Výberové konanie

VK/2019/1367 - generálny štátny radca - vedúci štátny zamestnanec - vedúci oddelenia


Detaily výberového konania


Názov:
VK/2019/1367 - generálny štátny radca - vedúci štátny zamestnanec - vedúci oddelenia

Aktuálny stav:
Vyhlásený výsledok - úspešné
Druh výberového konania:
užšie vnútorné výberové konanie
Počet obsadzovaných miest:
1
Dátum vyhlásenia:
22. Február 2019
Termín na podanie žiadosti:
5. Marec 2019

Služobný úrad:
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Sídlo služobného úradu:
Hlboká cesta 2 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 83336
Organizačný útvar:
Oddelenie strategickej komunikácie (OSKO)
Okruh uchádzačov:
štátni zamestnanci a nadbytoční štátni zamestnanci služobného úradu, ktorý vyhlasuje výberové konanie

Odbor štátnej služby:
2.25 - Zahraničné veci
Funkcia:
generálny štátny radca
Vedúci štátny zamestnanec:
vedúci oddelenia
Druh štátnej služby:
stála štátna služba
Miesto výkonu:
Hlboká cesta 2 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 83336

Najnáročnejšia činnosť:

Koordinovanie celoštátneho a medzištátneho systému s najširšími vonkajšími a vnútornými väzbami na ďalšie zložité a rozsiahle systémy rôznych odborov a smerov s dôsledkami na rozhodnutia s celoštátnym alebo medzinárodným dosahom na MZVEZ SR.

Detaily:

Tvorba štátnej politiky v oblasti zahraničných vzťahov. Tvorivo spracúva a posudzuje koncepcie dlhodobého rozvoja v oblasti zahraničnej politiky SR. Tvorí koncepcie zahraničnej orientácie, programy pre vstup do medzinárodných organizačných štruktúr v rámci pôsobnosti ministerstva. Tvorí štátnu politiku vo vzťahu k dvojstranným a mnohostranným vzťahom, vrátane koncepcií medzištátnych vzťahov. Tvorí koncepcie na plnenie úloh vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv a členstva v medzinárodných organizáciách.
- spracovávanie, analýza, pripomienkovanie a komplexné hodnotenie materiálov koncepčného charakteru,
- návrh, spracovanie, posudzovanie a realizácia zahraničnej politiky a zahraničnopolitických koncepcií
- podieľa sa na tvorbe, realizácii, analýze a vyhodnocovaní koncepcií dlhodobého rozvoja zahraničnej politiky SR
- vypracovanie a posudzovanie koncepčných a analytických materiálov predkladaných ministrovi, štátnemu tajomníkovi, generálnemu tajomníkovi služobného úradu, sekcie na pracovné rokovanie ministerstva s dôrazom na prípravu strategickej komunikácie MZVEZ SR
- spracovanie a posudzovanie stanovísk pri vypracovávaní strategických materiálov MZVEZ SR zameraných na komunikáciu priorít ZP SR
- pokrývanie agendy prierezového charakteru a jej koordinácia so zainteresovanými inštitúciami v rámci SR v súvislosti so strategickou komunikáciou priorít ZP SR
- príprava a realizácia informačných kampaní v súvislosti s komunikovaním strategických priorít ZP SR.


Predpoklady:

vek najmenej 18 rokov a menej ako 65 rokov spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu ovládanie štátneho jazyka bezúhonnosť

Odpis z registra trestov:
Áno
Vzdelanie:
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
Cudzí jazyk:
Anglický (B2 – Úroveň stredne-pokročilá) Ďalší cudzí jazyk (B2 – Úroveň stredne-pokročilá)
Zdravotná spôsobilosť:
Nie

Na obsadzovanom mieste môže štátnu službu vykonávať len štátny občan Slovenskej republiky:
Áno
Vyžaduje sa oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami:
vyžaduje sa pre stupeň utajenia „Tajné“ u vybraného úspešného uchádzača po jeho prijatí na obsadzované miesto

Ďalšie požiadavky:

- znalosť legislatívy týkajúcej sa kybernetickej bezpečnosti, hybridných hrozieb a masmédií;
- práca s PC – práca v medzinárodných sieťach/ platformách;
- analytické, koncepčné a strategické myslenie;
- riadiace schopnosti;
- motivácia;
- adaptabilita a flexibilita;
- schopnosť pracovať pod tlakom;
- komunikačné zručnosti.


Miesto na podanie elektronickej žiadosti:
https://open.slovensko.sk/vk
Miesto na podanie papierovej žiadosti:
Hlboká cesta 83336 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Predpokladaný termín uskutočnenia výberového konania:
marec 2019
Predpokladané miesto uskutočnenia výberového konania:
MZVEZ SR
Spôsob vykonania výberového konania:
písomná časť a ústna časť

Kontaktná osoba


Meno:
Mgr. Martina Kosnáčová
Telefónne číslo:
+421259782115


Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×