Výberové konanie

VK/2019/1466 - hlavný radca


Detaily výberového konania


Názov:
VK/2019/1466 - hlavný radca

Aktuálny stav:
Vyhlásený výsledok - úspešné
Druh výberového konania:
vonkajšie výberové konanie
Počet obsadzovaných miest:
1
Dátum vyhlásenia:
27. Február 2019
Termín na podanie žiadosti:
7. Marec 2019

Služobný úrad:
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Sídlo služobného úradu:
Hlboká cesta 2 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 83336
Organizačný útvar:
Odbor verejnej diplomacie (OVDI)
Nadriadený organizačný útvar:
Sekcia ministra (SEMI)
Okruh uchádzačov:
štátni zamestnanci všetkých služobných úradov a občania podľa § 2 zákona o štátnej službe, ktorí sa uchádzajú o prijatie do štátnej služby

Odbor štátnej služby:
2.25 - Zahraničné veci
Funkcia:
hlavný radca
Vedúci štátny zamestnanec:
Druh štátnej služby:
stála štátna služba
Miesto výkonu:
Hlboká cesta 2 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 83336

Najnáročnejšia činnosť:

Zabezpečovanie špecializovaných činností v oblasti prezentácie SR a verejnej diplomacie na úrovni MZVEZ SR spočívajúce najmä v organizačnej a produkčnej činnosti.

Detaily:

- organizačno-technicky zabezpečuje prezentačné podujatia odboru verejnej diplomacie;
- zabezpečuje komunikáciu so subjektmi a inštitúciami, ktoré realizujú prezentačné aktivity SR v zahraničí;
- zabezpečuje informačné materiály na prezentačné účely SR v zahraničí;
- tvorí adresáre a databázy partnerských subjektov a inštitúcií v oblasti verejnej diplomacie a prezentácie SR v zahraničí pre potreby rezortu;
- vedie agendu skladového hospodárstva odboru v súlade s dohodou o hmotnej zodpovednosti. Zabezpečuje prípravu a výdaj prezentačných materiálov a predmetov pre potreby úradov v zahraničí;
- spracováva a eviduje finančnú agendu odboru, tvorbu objednávok a faktúr, vrátane práce so systémom SAP;
- spracováva obrazové a textové podklady pre tvorbu prezentačných materiálov ministerstva (tlačovín, prezentácií, výstav a inštalácií);
- tvorí podklady a zadania pre zabezpečenie prezentačných predmetov ministerstva (knižných publikácií a prezentačných predmetov);
- realizuje cenový prieskum trhu v oblastiach pôsobenia odboru verejnej diplomacie, následne zabezpečuje komunikáciu s dodávateľmi a koordináciu dodania plnenia predmetu zmlúv a objednávok;
- priebežne aktualizuje informácie odboru v rámci informačných systémov MZVEZ SR (web, intranet, sociálne siete);
- je poverený výkonom alebo spoluprácou na výkon finančnej kontroly finančných operácií alebo ich častí v súlade s ustanoveniami všeobecne záväzných a interných právnych predpisov o výkone finančnej kontroly v podmienkach odboru verejnej diplomacie.


Predpoklady:

vek najmenej 18 rokov a menej ako 65 rokov spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu ovládanie štátneho jazyka bezúhonnosť

Odpis z registra trestov:
Nie
Vzdelanie:
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
Cudzí jazyk:
Anglický (B2 – Úroveň stredne-pokročilá)
Zdravotná spôsobilosť:
Nie

Na obsadzovanom mieste môže štátnu službu vykonávať len štátny občan Slovenskej republiky:
Áno
Vyžaduje sa oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami:
vyžaduje sa pre stupeň utajenia „Tajné“ u vybraného úspešného uchádzača po jeho prijatí na obsadzované miesto

Ďalšie požiadavky:

- sebadôvera;
- komunikačné zručnosti;
- schopnosť pracovať pod tlakom;
- samostatnosť.


Miesto na podanie elektronickej žiadosti:
https://open.slovensko.sk/vk
Miesto na podanie papierovej žiadosti:
Hlboká cesta 83336 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Predpokladaný termín uskutočnenia výberového konania:
marec/apríl 2019
Predpokladané miesto uskutočnenia výberového konania:
MZVEZ SR
Spôsob vykonania výberového konania:
písomná časť a ústna časť

Kontaktná osoba


Meno:
Mgr. Martina Kosnáčová
Telefónne číslo:
+421259782115


Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×