Výberové konanie

VK/2019/1365 - generálny štátny radca - vedúci štátny zamestnanec - generálny riaditeľ sekcie


Detaily výberového konania


Názov:
VK/2019/1365 - generálny štátny radca - vedúci štátny zamestnanec - generálny riaditeľ sekcie

Aktuálny stav:
Vyhlásený výsledok - úspešné
Druh výberového konania:
užšie vnútorné výberové konanie
Počet obsadzovaných miest:
1
Dátum vyhlásenia:
22. Február 2019
Termín na podanie žiadosti:
6. Marec 2019

Služobný úrad:
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Sídlo služobného úradu:
Hlboká cesta 2 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 83336
Organizačný útvar:
Sekcia pre predsedníctvo SR v OBSE (OBSE)
Okruh uchádzačov:
štátni zamestnanci a nadbytoční štátni zamestnanci služobného úradu, ktorý vyhlasuje výberové konanie

Odbor štátnej služby:
2.25 - Zahraničné veci
Funkcia:
generálny štátny radca
Vedúci štátny zamestnanec:
generálny riaditeľ sekcie
Druh štátnej služby:
stála štátna služba
Miesto výkonu:
Hlboká cesta 2 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 83336

Najnáročnejšia činnosť:

Tvorba stratégie a štátnej politiky na úrovni MZVaEZ SR predovšetkým v oblasti prípravy a realizácie predsedníctva SR v OBSE. Koncepčná činnosť a tvorba zásadných opatrení s medzinárodným dosahom na úrovni MZVaEZ SR. Koordinovanie celoštátneho a medzištátneho systému s najširšími vonkajšími a vnútornými väzbami na ďalšie zložité a rozsiahle systémy rôznych odborov a smerov s dôsledkami za rozhodnutia s celoštátnym a medzinárodným dosahom na MZVaEZ SR.

Detaily:

Riadenie činnosti Sekcie pre predsedníctvo SR v OBSE, stanovuje úlohy útvarom spadajúcim do sekcie a kontroluje ich plnenie, hodnotí zamestnancov sekcie v jeho priamom riadení. Plní úlohy súvisiace s riadiacou, kontrolnou a koordinačnou činnosťou stálej misie SR pri OBSE vo Viedni. Podieľa sa na vypracovaní koncepcie zahraničnej politiky SR, definovaní a realizácii cieľov aktuálneho pôsobenia MZVaEZ SR vo vzťahu k Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE), jej jednotlivým inštitúciám a účastníckym štátom, predovšetkým v súvislosti s predsedníctvom SR v OBSE. Koordinuje aktivity SR vo vzťahu k politicko-vojenskej, ekonomicko-environmentálnej a ľudsko-právnej dimenzii OBSE a misiám OBSE. Koordinuje aktivity SR v súvislosti s logisticko-organizačným zabezpečením predsedníctva SR v OBSE. Koordinuje aktivity ministerstva v príslušnej oblasti na vnútrorezortnej a medzirezortnej úrovni. Metodicky usmerňuje ostatné ústredné orgány štátnej správy a koordinuje celoštátny systém činnosti vo vzťahu k plneniu záväzkov a iných aktivít vyplývajúcich z členstva SR v OBSE. Reprezentuje, aktívne sa zúčastňuje a presadzuje záujmy SR na medzinárodných fórach, zasadnutiach a rokovaniach v rámci agendy sekcie. Zodpovedá za účelné čerpanie verejných finančných prostriedkov.


Predpoklady:

vek najmenej 18 rokov a menej ako 65 rokov spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu ovládanie štátneho jazyka bezúhonnosť

Odpis z registra trestov:
Áno
Vzdelanie:
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
Cudzí jazyk:
Anglický (C1 – Úroveň pokročilá) Ďalší cudzí jazyk (B1 – Úroveň mierne-pokročilá)
Zdravotná spôsobilosť:
Nie

Na obsadzovanom mieste môže štátnu službu vykonávať len štátny občan Slovenskej republiky:
Áno
Vyžaduje sa oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami:
vyžaduje sa pre stupeň utajenia „Tajné“ u vybraného úspešného uchádzača po jeho prijatí na obsadzované miesto

Ďalšie požiadavky:

- analytické, koncepčné a strategické myslenie;
- riadiace schopnosti;
- sebadôvera;
- svedomitosť a spoľahlivosť;
- adaptabilita a flexibilita;
- schopnosť pracovať pod tlakom;
- rozhodovacia schopnosť.


Miesto na podanie elektronickej žiadosti:
https://open.slovensko.sk/vk
Miesto na podanie papierovej žiadosti:
Hlboká cesta 83336 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Predpokladaný termín uskutočnenia výberového konania:
marec/apríl 2019
Predpokladané miesto uskutočnenia výberového konania:
MZVEZ SR
Spôsob vykonania výberového konania:
písomná časť a ústna časť

Kontaktná osoba


Meno:
Mgr. Martina Kosnáčová
Telefónne číslo:
+421259782115


Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×