globálnych hospodárskych politík a podieľa sa na zabezpečovaní implementácie všetkých relevantných podnetov v ekonomickej diplomacii MZVEZ SR;
• podieľa sa na zabezpečovaní činnosti medzivládnych komisií pre ekonomickú a energetickú spoluprácu;
• spolupracuje pri tvorbe analýz na úrovni ministerstva a ZÚ SR výstupov v oblasti globálnych hospodárskych politík, vonkajšej energetickej bezpečnosti a ekonomickej dimenzie diplomacie;
• pripravuje stanoviská k materiálom predkladaným na rokovanie vlády SR;
• v rozsahu pridelenej agendy pripravuje podkladové materiály pre stykové aktivity ústavných činiteľov, predstaviteľov vlády SR a rezortu zahraničných vecí;
• zastupuje ministerstvo v Medzirezortnej analyticko-koordinačnej komisii pre energetickú bezpečnosť, v pracovných skupinách medzivládnych komisií pre energetiku a jadrovú energetiku a v Spoločnom výbore fondu pre odstávku JE (BIDSF);
• zabezpečuje prípravu podkladových materiálov a informácií pre potreby vedenia MZVEZ SR v agendách globálnych hospodárskych politík a energetickej a surovinovej bezpečnosti.


Predpoklady:

vek najmenej 18 rokov a menej ako 65 rokov spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu ovládanie štátneho jazyka bezúhonnosť

Odpis z registra trestov:
Nie
Vzdelanie:
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
Cudzí jazyk:
Anglický (C1 – Úroveň pokročilá) Ďalší cudzí jazyk (B2 – Úroveň stredne-pokročilá)
Zdravotná spôsobilosť:
Nie

Na obsadzovanom mieste môže štátnu službu vykonávať len štátny občan Slovenskej republiky:
Áno
Vyžaduje sa oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami:
vyžaduje sa pre stupeň utajenia „Tajné“ u vybraného úspešného uchádzača po jeho prijatí na obsadzované miesto

Ďalšie požiadavky:

- analytické, koncepčné a strategické myslenie;
- komunikačné zručnosti;
- svedomitosť a spoľahlivosť;
- rozhodovacia schopnosť;
- schopnosť pracovať pod tlakom;
- práca s PC.


Miesto na podanie elektronickej žiadosti:
https://open.slovensko.sk/vk
Miesto na podanie papierovej žiadosti:
Hlboká cesta 83336 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Predpokladaný termín uskutočnenia výberového konania:
apríl 2019
Predpokladané miesto uskutočnenia výberového konania:
MZVEZ SR
Spôsob vykonania výberového konania:
písomná časť a ústna časť

Kontaktná osoba


Meno:
Mgr. Martina Kosnáčová
Telefónne číslo:
+421259782115


Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×